Mae’ch Barn yn Bwysig

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Ymchwil Cwsmeriaid

A ninnau’n chweched cymdeithas adeiladu fwyaf y DU, rydym ni'n rhoi ein Haelodau a'n cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn. Dyna pam rydym ni’n cynnal nifer o raglenni ymchwil i’r farchnad ymhlith cwsmeriaid trwy'r flwyddyn, er mwyn eich deall chi a'ch anghenion yn well. Mae eich sylwadau chi'n bwysig i ni, maent yn rhoi cyfle inni wella'n barhaus a gweithredu ar y pethau sy'n bwysig i'n haelodau.

Mae'r paragraffau isod yn crynhoi rhai o'r ffyrdd y byddwn yn cynnal ein rhaglen ymchwil cwsmeriaid:

Boddhad Cwsmeriaid

Ers 2009, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda'r Leadership Factor, prif arbenigwr y DU ym maes holiaduron cwsmeriaid, er mwyn mesur boddhad Aelodau a chwsmeriaid. Mae'r Leadership Factor yn cynnal cyfweliadau ar ein rhan ac yn cysylltu â chwsmeriaid dros y ffôn. Gofynnir iddynt am rywfaint o'u hamser i roi sylwadau ar eu profiad o wahanol agweddau ar y gwasanaeth fel un o gwsmeriaid y Principality, gan gynnwys pa mor barod i helpu yw ein haelodau staff, cywirdeb ein prosesau ac eglurder ein cyfathrebu ac ati. Gallwch ddewis bod yn ddienw os hoffech chi gymryd rhan.

Yn ogystal â'r uchod, rydym ni hefyd yn cynnal nifer o arolygon trwy ein hofferyn adborth cwsmeriaid amser real, Maze. Cynhelir yr ymchwil hwn ar-lein ar ôl apwyntiad gydag aelod o staff yng nghanghennau'r Principality. Gellir eu llenwi'n gyflym ac maent yn rhoi sylwadau uniongyrchol i'n staff y gallant weithredu arnynt er mwyn gwella profiad y cwsmer ar draws ein sianeli dosbarthu.

Panel Ymchwilio

Mae gennym ni banel ymchwilio hefyd, sy'n cynnwys dros 6,000 o gwsmeriaid ar hyn o bryd. Mae'r cwsmeriaid hyn yn rhoi amser yn rheolaidd i roi eu barn ar sawl agwedd ar y busnes, gan gynnwys ein cynhyrchion, ein gwasanaethau a'n dulliau o gyfathrebu â chwsmeriaid. Mae'r ymchwil hwn yn cael ei gynnal ar-lein ac mae'r sylwadau a'r awgrymiadau rydym ni wedi eu derbyn gan y Panel wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol er mwyn ein helpu i wella gwahanol rannau o'r busnes.

Digwyddiadau Adborth Aelodau

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau "adborth aelodau" rheolaidd ar draws Cymru ac mae croeso i'n cwsmeriaid i gyd ddod iddynt. Mae'r digwyddiadau'n rhoi cyfle i Aelodau glywed am ein perfformiad busnes, a rhoi gwybod inni beth maent yn ei hoffi am y Principality a'r pethau yr hoffent ei weld yn gwella. Mae ein tîm Gweithredol a'n tîm Arwain yn mynd i’r digwyddiadau hyn yn rheolaidd ac maent yn awyddus i glywed sylwadau ein Haelodau drostynt eu hunain.

Gyda'r holl ddulliau uchod, byddwn yn adolygu barn a sylwadau gan Aelodau a chwsmeriaid yn ofalus er mwyn deall cryfderau a gwendidau'r gwasanaeth rydym ni’n ei gynnig. Bydd Aelodau'n rhoi gwybod inni yn aml eu bod yn gwerthfawrogi ein bod yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar, a'u bod yn teimlo ein bod yn eu trin fel unigolion. Maent hefyd yn dweud eu bod yn gwerthfawrogi mor wybodus yw'r staff sy'n eu cynorthwyo. Rydym yn ymdrechu i ehangu a gwella'r agweddau hyn ar ein gwasanaeth yn gyson.

Fforwm Aelodau

A panel of our Members meet four times a year with our executive team to voice their opinions – good or bad – on the Society and give feedback on new initiatives. For more information, visit our Member Forum page.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyfle i bleidleisio a gofyn cwestiynau i'n Bwrdd.

Trwy roi cwsmeriaid wrth galon ein penderfyniadau bob amser a'u cynnwys ym mhob cam o'r broses, rydym yn parhau i ymdrechu yn ein hymrwymiad i sicrhau mai ni yw'r darparwr gwasanaethau ariannol a argymhellir fwyaf yng Nghymru.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.