Panel Ymchwil Cwsmeriaid

Rydym ni am glywed eich barn onest am ein cynhyrchion, ein gwasanaethau a’n gohebiaeth – p’un a ydych chi’n gwsmer ar hyn o bryd neu’n ystyried dod yn gwsmer.

Bydd eich sylwadau o gymorth i ni wrth adeiladu Principality well i bawb, trwy wneud yn siŵr ein bod yn cynnig y cyfrifon a’r cynhyrchion cywir i’n cwsmeriaid, a bod ein gohebiaeth yn eglur ac yn gryno.

Sut y mae’r Panel Ymchwil Cwsmeriaid yn gweithredu?

Yn syml, byddwn yn gofyn i chi lenwi arolwg ar-lein o bryd i’w gilydd ynglŷn â phethau fel cynhyrchion newydd, deunydd marchnata a gohebiaeth arall i gwsmeriaid. Mae’r arolygon hyn yn eithaf byr, ac ni ddylent gymryd mwy na 10 munud i chi eu llenwi.

Ni fyddwn yn eich llethu ag arolygon – mae’n bosibl y byddwn yn anfon un atoch bob tri mis, yn dibynnu ar yr hyn y mae angen i ni gynnal ymchwil iddo. Ni fydd yn costio arian i chi, ac nid oes rhaid i chi ymateb i bob arolwg. Os ydych chi’n rhy brysur, mae hynny’n iawn.

Enillwch dalebau gwerth £100.

Bob tro y byddwn yn llenwi arolwg, byddwn yn eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill talebau gwerth £100 fel ffordd o ddweud diolch.

A gaf i ddewis peidio â derbyn arolygon?

Cewch, bydd pob neges e-bost yn cynnwys cyfle i chi ddatdanysgrifo. Neu gallwch anfon neges e-bost atom unrhyw bryd gan ddefnyddio memberfeedback@principality.co.uk.

A oes angen i mi fod yn gwsmer i’r Principality i fod yn rhan o’r Panel?

Na – mae croeso i unrhyw un wneud cais i ymuno â’r Panel. Rydym yn croesawu adborth gan gwsmeriaid a phobl nad ydynt yn gwsmeriaid fel ei gilydd.

Pa mor aml fyddwch chi’n anfon arolwg ataf i?

Yn sicr ddim mwy nag unwaith bob dau fis – a mwy na thebyg, unwaith bob tri mis fydd hi ar y mwyaf.

Sut byddai’n gwybod bod neges e-bost wedi dod oddi wrth y Principality?

Ni fyddwn yn gofyn i chi am ddata personol sensitif, gwybodaeth am eich cyfrif, na’ch manylion mewngofnodi. Cymdeithas Adeiladu’r Principality fydd yn ymddangos fel anfonwr, o’r cyfeiriad e-bost ecommunications@principality.co.uk.