Yr hyn y mae angen i chi ei wybod pan fyddwch yn newid eich cytundeb morgais

Gan eich bod yn ddeiliad morgais Principality presennol, byddwch yn gallu gwneud cais am gytundeb morgais newydd naill trwy ofyn am gyngor gennym ni neu drwy beidio â derbyn cyngor a’n hysbysu ni i ddilyn eich cyfarwyddiadau. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y dewisiadau hyn a’u pwyso a'u mesur cyn penderfynu sut i wneud cais am eich cytundeb morgais.

Newid eich morgais gyda chyngor

Os nad ydych yn siŵr pa gynnyrch fyddai fwyaf priodol i chi neu yr hoffech dderbyn cyngor ar y dewisiadau sydd ar gael, yna’r llwybr â chyngor yw’r gorau i chi. Gallai hyn hefyd fod yn wir os ydych chi eisiau gwneud newidiadau eraill i’ch morgais, fel ymestyn hyd eich morgais neu newid eich math o ad-daliad, er enghraifft.

Pethau i’w hystyried wrth ddewis y llwybr â chyngor:

  • Bydd angen i chi wneud apwyntiad cychwynnol mewn cangen neu dros y ffôn fel y gallwn ddeall eich amgylchiadau a’ch anghenion ar gyfer eich morgais, er mwyn gwneud argymhelliad priodol i chi. Dilynir hwn gan apwyntiad arall fel rheol.
  • Efallai y bydd angen i ni gymryd golwg manwl ar eich cyllid i wneud yn siŵr bod y morgais yn fforddiadwy - yn enwedig os ydych chi’n ystyried gwneud unrhyw newidiadau eraill.
  • Byddwn yn cynnig cyngor ac yn argymell cynnyrch addas yn seiliedig ar eich anghenion a’ch amgylchiadau.

Newid eich morgais heb gyngor

Os ydych chi’n gwybod yn union beth yr ydych chi ei eisiau ac yn teimlo nad oes angen cyngor arnoch chi i newid eich cytundeb morgais, yna’r cwbl y mae angen i chi ei wneud yw rhoi eich cyfarwyddiadau i ni. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi fod yn gyfforddus eich bod yn ymwybodol o holl fanylion y cytundeb morgais yr ydych chi ei eisiau, ac yn eu deall, cyn bwrw ati ar y sail hon.

Pethau i’w hystyried wrth newid eich morgais heb gyngor:

  • Ni fyddwn yn ystyried eich anghenion a’ch amgylchiadau o ran eich morgais.
  • Efallai y bydd angen i ni gymryd golwg manwl ar eich cyllid er mwyn gwneud yn siŵr fod y morgais yn fforddiadwy, yn enwedig os byddwch chi wedi ein hysbysu am newidiadau eraill yr ydych chi eisiau eu gwneud i’ch morgais.
  • Ni fyddwn yn asesu a yw’r cynnyrch neu unrhyw newidiadau yr ydych chi eisiau eu gwneud i’ch morgais yn addas ar eich cyfer chi.

Gyda chyngor

Ffoniwch ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd morgeisi neu trefnwch apwyntiad gyda chynghorydd morgeisi yn un o’n canghennau.

Heb gyngor

Mae llawer o’n cwsmeriaid morgais presennol yn gallu newid eu cytundeb morgais ar-lein. Neu, gallwch ffonio ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid gyda’ch cyfarwyddyd neu drefnu apwyntiad yn un o’n canghennau i roi eich cyfarwyddyd.