Pwyllgorau

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bob mis yn rheolaidd ac yn gweithredu trwy ei bum pwyllgor:

 • Pwyllgor Archwilio
  Prif Ddiben: Cynorthwyo’r Bwrdd i gyflawni ei gyfrifoldebau goruchwylio ar ran Grŵp y Principality, gan gynnwys yr holl is-gwmnïau.
 • Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau
  Prif Ddiben: Arwain y broses o benodi i’r Bwrdd a chyflwyno argymhellion i’r Bwrdd.
 • Pwyllgor Risg y Grŵp
  Prif Ddiben: Swyddogaeth Pwyllgor Risg y Grŵp yw sicrhau ymagwedd gydlynol wrth oruchwylio a rheoli’r risgiau strategol a chorfforaethol allweddol a goruchwylio’r strwythur llywodraethol rheoli risg er mwyn gallu deall proffil risg y Grŵp yn hawdd, a thargedu adnoddau rheoli risg yn briodol.
 • Pwyllgor Cydnabyddiaeth
  Prif Ddiben: Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am oruchwylio polisïau ac arferion cydnabyddiaeth y Grŵp, gan sicrhau yn arbennig eu bod yn cefnogi strategaeth y Gymdeithas a gymeradwywyd gan y Bwrdd, eu bod yn darparu’r buddion gorau hirdymor i Aelodau, a’u bod yn unol â gofynion rheoleiddiol.
 • Pwyllgor Cwsmeriaid ac Ymddygiad
  Prif Ddiben: Swyddogaeth Pwyllgor Cwsmeriaid ac Ymddygiad y Bwrdd yw darparu goruchwyliaeth a chyngor i’r Bwrdd mewn cysylltiad â nod y Grŵp o sicrhau y caiff Aelodau a chwsmeriaid eu trin yn deg a bod y Grŵp yn cyflawni canlyniadau teg i’w Aelodau a’i gwsmeriaid.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.