Cael trafferth talu eich morgais?

Os ydych yn cael trafferth talu eich morgais, byddwn yn ceisio eich helpu. Yma rydym yn esbonio sut y byddwn yn eich trin yn deg, a pha gamau y dylech eu cymryd i’ch helpu eich hun.

Byddwn yn

 • Cysylltu â chi cyn gynted â phosibl i drafod eich problem.
 • Siarad ag asiantaeth sy’n rhoi cyngor ar ddyledion (er enghraifft, Cyngor ar Bopeth), os byddwch am i ni wneud hynny.
 • Rhoi amser rhesymol i chi dalu’r ddyled.
 • Cymryd camau i adfeddiannu eich cartref dim ond os na allwn ddatrys y broblem gyda chi

Efallai y gallwn

 • Drefnu cynllun talu newydd gyda chi, gan ystyried eich buddiannau chi a’n buddiannau ni.
 • Newid y ffordd rydych yn gwneud eich taliadau, neu’r dyddiad rydych yn eu gwneud.
 • Caniatáu i chi ad-dalu eich morgais dros gyfnod hirach o amser (a fyddai’n lleihau eich taliadau misol) ond gan gynyddu’r cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu yn y pen draw.
 • Newid y math o forgais

Os na allwn gynnig unrhyw rai o’r opsiynau hyn i chi, byddwn yn egluro pam. Os gallwn wneud un o’r trefniadau hyn gyda chi, byddwn yn egluro sut y byddai’n gweithio ac yn rhoi amser i chi ei ystyried. Os na allwn gynnig unrhyw un o’r opsiynau hyn i chi, mae’n bosibl y gallem gytuno i chi aros yn yr eiddo a gwerthu’r eiddo eich hun yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Beth y gallwch ei wneud i’n helpu

 • Ffoniwch ni ar 0330 333 4020 (rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener).
 • Dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl os ydych yn cael trafferth ad-dalu eich morgais neu os ydych yn credu y gallech gael problemau’n fuan.
 • Ceisiwch gyngor ar ddyledion os hoffech gael help i reoli eich arian.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod beth sy’n digwydd i unrhyw bobl eraill sy’n talu’r morgais, ac unrhyw un sy’n gwarantu’r morgais.
 • Cadwch at y cynllun talu y cytunwyd arno, neu dywedwch wrthym os bydd newid yn eich amgylchiadau a allai effeithio ar y trefniant. Os na fyddwch yn gwneud y taliadau y cytunwyd arnynt, gallai fod yn rhaid i ni fynd i’r llys i adennill unrhyw arian sy’n ddyledus gennych, neu i adfeddiannu eich eiddo.
 • Holwch a allwch gael unrhyw fudd-daliadau’r wladwriaeth neu gredydau treth a allai helpu i gynyddu eich incwm.
 • Os oes gennych bolisi yswiriant, holwch a fyddai’n helpu gyda’ch taliadau.
 • Dywedwch wrthym os byddwch yn symud i gyfeiriad newydd.

Efallai y byddwch am siarad â chynghorydd proffesiynol, fel cynghorydd dyledion neu gyfreithiwr, cyn newid eich trefniadau morgais. Byddem yn argymell yn gryf eich bod yn ceisio cyngor annibynnol, am ddim, ar ddyledion.

Costau a thaliadau

Os oes gennych ôl-ddyledion, efallai y bydd yn rhaid i ni godi tâl arnoch am waith gweinyddol a chostau cyfreithiol rhesymol. Byddwn yn dweud wrthych faint y bydd yn rhaid i chi ei dalu. Os na allwn gytuno ar ffordd ymlaen:

 • Gallem anfon cynghorydd dyledion i’ch gweld i drafod eich amgylchiadau ariannol, a gellid ychwanegu cost yr ymweliad at gyfrif eich morgais.
 • Gallem ddechrau achos llys i adfeddiannu eich cartref. Os byddwn yn dechrau achos llys yn eich erbyn, byddem yn argymell yn gryf eich bod yn mynd i’r llys a cheisio cyngor annibynnol ar ddyledion.
 • Nid yw’r ffaith ein bod yn dechrau achos llys o reidrwydd yn golygu y byddwn yn adfeddiannu eich cartref. Byddwn yn parhau i geisio datrys y broblem gyda chi. Adfeddiannu yw’r dewis olaf.
 • Cyn i ni adfeddiannu eich cartref, byddwn yn rhoi cyngor i chi ynglŷn â chysylltu â’ch awdurdod lleol i weld a allant ddod o hyd i rywle arall i chi fyw

Gwerthu eiddo ar ôl ei adfeddiannu

Os byddwn yn adfeddiannu eich cartref:

 • Byddwn yn ei werthu am y pris gorau y gallwn ei gael yn rhesymol. Byddwn yn ceisio ei werthu cyn gynted â phosibl
 • Byddwn yn rhoi amser rhesymol i chi fynd â’ch eiddo o’ch cartref (14 diwrnod)
 • Byddwn yn defnyddio’r arian a godwyd trwy werthu eich cartref i dalu eich morgais ac unrhyw fenthyciadau neu daliadau eraill
 • Os bydd unrhyw arian yn weddill, byddwn yn ei dalu i chi os bydd gennych hawl iddo. Efallai y bydd pobl eraill sydd â hawl i gael yr arian dros ben. Er enghraifft, ail fenthyciwr neu eich Ymddiriedolwr mewn Methdaliad os ydych wedi cael eich datgan yn fethdalwr.

Beth fydd yn digwydd os na fydd y pris gwerthu yn talu morgais y Principality yn llawn?

 • Os na fydd digon o arian o’r gwerthiant i dalu’r morgais cyfan, bydd y swm sy’n weddill yn ddyledus gennych o hyd (dyled diffyg). Byddwn yn dweud wrthych faint yw’r ddyled hon cyn gynted â phosibl
 • Os gwnaethoch brynu eich cartref gyda benthycwyr eraill, mae pob un ohonoch yn gyfrifol am yr holl arian a fenthycwyd. Mae hyn yn wir hyd yn oed os mai dim ond rhan o’r morgais yr ydych yn ei thalu fel arfer
 • Byddwn yn cysylltu â chi o fewn chwe blynedd i werthu eich eiddo, i drefnu i chi ad-dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych o hyd
 • Byddwn yn ystyried eich incwm a’ch treuliau wrth drefnu cynllun talu ar gyfer y ddyled diffyg hon gyda chi. Ond os na allwn drefnu cynllun addas, gallem fynd i’r llys i gael ein harian yn ôl. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu costau llys ychwanegol
 • Os nad ydych yn talu dyled diffyg, gallai effeithio ar eich gallu i gael credyd yn y dyfodol

Cwynion

Os nad ydych yn credu ein bod wedi eich trin yn deg, gallwch gwyno i’r Adran Gydymffurfiaeth, Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Blwch Post 89, Heol y Frenhines, Caerdydd CF10 1UA.

Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd yr ydym wedi ymdrin â’ch cwyn, gallwch ei chyfeirio at yr Ombwdsmon Ariannol. Mae Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn darparu gwasanaeth annibynnol ac am ddim i gwsmeriaid.

Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol
South Quay Plaza
183 Marsh Wall
Llundain E14 9SR
Rhif ffôn: 0845 080 1800

Materion eraill

Gall rhai cwmnïau gynnig benthyciadau newydd i chi neu hyd yn oed eich gwahodd i werthu eich eiddo iddynt ac yna ei brydlesu yn ôl fel ffordd o ddatrys eich anhawster ariannol tymor byr. Byddwch yn ofalus, oherwydd y gallai camau o’r fath eich rhoi o dan anfantais yn y tymor hir. Rydym yn eich cynghori i geisio cyngor annibynnol cyn gwneud unrhyw drefniant o’r math hwn.

Gallech fod yn ystyried trosglwyddo eich allweddi i ni. Os ydych yn gwneud hyn, ni fydd yn cael gwared ar unrhyw ddyled i ni, ac rydym yn eich cynghori i drafod yr opsiwn hwn gyda ni cyn cymryd unrhyw gamau o’r fath.

Useful Contact Numbers

Ar gyfer cyngor annibynnol ar faterion ariannol a thai:

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.