Nawdd a Phartneriaethau

Rydym yn falch o’n rhaglen nawdd gynhwysfawr sy’n cael effaith ar gymunedau ar draws y Dywysogaeth. Mae’n ddathliad o bopeth sy’n wych am Gymru – ein chwaraeon, celfyddyd a diwylliant:

Stadiwm Principality

O fis Ionawr 2016, yn rhan o'n cefnogaeth a'n hymrwymiad parhaus i rygbi Cymru, rydym wedi sefydlu partneriaeth newydd gydag Undeb Rygbi Cymru.

Bydd y bartneriaeth hon yn cefnogi'r gêm rygbi genedlaethol ar bob lefel mewn cymunedau ledled Cymru a bydd hefyd yn ailenwi cartref rygbi Cymru yn Stadiwm Principality.

Yn rhan o hyn, bydd ein Haelodau yn cael cyfle i gael tocynnau a mwy. Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth yn agosach at yr amser ond edrychwch ar ein tudalen Stadiwm Principality i gael mwy o wybodaeth am ein partneriaeth.

Eisteddfod Genedlaethol

Drwy gefnogi’r Eisteddfod Genedlaethol Cymru gwireddwn ein haddewid i chi i gefnogi a dathlu traddodiadau diwylliannol, iaith a threftadaeth Cymru.

Prifwyl yr Eisteddfod Genedlaethol yw’r ŵyl fwyaf o’i bath yn Ewrop. Fe’i cynhelir ddechrau mis Awst mewn rhan wahanol o Gymru bob blwyddyn, ac rydym yn falch i fod yr unig ddarparydd gwasanaethau ariannol ar y Maes.

Ein nod drwy fod yn brif noddwr cystadlaethau corawl yr Eisteddfod Genedlaethol yw helpu i gynnal y traddodiad a chodi proffil canu corawl yng Nghymru.

Gyda’n cefnogaeth, bob blwyddyn mae dros 50 o gorau yn cystadlu am wobr bwysig Côr yr Ŵyl a chyfle i gael dosbarth meistr gydag unrhyw arbenigydd rhyngwladol ar ganu corawl o’u dewis hwy.

Rydym yn falch iawn i fod wedi noddi Pasiant y Plant am 31 mlynedd yn olynol, gan ennill gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru yn 2010 am nawdd hirdymor i gydnabod y cyfraniad diguro yma.

Sylweddolwn bwysigrwydd meithrin datblygiad creadigol pobl ifanc. Mae tua 200 o blant ysgol gynradd yn cymryd rhan bob blwyddyn yn yr hyn sydd i lawer eu profiad cyntaf o berfformio ar lwyfan cenedlaethol, ac yn y Gymraeg.

Rydym yn falch iawn fod ein cefnogaeth hefyd wedi galluogi’r Eisteddfod i greu gweithdai addysgol i ddatblygu talent plant mewn cynyrchiadau llwyfan.

Dewch draw ac ymwelwch â ni ar eich stondin. Mae croeso Cymreig cynnes yn eich disgwyl!

“Mae cefnogaeth y Principality wedi galluogi’r Eisteddfod Genedlaethol i ddatblygu a thyfu mewn ffordd na fyddai’n bosibl heb gefnogaeth busnes mor llwyddiannus. Mae’r Principality yn deall gobeithion, uchelgais a nodau hirdymor yr ŵyl, gan eu bod yn gydnaws â’r hyn y mae’r Principality ei hunan yn sefyll drostynt.”

Elfed Roberts

Prif Weithredwr, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ewch i safle’r Eisteddfod Genedlaethol

Only Boys Aloud

Rydym yn cefnogi’r enw newydd yn y byd cerddorol ‘Only Boys Aloud’ – côr gyda dros 200 o fechgyn, 14 -19 mlwydd oed. Rydym hefyd wedi sefydlu Academi Only Boys Aloud y Principality, i hyfforddi a datblygu talent gerddorol ifanc a gwych o Gymru.

Ymunom â’r dasg o ddod o hyd i’r genhedlaeth nesaf o gantorion corawl gwrywaidd o’r cymoedd yn 2010. Gyda’n cyllid fe lwyddwyd i annog ac ysbrydoli bechgyn rhwng 14 a 19 byddai byth fel arfer yn ystyried canu i ymuno ag Only Boys Aloud, grŵp o 10 côr lleol o ar draws ardal y Cymoedd.

Ers hynny, mae Only Boys Aloud wedi dod yn llwyddiant yn y byd cerddorol, gan berfformio ochr yn ochr ag Only Men Aloud yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol 2010 a ddarlledwyd ar y teledu a rhannu llwyfan gyda rhai o oreuon Cymru, gan gynnwys Shirley Bassey a Kathryn Jenkins yng nghyngerdd y Cwpan Ryder i ddweud ‘Croeso i Gymru’ yng Nghanolfan y Mileniwm.

Mae eu llwyddiannau hyd yn oed wedi arwain at lwyddiant ar deledu yn y rhaglen Britain’s Got Talent, lle anfonodd y beirniaid Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon a David Walliams nhw o’r rowndiau i rownd derfynol agoriadol 2012. Daeth OBA yn drydydd gydag Amanda Holden yn galw ar drefnwyr Gemau Olympaidd Llundain 2012 i’w cynnwys yn y seremoni agoriadol gan ddweud y byddai’n falch o’i gweld yn cynrychioli’r DU ar lwyfan ryngwladol.

Gan adnabod cryfder y prosiect, mae’r Principality hefyd wedi rhoi ei chefnogaeth i’r Only Boys Aloud Academi, i roi hyfforddiant dwys a datblygiad i dalent gerddorol ifanc o Gymru. Yn Hydref 2011, dewiswyd 32 canwr ifanc o’r côr gyda dros 200 o aelodau i fynychu’r academi canu arbennig, oedd yn cynnwys dosbarthiadau meistr gan sêr megis Wynne Evans (Gio Compario) a Connie Fisher. Bydd 32 arall yn cael cyfle i fwynhau’r un profiad yng Ngorffennaf 2012.

Mae’r bartneriaeth yn fuddsoddiad sydd nid yn unig wedi sicrhau bod diwylliannau a thraddodiadau Cymru yn parhau ond hefyd yn darparu cyfle unigryw i ddynion ifanc yng Nghymru, gan oresgyn rhwystrau cymdeithasol a chynyddu mynediad at y celfyddydau.

Cyfarwyddwr Cerddoriaeth OMA, Tim Rhys-Evans, oedd yn gyfrifol am y syniad ar gyfer Only Boys Aloud.

"Mae pob un o’r bechgyn yn ddiolchgar i’r Principality am y cyfle bydd y gefnogaeth yma yn rhoi iddynt dros y tair blynedd nesaf, yn enwedig ar gyfnod pan mae toriadau mewn cyllid cyhoeddus yn gwneud hi’n anodd cael y cyfle hwn unrhyw le arall. Mae Only Boys Aloud wedi ysbrydoli cenhedlaeth newydd o gantorion yn y Cymoedd, gan roi wyneb cyfoes i draddodiad gwych Cymreig. Maen nhw’n rhoi gwir hyder a synnwyr o bwrpas i ddynion ifanc Cymru"

Tim Rhys-Evans

Cyfarwyddwr Cerddoriaeth OMA

Ewch i wefan Only Boys Aloud: www.onlyboysaloud.com

Pencampwriaeth Agored Golffwyr Iau y Principality

Rydym yn falch o gefnogi chwaraeon llawr gwlad a thrwy Bencampwriaeth Agored Golffwyr Iau y Principality, rydym wedi helpu i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent golffio yng Nghymru ers pedair blynedd.

Yn 2014, bydd y brif gystadleuaeth golff ieuenctid yng Nghymru yn cychwyn gyda phum digwyddiad cymhwyso rhanbarthol mewn clybiau enwog ledled Cymru yn ystod gwyliau’r Pasg.

Maent yn dechrau mewn lleoliad newydd yng Ngogledd Cymru, Dyffryn Llangollen, ac yna cynhelir y digwyddiadau rhagarweiniol eraill yn Llanfair-ym-muallt, Bae Langland, cwrs Roman Road y Celtic Manor a Radur.

Bydd y bobl ifanc sy’n ennill y grwpiau o dan 13, o dan 15 ac o dan 18 yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd derfynol dros gwrs Twenty Ten y Celtic Manor ar Awst 13eg, lleoliad cystadleuaeth Cwpan Ryder gyntaf Cymru yn 2010.

Rydym ni, noddwyr y wobr, yn falch o fod yn adeiladu ar lwyddiant y gystadleuaeth Cwpan Ryder gyntaf i gael ei chynnal yng Nghymru gyda Gwesty’r Celtic Manor trwy gynnal y gystadleuaeth hon. Y gobaith yw meithrin pencampwyr y dyfodol i ganlyn arwyr Cwpan Ryder Cymru megis Ian Woosnam a Phillip Price, a seren Cwpan Solheim, Becky Brewerton.

Pwysleisiwyd potensial ieuenctid ym Mhencampwriaeth Agored Golffwyr Iau y Principality y llynedd, pan enillwyd y brif wobr gan Arrun Singh-Brar, 14 oed, a gurodd bechgyn bedair blynedd yn hŷn i ennill y tlws gyda rownd ragorol o 74.

Dilynodd Nia Greville Ashburnham ei buddugoliaeth ym Mhencampwriaeth Genethod Cymru dridiau’n gynharach trwy ennill gwobr y genethod gyda rownd o 77.

Meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae’n bleser parhau i noddi’r gystadleuaeth hon a chefnogi Gwesty’r Celtic Manor i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent golffio yng Nghymru.

“Yn 2011, blwyddyn gyntaf ein nawdd, Amy Boulden oedd pencampwr y genethod ym Mhencampwriaeth Agored Golffwyr Iau y Principality, ac mae hi newydd ddechrau chwarae’n broffesiynol ar ôl gyrfa amatur ragorol a oedd yn cynnwys ennill Cwpan Curtis dros Brydain ac Iwerddon.

“Mae un o’r cyn-enillwyr yng nghategori’r bechgyn, Rhys Pugh, wedi mynd yn ei flaen i ennill Pencampwriaeth Amatur Ewrop ac wedi chwarae yng Nghwpan Walker y ddwy flynedd ddiwethaf. Felly mae enghreifftiau i chwaraewyr eleni anelu i’w hefelychu ac rydym yn falch o alluogi a chyflwyno’r cyfleoedd hyn i bobl ifanc.

“Rydym ni’n edrych ymlaen at flwyddyn arall gyffrous o gystadlu, gan gychwyn yn ystod gwyliau’r Pasg ar rai o gyrsiau gorau Cymru.”

Uwchgynghrair Rygbi y Principality

Mae gennym gysylltiad hir gyda rygbi yng Nghymru ac rydym yn angerddol am ddatblygu talent ifanc.

Fel noddwyr teitl Uwchgynghrair Rygbi y Principality ers 2005, y nod ar y cyd gydag Undeb Rygbi Cymru yw cynyddu proffil rygbi lleol yng Nghymru. Cefnogwn y nawdd hwn drwy hefyd noddi darlledu’r ‘Clwb Rygbi’ ar S4C.

Mae newidiadau i strwythur yr Uwchgynghrair wedi codi safon rygbi a chreu amgylchedd mwy cystadleuol i’r rhanbarthau a’r clybiau Uwchgynghrair sy’n eu bwydo. Ni fu rygbi Cymru erioed yn fwy cyffrous!

Rydym eisiau i chi rannu cyffro ein gêm genedlaethol ac Uwchgynghrair y Principality. Dyna pam ein bod, ar gychwyn bob tymor, yn cynnal cystadlaethau yn cynnig tocynnau tymor i’r enillwyr weld eu hoff dîm yn cystadlu. Cadwch eich llygaid ar agor am y manylion.

“Mae nawdd y Principality i’r Uwchgynghrair wedi helpu i wneud y gêm yn fwy cystadleuol yng Nghymru ac wedi creu amgylchedd sefydlog a chynyddol ar gyfer chwaraewyr y dyfodol. Gwelsom nifer fawr yn chwaraewyr yn datblygu o Uwchgynghrair Principality i lefel ranbarthol a chenedlaethol. Mae chwaraewyr fel Jamie Roberts a Leigh Halfpenny hyd yn oed wedi teithio gyda’r Llewod Prydeinig a Gwyddelig yn Ne Affrica. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth y Principality i Undeb Rygbi Cymru a hefyd ddyfodol rygbi Cymru.”
Joe Lydon - Pennaeth Perfformiad a Datblygu Rygbi, Uwchgynghrair Rygbi y Principality

Ewch i wefan Undeb Rygbi Cymru

Sioe Frenhinol Cymru

Cefnogwn fywyd Cymru drwy gymryd rhan yn Sioe Frenhinol Cymru bob blwyddyn. Ac yn 2008 gwnaethom arddangos ein hymrwymiad hirdymor i’r Sioe drwy sefydlu adeilad parhaol ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair ym Muallt.

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn llwyddo i bontio’r bwlch rhwng trefi Cymru a ffermio a bywyd gwledig. Mae’n arddangos y da byw gorau o Gymru, a bwyd a diod cartref safon uchel.

Mae rhywbeth i bawb yn Sioe Frenhinol Cymru, gyda chrefftau, garddwriaeth, chwaraeon gwledig, da byw ac oriau ac oriau o raglenni adloniant!

Dewch i ymweld â ni ar ein stondin – bydd croeso Cymreig cynnes yn aros amdanoch!

Ewch i safle Sioe Frenhinol Cymru

Canolfan Mileniwm Cymru

Mae ein perthynas gyda Chanolfan Mileniwm Cymru yn gweld dau frand Cymreig eiconig yn dod ynghyd, ac yn dangos ein cefnogaeth ar gyfer dyfodol y celfyddydau yng Nghymru.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn ganolfan gelf weledol a pherfformio rhyngwladol unigryw sy’n cynnig rhaglen amrywiol o sioeau cerdd, opera, bale, dawns a llawer mwy. Dyma’r atyniad sy’n cael y mwyaf o ymwelwyr yng Nghymru gyda 1.5 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

“Ers agor yn 2004, mae cefnogaeth barhaol y Principality wedi helpu sefydlu’r Ganolfan fel un o leoliadau perfformio mwyaf blaenllaw’r byd, yn dod â gorau’r byd i Gymru ac yn dangos y gorau o Gymru i’r byd. Mae nawdd y Principality wedi sicrhau bod y Ganolfan yn hygyrch i bawb, ac mae wedi arwain at gymaint o bobl â phosib yn cymryd rhan yn y celfyddydau – pobl o bob cefndir ac o bob oedran.”

Carwyn Williams
Rheolwr Datblygiad, Canolfan Mileniwm Cymru

Ymwelwch â gwefan Canolfan Mileniwm Cymru.

Cyfleoedd Nawdd

Rydym yn derbyn nifer o geisiadau am nawdd felly mae rhaid i ni gael polisïau a chanllawiau llym yn eu lle er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi ein cefnogaeth i fentrau sy’n adlewyrchu gwerthoedd ein brand. Edrychwn ar geisiadau am nawdd fesul un ond nodwch y na fedrwn roi ein cefnogaeth i’r canlynol:

  • Achosion gwleidyddol
  • Prosiectau yn hyrwyddo neu gefnogi crefyddau penodol
  • Prosiectau wedi’u rhedeg gan gwmnïau er elw ar ran elusennau
  • Achosion y tu allan i’r rhanbarthau lle mae gennym ganghennau
  • Costau i ddatblygu neu redeg prosiectau
  • Unigolion yn codi arian

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â nawdd, cysylltwch â Pat Ashman, Rheolwr Nawdd a Digwyddiadau, ar 029 20 77 3318, neu e-bost pat.ashman@principality.co.uk