5 January 2016

The year in review

Ni ellir gwadu bod y rhuthr i orffen gwaith ar gyfer y flwyddyn ochr yn ochr wrth wallgofrwydd y Nadolig yn gallu gadael nifer ohonom wedi ein drysu’n lân yn y cyfnod sy’n arwain at y diwrnod mawr. Pan fydd y twrci wedi gorffen a’r anrhegion i gyd wedi’u hagor, y cyfnod cyn y Flwyddyn Newydd yw’r adeg ddelfrydol i bwyso a mesur y flwyddyn a fu. Yma, mae Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn myfyrio ar uchafbwyntiau ac isafbwyntiau'r busnes yn 2015, gan edrych ymlaen at yr hyn a allai ddigwydd blwyddyn nesaf.

Fel busnes, mae dathlu llwyddiannau a chydnabod heriau'r flwyddyn a fu yn hanfodol er mwyn symud ymlaen a nodi meysydd newydd o dyfiant ar gyfer y flwyddyn nesaf. Roedd 2015 yn flwyddyn a wnaeth dorri pob record yn hanes Cymdeithas Adeiladu’r Principality. Gwnaeth ein benthyca i berchnogion tai gyrraedd dros £5 biliwn am y tro cyntaf yn ein hanes 155 blynedd, a thyfodd ein hasedau i dros £7.3 biliwn. Fel cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, dangosodd y llwyddiant hwn ein hymrwymiad clir i ddiwallu anghenion ein haelodau a’n cynilwyr - a bydd yn parhau i’n galluogi ni i ganolbwyntio ar ein gwerthoedd craidd o helpu pobl i brynu tŷ a chadw eu harian yn ddiogel.

Cefnogi ein cymunedau

Mae ein gwaith gyda chymunedau lleol yn parhau i fod wrth wraidd ein model busnes craidd, a bydd hyn yn sicr iawn o barhau yn 2015. Roedd hwn yn cynnwys ein cystadlaethau ar lawr gwlad ‘Cit y Mis’ a roddodd y cyfle i dimau chwaraeon ledled Cymru i ennill citiau newydd sbon, y gwaith codi arian rhagorol drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein helusen y flwyddyn, Mind Cymru, a phrosiectau gwirfoddol o amgylch Cymru a’r gororau. Cafodd yr ymrwymiad parhaus hwn ei gydnabod yng Ngwobrau Busnes Cyfrifol yn y Gymuned Cymru 2015, pan gawsom ein hanrhydeddu gan deitl Busnes Mawr Cyfrifol y Flwyddyn Cymru 2015. Rwyf i mor falch bod ein cydweithwyr wedi eu cydnabod am eu gwaith caled a’u hymdrechion yn eu cymunedau ac mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn parhau i ddatblygu.

Gwnaethom ni barhau i gefnogi nifer o brosiectau tai o gwmpas Cymru eleni i gefnogi’r economi leol, creu swyddi ac adeiladu cartrefi y mae mawr eu hangen ar bobl. Melin Trelái yw un o’n prosiectau mwyaf uchel eu proffil, lle y dechreuwyd gwaith ar 800 o gartrefi yn hen safle’r felin bapur Arjo Wiggins ar gyrion Caerdydd. Bydd hyn yn darparu cannoedd o gartrefi fforddiadwy yn y brifddinas ac mae wedi ei ariannu gan fodel arloesol o Principality Masnachol, ein cangen fasnachol, a Llywodraeth Cymru.

Roedd 2015 hefyd yn flwyddyn o gyfleoedd newydd - ac ymhlith y mwyaf cynhyrchiol o’r rhain, ein partneriaeth deng mlynedd gydag Undeb Rygbi Cymru, a fydd yn helpu i ysgogi, datblygu a thyfu gêm genedlaethol Cymru ar bob lefel. Gan roi cychwyn egnïol i’r Flwyddyn Newydd, caiff y bartneriaeth hon ei nodi gydag ailenwi cartref Rygbi Cymru yn Stadiwm Principality. Mae’r bartneriaeth yn pwysleisio ein hymrwymiad parhaus i rygbi Cymru a chymunedau ledled Cymru. Bydd y bartneriaeth gyda’r URC yn ein caniatáu ni i greu cyfleoedd newydd ar gyfer ein hanner miliwn o aelodau, ein cwsmeriaid a’n gweithwyr, gan ddarparu cyfleodd marchnata heb eu tebyg i’n busnes.

Economi’r DU

Gan ein bod yn cydnabod y tyfiant parhaus yn ein busnes ein hunain eleni, mae 2015 wedi bod yn flwyddyn o adferiad economaidd yn economi’r DU yn ei chyfanrwydd. Er bod twf wedi arafu i ryw raddau, mae twf domestic yn dal i fod yn gymharol gryf, ac yn cael ei hybu gan wariant cynyddol defnyddwyr a buddsoddi busnes. Mae’n wych i weld adferiad yr economi yn mynd rhagddo, a hyder yn dychwelyd i ddefnyddwyr ledled Cymru a’r DU, a diweithdra ar ei lefel isaf ers 10 mlynedd.

Edrych ymlaen at 2016

Er bod y newyddion am economi sy’n adfer wedi gadael nifer ohonom ni’n teimlo’n fwy cyfforddus, nid yw hynny’n rheswm i eistedd yn ôl yn 2016. Rydym yn disgwyl cynnydd yng nghyfradd sylfaenol swyddogol Banc Lloegr, sy’n hanfodol i’n diwydiant, ac mae arwyddion yn awgrymu y bydd hyn yn digwydd yn ystod ail hanner y flwyddyn. Er gwaethaf y codiadau cymharol ddisgwyliedig, mae’n rhaid inni fod yn wyliadwrus o beth y mae hyn yn ei olygu i’n haelodau. Byddwn yn parhau i weithio’n galed i sicrhau bod perchnogion tai yn ymwybodol o effaith cynnydd mewn cyfradd ar eu morgeisi a benthyciadau hirdymor eraill fel y gallant barhau i fod yn fforddiadwy.

Rydym yn disgwyl y bydd economi’r DU yn tyfu ymhellach yn 2016, ynghyd â chynnydd arall mewn prisiau tai yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU yn ystod y 12 mis nesaf. Wedi dweud hyn, disgwyliwn y bydd y farchnad tai yn parhau yn sefydlog.

Ac yn olaf...

Yr amser segur rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yw’r cyfle delfrydol i fusnesau ledled Cymru a gweddill y DU i edrych yn ôl. Mae cydnabod y llwyddiannau yn darparu model o arfer da i’r busnes, ac mae’r isafbwyntiau yn helpu i nodi gwersi pwysig ar gyfer y dyfodol.

O’n rhan ni, bydd edrych ar y ffyrdd yr ydym yn gallu cynorthwyo cymunedau Cymru ymhellach, gan gefnogi pobl i ffynnu yn eu cartrefi a chefnogi cynilwyr, yn parhau i fod wrth wraidd popeth a wnawn – ac yn ein galluogi ni i weithio’n galetach fyth i helpu ein haelodau a’n cwsmeriaid drwy gydol 2016 a thu hwnt. Hoffwn ddiolch ein holl aelodau, ein cydweithwyr a’n partneriaid am eu cefnogaeth drwy 2015 a dymunwn 2016 bendigedig i bawb.

Published: 05/01/2016