Sut i gwyno

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth i gwsmeriaid, ond rydym yn cydnabod y byddwch o'r farn bod angen cwyno, o bryd i'w gilydd. Mae ein gweithdrefn gwyno yno i'ch helpu chi gael ateb cyflym a boddhaol.

Gwneud cwyn

Gallwch wneud cwyn yn bersonol yn un o’n canghennau.

Dros y ffôn:  0330 333 4000

Trwy e-bost: enquiries@principality.co.uk

Yn ysgrifenedig: 

Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid
Cymdeithas Adeiladu Principality
Blwch Post 89
Heol y Frenhines
Caerdydd
CF10 1UA

Sut yr ymdrinnir â’ch cwyn
Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth ffurfiol o'ch cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith, ynghyd â manylion cyswllt yr adran neu'r unigolyn sy'n gyfrifol am ymchwilio iddi. Efallai gofynnwn i chi roi awdurdod i ni gael unrhyw wybodaeth angenrheidiol gan drydydd partïon.

O fewn 4 wythnos
Byddwch yn derbyn naill ai, ymateb terfynol, neu nodyn diweddaru yn esbonio pam nad ydym mewn sefyllfa eto i ddatrys eich cwyn ac yn rhoi syniad i chi pryd y gallwch ddisgwyl i ni gysylltu â chi nesaf.

O fewn 8 wythnos
Byddwch yn derbyn naill ai, ymateb terfynol, neu lythyr yn esbonio pam nad ydym mewn sefyllfa i ddatrys eich cwyn eto, a syniad i chi pryd y gallwch ddisgwyl i ni gysylltu â chi nesaf.

Bydd ein hymateb terfynol yn eich hysbysu a ydym yn derbyn eich cwyn ai peidio a bydd yn egluro’n rhesymau y tu ôl i’n penderfyniad.

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb terfynol, gallwch gyfeirio'r mater at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol ar gyfer cyflafareddu. Os bydd modd i chi wneud hyn, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu o hynny.

Cyfeiriad post: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR

Rhif ffôn:          0300 123 9 123

Switsfwrdd:                 020 7964 1000

O'r tu allan i'r DU:       +44 20 7964 1000

Cyfeiriad y wefan: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm*

Os hoffech gyfeirio'r mater at yr Ombwdsmon Ariannol, rhaid i chi wneud hynny o fewn 6 mis o ddyddiad ein hymateb terfynol.

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality – Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

 

Datrys Anghytundeb Ar-lein (ODR)

Gall gwsmeriaid bellach ddatrys anghytundebau ar-lein trawsffiniol, fel achosion o werthu ar y rhyngrwyd, ledled y DU. O dan y rheoliadau ODR ceir un "porth" ar-lein i gyfarwyddo cwynion i gynlluniau eraill yr UE fel Gwasanaeth yr Ombudsmon Ariannol pan nad yw'r busnes wedi'i leoli yn y DU.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu platfform Datrys Anghytundeb Ar-lein Ewropeaidd (platfform ODR). Mae'r platfform ODR ar y we ac mae wedi ei gynllunio'n benodol i helpu defnyddwyr sydd wedi prynu nwyddau neu wasanaethau ar-lein ond sy'n cael problemau â'r eitem honno wedi hynny. Mae'n caniatáu pobl i gyflwyno eu anghytundeb cytundebol a chynnal y weithred ar-lein yn unrhyw un o'r 23 o ieithoedd swyddogol sydd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Cewch fynd i'r wefan lle ceir platfform Datrys Anghytundeb Ar-lein y Comisiwn Ewropeaidd (ODR) yma: Platfform Datrys Anghytundeb Ar-lein (ODR).

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.