Aelodau ein Bwrdd

Caiff Cymdeithas Adeiladu Principality ei rhedeg gan yr uwch dîm rheoli, a gaiff ei oruchwylio gan y bwrdd cyfarwyddwyr.

Fel cymdeithas gydfuddiannol flaengar, gyda threftadaeth hir a dibynadwy, mae gan y Principality Fwrdd cryf gydag amrediad eang o sgiliau a phrofiad. Mae’r wybodaeth a’r arbenigedd yma yn galluogi’r Bwrdd i adeiladu ar sylfeini cryf y Principality a gwella’r difidend i Aelodau.

Laurence Philip Adams, Cadeirydd

Cefais fy mhenodi yn gyfarwyddwr anweithredol y Gymdeithas ym mis Awst 2013 a’m hethol yn Gadeirydd ym mis Ebrill 2014. Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgorau Cydnabyddiaeth ac Enwebiadau.

Mae gennyf fwy na 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant bancio ac rwy’n helpu i gynghori a llywio’r Gymdeithas drwy’r amgylchedd rheoleiddio cynyddol anodd a chymhleth y mae’n gweithredu ynddo erbyn hyn. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol gan helpu i achub cwmni Northern Rock PLC a oedd mewn trafferthion yn 2007, pryd yr arweiniais y Pwyllgor Risg.

Rwy’n gyfreithiwr cymwysedig ac roeddwn yn Rheolwr Gyfarwyddwr ac yn Bennaeth Cyfreithiol a Chydymffurfiad Byd-eang i isadran cyfanwerthu bancio buddsoddi banc ABN Amro yn flaenorol, a bu gennyf swydd debyg gyda Citibank.

Fe’m ganed ym 1956, ac roeddwn i'n byw yng Nghastell-nedd tan fy mod i’n bump oed cyn symud i’r Barri lle yr es i i'r ysgol. Rwy’n byw yn Llundain ar hyn o bryd, gyda fy ngwraig a fy nau blentyn. Rwy’n gyfarwyddwr anweithredol Novae Group PLC ac Exane Limited. Rwyf hefyd yn mwynhau canu a garddio ac rwyf yn aelod o Gôr Meibion Cymry Llundain.

Nigel Charles Annett, Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymunais â Bwrdd y Principality fel Cyfarwyddwr Anweithredol ym mis Hydref 2013 a chefais fy ethol i Fwrdd y Gymdeithas fel Cyfarwyddwr Anweithredol wedi hynny ym mis Ebrill 2014. Rwy’n gwasanaethu fel Cadeirydd Pwyllgor Cwsmeriaid ac Ymddygiad y Bwrdd erbyn hyn, a hefyd yn gwasanaethu fel aelod o’r Pwyllgorau Cydnabyddiaeth, Enwebiadau a Risg y Grŵp. Fel Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Ymddygiad, rwy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod trin Aelodau a chwsmeriaid yn deg yn ganolog i ddiwylliant a gweithrediadau’r Gymdeithas.

Roeddwn i’n arfer gweithio ym maes bancio buddsoddi, ond ar ôl deng mlynedd penderfynais newid gyrfa ac ymunais â Bwrdd Dŵr Cymru, fel Cyfarwyddwr Cynllunio i ddechrau. Roeddwn yn un o Gyfarwyddwyr sefydlol Glas Cymru, y cwmni dielw a gymerodd berchnogaeth Dŵr Cymru drosodd yn 2001. Rwy’n credu’n gryf y gall modelau busnes cydfuddiannol wneud llawer iawn o ddaioni i’r bobl a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Fe’m ganed ym 1958 ac rwyf wedi byw yng Nghymru ers mwy nag 20 mlynedd. Mae gennyf ddau o fechgyn sy’n oedolion erbyn hyn a graddiodd y ddau o'r brifysgol yn ddiweddar.

Natalie Elphicke OBE, Cyfarwyddwr Anweithredol

Cefais fy mhenodi i Fwrdd y Gymdeithas fel Cyfarwyddwr Anweithredol ym mis Gorffennaf 2012.

Fi yw Prif Weithredwr yr Housing & Finance Institute, sefydliad dielw cenedlaethol sy’n gweithio i ddarparu mwy o dai a gwasanaethau tai gwell trwy weithio ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat. Rwy’n fargyfreithiwr a chyfreithiwr cymwysedig, a dechreuais fy ngyrfa gyfreithiol yng ngwasanaeth cyfreithiol y llywodraeth cyn dod yn bartner mewn cwmni cyfreithiol yn ninas Llundain. Rwy’n arbenigwr cenedlaethol yn fy maes sef cyllid tai ac eiddo ac yn cynghori Llywodraeth y DU yn rheolaidd. Rwyf wedi gweithio ar dros £4 biliwn o drafodion ariannol cymhleth ar draws amrywiaeth o brosiectau cyllid, buddsoddi ac adfywio. Fe’m gwnaed yn OBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2015 am fy ngwasanaeth i'r maes tai.

Yn y Principality, fi yw Cadeirydd Pwyllgor Risg y Grŵp y Bwrdd. Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Enwebiadau. Cyn ymuno â’r Gymdeithas, arweiniais y tîm strwythuro ar gyfer prosiect Melin Elai a sefydlwyd gan y Principality ar y cyd â Llywodraeth Cymru ac sydd ar y trywydd iawn i ddarparu 800 o gartrefi fforddiadwy newydd yng Nghaerdydd.

Rwy’n 45 oed ac yn briod, mae gennyf ddau o blant ac mae fy nghartref teuluol yng Nghaint.

Julie Ann Haines, Customer Director

Julie Ann HainesI was appointed to the Board in June 2016 and have been the Society’s Customer Director since 2012. In my role as Customer Director I am responsible for marketing, distribution and operations as well as having P&L responsibility for the core Society. My role is designed to ensure that regardless of how members choose to interact with Principality, they receive a consistent and high standard of service as well as offering the great products. I am also responsible for ensuring that our colleagues play an active part in the communities we live and work in demonstrating our mutual value through many community projects.

I originally joined the Society in 2007 to build and develop our award winning e-commerce business. Prior to Principality, I held a number of senior roles in sales, marketing and technology, working in leading customer-centric businesses including Sainsbury’s, Reckitt Benckiser and HBOS.

I am the current Chair of The Council of Mortgage Lenders (CML) Cymru, which represents mortgage lenders and promotes sustainable housing finance in Wales. I also sit on the Welsh Government’s Expert Panel on Housing for Older People, in a role that offers guidance to help Government ensure people can continue to prosper in their homes into old age.

I was born and educated in Scotland, but Cardiff has been my home since 1999. I’m married to a Welshman and we have two daughters. Outside of work I love watching rugby, am a fan of all types of music and a keen theatre goer.

Derek Howell, Cyfarwyddwr Anweithredol

Cefais fy mhenodi yn Gyfarwyddwr y Gymdeithas ym mis Ebrill 2014 ac wedyn fy mhenodi i’r Swydd Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol. Rwyf hefyd yn gwasanaethu fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac fel aelod o Bwyllgor Risg y Grŵp a Phwyllgor Enwebiadau’r Bwrdd. Fel Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol, rwy’n gwrando ar syniadau’r Cadeirydd, yn gwasanaethu fel canolwr i gyfarwyddwyr eraill, ac yn gyfrifol am arwain yr adolygiad blynyddol o berfformiad y Cadeirydd. Rwyf hefyd ar gael i Aelodau os oes ganddynt bryderon nad ydynt wedi gallu eu datrys drwy sianeli arferol y Cadeirydd, y Prif Weithredwr neu gyfarwyddwyr gweithredol eraill neu pan fo cyswllt o’r fath yn amhriodol ar eu cyfer.

Mae gennyf radd mewn mathemateg a chymhwysais fel cyfrifydd siartredig gyda Price Waterhouse –Pricewaterhouse Coopers [PwC] yn ddiweddarach. Yn ystod fy amser gyda’r cwmni hwnnw, gweithiais yn y tîm archwilio yn wreiddiol gan arbenigo mewn gwaith adennill a methdaliad corfforaethol yn y pen draw, gan ddod yn bartner ym 1988. Ymddeolais o’r bartneriaeth PwC ym mis Ebrill 2013 ac rwyf wedi gweithio’n rhan-amser fel ymgynghorydd ers hynny, gan weithio ar fethdaliad Lehman.

Rwy’n falch o barhau i gael y cyfle i wasanaethu fel Cyfarwyddwr Anweithredol y Principality ac i gyfrannu at lwyddiant parhaus y Gymdeithas. Credaf fod gan y Gymdeithas le unigryw yn ffabrig Cymru trwy gefnogi’r cymunedau lleol y mae’n eu gwasanaethu.

Rwyf hefyd yn Drysorydd St John Cymru Wales ac yn ymddiriedolwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac Artes Mundi.

Fe’m ganed ym 1954, rwy’n briod ac mae gennyf ddau o blant sy’n oedolion erbyn hyn. Rwy’n byw yn agos at ganol Caerdydd. Rwyf wrth fy modd yn chwarae golff, ac rwyf yn gefnogwr rygbi brwd ac mae gennyf ddiddordeb yn y theatr a’r celfyddydau. Rwyf wedi gwneud addewid i fy ngwraig ers talwm y byddaf yn dod o hyd i fwy o amser i deithio gyda hi yn ein car clasurol, yn enwedig yn y DU a chyfandir cyfagos Ewrop.

Steve James Hughes, Cyfarwyddwr Cyllid y Grŵp

Cefais fy mhenodi yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyllid y Grŵp ym mis Rhagfyr 2011 a chefais fy mhenodi i Fwrdd y Gymdeithas ym mis Mawrth 2013 fel Cyfarwyddwr Cyllid y Grŵp, â chyfrifoldeb am Gyllid, TG a Newid y Busnes. Rwy’n cadeirio Pwyllgor Asedau a Rhwymedigaethau a Phwyllgor Llywodraethu Model y Gymdeithas ac rwyf hefyd yn aelod o Bwyllgor Rheoli’r Grŵp a Phwyllgor Risg Gweithredol y Grŵp. Rwyf hefyd yn mynychu holl gyfarfodydd Pwyllgorau Archwilio a Risg y Bwrdd. Mae gennyf gyfrifoldeb penodol dros sicrhau bod y Gymdeithas yn cynnal sail gyfalaf gref a bod ganddi lefelau hylifedd o ansawdd uchel a digonol.

Rwy’n gyfrifydd cymwysedig ac yn dod â dros 20 mlynedd o brofiad ym maes cyllid i’m swydd. Cyn ymuno â’r Gymdeithas, bûm mewn nifer o swyddi cyllid ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys gweithgynhyrchu, manwerthu ac yswiriant. Cyn ymuno â’r Gymdeithas, fy swydd oedd Cyfarwyddwr Cyllid busnes Yswiriant Cyffredinol Lloyds Banking Group.

Fi yw Cadeirydd Bwrdd Cynghori Cymru ar gyfer Busnes yn y Gymuned ac rwy'n hynod frwdfrydig am ein gwaith cymunedol a’r gwahaniaeth y gall ei wneud i fywydau pobl yn ein perfeddwlad.

Fe’m ganed yn Abertawe ym 1972 ac rwy’n dal i fyw ar gyrion y ddinas honno gyda fy ngwraig a’m tri mab sy’n rhannu fy hoffter o chwaraeon, wrth i’n penwythnosau gael eu llenwi drwy wylio a chwarae pêl-droed a rygbi.

Robert Michael Jones, Cyfarwyddwr Risg y Grŵp

Ymunais â Bwrdd y Gymdeithas ym mis Chwefror 2013 a chefais fy ethol i’r Bwrdd am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2014. Ar ôl gweithio i’r Gymdeithas er 1997, cefais fy mhenodi’n Bennaeth Risg y Grŵp yn 2005 a chefais fy nyrchafu i swydd Cyfarwyddwr Risg y Grŵp yn 2009. Rwyf wedi mynychu cyfarfodydd llawn y Bwrdd er mis Medi 2009 ac rwy’n mynychu holl gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio, Pwyllgor Risg y Grŵp, Pwyllgor Cwsmeriaid ac Ymddygiad a Phwyllgor Cydnabyddiaeth y Bwrdd. Rwyf hefyd yn cadeirio Pwyllgor Risg Credyd y Grŵp a Phwyllgor Risg Gweithredol y Grŵp ac rwy’n aelod o Bwyllgor Rheoli’r Grŵp, Pwyllgor Risg Gweithredol y Grŵp a’r Pwyllgor Asedau a Rhwymedigaethau.

Rwyf wedi treulio dros 35 mlynedd yn gweithio yn y gwasanaethau ariannol, gan ddechrau fy ngyrfa yn Midland Bank a HSBC wedi hynny, gan gyflawni nifer o swyddi rheoli yn yr isadrannau bancio manwerthu a chorfforaethol. Mae gennyf radd mewn Economeg, MBA o Goleg Rheoli Henley, ac rwy’n Aelod Cyswllt o Sefydliad Siartredig y Bancwyr. Ynghyd â Chyfarwyddwr Cyllid y Grŵp, mae gennyf gyfrifoldeb penodol dros sicrhau bod y Gymdeithas yn cynnal sail gyfalaf gref a fydd yn ei galluogi i dyfu a chystadlu’n llwyddiannus yn yr hirdymor.

Cefais fy ngeni a’m haddysgu yn Ninbych, ac rwy’n byw ar gyrion Caerdydd erbyn hyn. Rwy’n briod ac mae gennyf ddau o blant. Y tu allan i’r gwaith, rwy’n chwarae tenis, a phan fydd amser yn caniatáu, rwy’n mwynhau cerdded yn y bryniau a dringo yn Eryri, sydd hefyd yn rhoi cyfle i mi ymweld â ffrindiau a theulu yn Nyffryn Clwyd.

Sally Jones Evans, Cyfarwyddwr Anweithredol

Cefais fy mhenodi i Fwrdd y Gymdeithas ym mis Chwefror 2015. Ers ymuno â’r Bwrdd, rwyf wedi cael fy mhenodi yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac rwyf hefyd yn gwasanaethu fel aelod o’r Pwyllgor Cwsmeriaid ac Ymddygiad a’r Pwyllgor Enwebiadau. Fel Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth, rwy’n gyfrifol am sicrhau bod strategaeth, polisi a gweithdrefnau cydnabyddiaeth y Grŵp yn dilyn arfer gorau, yn ategu’r strategaeth a gymeradwywyd gan y Bwrdd ac yn adlewyrchu'r budd gorau i’r Aelodau.

Mae gennyf 30 mlynedd o brofiad ym maes bancio manwerthu ac yswiriant cyffredinol ac rwyf wedi magu amrywiaeth eang o brofiad yn ystod y cyfnod hwnnw o arwain mentrau newid, mewn meysydd sy’n ymdrin â chwsmeriaid yn bennaf, gan gynnwys y rhwydwaith canghennau, canolfannau ffôn, bancio ar y rhyngrwyd a chanolfannau gweithrediadau a fydd yn fy helpu i gyfrannu at raglen newid barhaus y Gymdeithas. Yn ystod fy amser gyda’r Principality, mae ymroddiad a sgiliau cydweithwyr yn y Principality, sy’n hanfodol ar gyfer darparu gwasanaeth o ansawdd da i’n Haelodau, eisoes wedi gwneud cryn argraff arnaf.

Rwyf hefyd yn aelod o banel cynghori Llywodraeth Cymru sy’n ceisio ysgogi’r sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru i greu cyflogaeth a thwf economaidd, ac roeddwn yn gyfarwyddwr anweithredol yn Athletau Cymru yn flaenorol.

Cefais i a fy ngŵr Alun ein geni a’n haddysgu yng Nghaerdydd, ac roeddem yn byw ym Mro Morgannwg hyd at ddeng mlynedd yn ôl pan aeth ymrwymiadau gwaith â ni i Wiltshire. Rydym wrth ein boddau â rygbi Cymru, cerddoriaeth o bob math, ac mae gennyf ddiddordeb mawr hefyd mewn strategaethau i godi pobl allan o dlodi yng ngwledydd datblygol y byd, yn enwedig yn Affrica.

David Rigney, Cyfarwyddwr Anweithredol

Cefais fy mhenodi i Fwrdd y Gymdeithas ym mis Mawrth 2015. Yn ogystal â fy nghyfrifoldebau ar y Bwrdd, rwyf hefyd yn gwasanaethu fel aelod o’r Pwyllgor Archwilio, Pwyllgor Risg y Grŵp a’r Pwyllgor Enwebiadau.

Rwy’n Gyfrifydd Siartredig ac rwyf wedi cyflawni amrywiaeth eang o swyddogaethau yn ystod fy ngyrfa ar draws Swyddfa’r Post, BT ac fel Cyfarwyddwr ar Fwrdd Cymdeithas Adeiladu'r Nationwide. Credaf fod y profiad hwn yn fy rhoi mewn sefyllfa dda i allu cyfrannu at raglen newid barhaus y Gymdeithas ac i gael y cyfle i gyfrannu at lwyddiant parhaus y Gymdeithas. Rwy’n credu’n angerddol yn y model busnes cydfuddiannol ac mae popeth yr wyf wedi ei weld hyd yn hyn yn y Principality yn dangos bod y cwsmer wir wrth galon y busnes.

Rwyf hefyd yn Gadeirydd BACS Payment Schemes Limited, yn Gyfarwyddwr Anweithredol ac yn Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol Elexon Limited ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol Sports Resolutions.

Fe’m ganed ym 1963 ac rwyf bellach yn byw ym Mryste. Ar wahân i waith a theulu, rwyf newydd gwblhau Gradd Meistr mewn Hanes Chwaraeon, gan ganolbwyntio’n benodol ar effaith gadarnhaol chwaraeon ar gymunedau a chymdeithas. Bydd y gwaith y mae’r Principality yn parhau i’w wneud trwy chwaraeon yn creu Cymru gryfach a busnes cryfach. Rwyf yn falch iawn o fod yn rhan o hynny.

Graeme Howes Yorston, Prif Weithredwr y Grŵp

Ymunais â’r Gymdeithas fel Prif Swyddog gweithredol ym mis Gorffennaf 2006 a chefais fy mhenodi i’r prif Fwrdd ym mis Hydref 2007. Fel Prif Swyddog Gweithredu, roeddwn yn gyfrifol am holl weithrediadau’r Gymdeithas Adeiladu, gan gynnwys dosbarthu, marchnata, TG a gweithrediadau. Cefais fy mhenodi yn Brif Weithredwr y Grŵp ym mis Hydref 2012. Fi yw Cadeirydd Nemo Personal Finance a Loan Link a Chadeirydd Pwyllgor Rheoli’r Grŵp a Phwyllgor Risg Gweithredol y Grŵp. Rwyf hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Asedau a Rhwymedigaethau a Phwyllgor Asedau a Rhwymedigaethau Masnachol y Grŵp ac yn mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio, Pwyllgor Risg y Grŵp, Pwyllgor Cwsmeriaid, Pwyllgor Ymddygiad a Phwyllgor Cydnabyddiaeth y Bwrdd.

Yn ystod fy amser ym maes gwasanaethau ariannol, rwyf wedi gweithio i Abbey National lle y cyflawnais nifer o swyddogaethau uwch, gan gynnwys Cyfarwyddwr Rhanbarthol dros Ganghennau, Cyfarwyddwr Gwerthiant ar gyfer y Canolfannau Galwadau a Phrif Swyddog Gwybodaeth ar gyfer y Banc Manwerthu. Rwyf wedi arwain nifer o raglenni newid strategol arwyddocaol gan gynnwys un o’r gweithrediadau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid mwyaf yn Ewrop.

Yn ogystal â fy swydd yn y Principality, rwy’n aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, rwyf ar Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant Prydain ac yn aelod o Bwyllgor Gweithredol y Cyngor Benthycwyr Morgeisi, un o gyrff masnach mwyaf blaenllaw’r diwydiant. Rwyf hefyd yn Gymrawd Sefydliad Siartredig y Bancwyr ac yn meddu ar MBA o Ysgol Fusnes Warwick.

Fe’m ganed ym 1957 ac rwyf bellach yn byw yn agos i Gaerdydd ym Mro Morgannwg gyda fy ngwraig. Mae gennyf dri o blant sy’n oedolion erbyn hyn.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.