Bond Maturity FAQ

Cwestiynau Cyffredin
Dyma rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin am broses Aeddfedu ein Bondiau.
Os na allwch ddod o hyd i ateb i’ch cwestiwn, gallwch gysylltu â ni ar y ffôn ar 0330 333 4000 rhwng 8.00am ac 8.00pm ar ddyddiau’r wythnos a rhwng 9.00am ac 1.00pm ar ddydd Sadwrn.

Rwyf wedi nodi rhif fy nghyfrif a’r cod diogelwch ond nid oes dim yn digwydd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi nodi’r wybodaeth gywir - bydd y sgrin yn dangos camgymeriadau er mwyn eich cynorthwyo. Mae rhif eich cyfrif a’r cod diogelwch ar frig eich llythyr aeddfedu, ar yr ochr dde.

Pam fod rhai o’r cynhyrchion eisoes wedi eu gwerthu i gyd, a minnau ond newydd dderbyn fy llythyr?

Nifer gyfyngedig o’r holl gynhyrchion sydd ar gael a gallant werthu’n gyflym.

A allaf newid fy meddwl ar ôl cyflwyno fy nghyfarwyddyd ar-lein, cyn i’r Bond aeddfedu?

Ni allwch lenwi cyfarwyddyd arall ar-lein ar ôl ei gyflwyno unwaith. Ond os ydych yn dymuno newid eich cyfarwyddyd cyn i’r Bond aeddfedu, llenwch y cyfarwyddyd papur gwreiddiol ac ewch i’ch cangen leol neu ei bostio i’r cyfeiriad ar waelod y llythyr.

A oes raid i mi ddewis opsiwn?

Na, pan fydd yn aeddfedu bydd eich cyfrif yn aeddfedu’n awtomatig i’n cynnyrch Dim Rhybudd. Os ydych yn dymuno ei drosglwyddo i gynnyrch arall yn ddiweddarach, cysylltwch â ni trwy fynd i www.principality.co.uk, neu eich cangen leol neu cysylltwch â ni ar 0330 333 4000 yn ystod oriau gwaith.

Sut rydw i’n argraffu neu’n cadw fy nghadarnhad aeddfedu?

Gallwch argraffu neu gadw eich cadarnhad aeddfedu trwy glicio ar y botwm ‘print / save’ ar y sgrin olaf (‘your savings bond is set to mature’). Gallwch glicio ar ‘cadw copi’ neu ar yr eicon argraffu ar y bar offer uwchben.

Rwyf wedi anghofio cadw fy nghadarnhad - sut gallaf gael cadarnhad o fy newis aeddfedu?

Ffoniwch ni ar 0330 333 4000 yn ystod ein horiau gwaith, a gallwn drefnu i anfon llythyr cadarnhad.

Gallwch gysylltu â ni ar y ffôn rhwng 8am ac 8pm ar ddyddiau’r wythnos a rhwng 9am ac 1pm ar ddydd Sadwrn. Nid ydym ar agor ar ddydd Sul nac ar wyliau banc.

Sut gallaf gysylltu â’r Principality?

Gallwch ein ffonio ar 0330 333 4000 yn ystod oriau gwaith neu ysgrifennu atom ni i’r cyfeiriad isod;

Cymdeithas Adeiladu’r Principality
Blwch Post 89
Heol y Frenhines
Caerdydd
CF10 1UA

Nid wyf yn dymuno trosglwyddo’r bond i gynnyrch newydd – beth allaf ei wneud?

Gallwch drosglwyddo eich bond i gyfrif arall gyda’r Principality, cau eich cyfrif neu drosglwyddo eich cyfrif i gyfrif banc allanol trwy’r system Taliadau Cyflymach. Cyfeiriwch at eich llythyr aeddfedu neu cysylltwch â ni ar 0330 333 4000 i gael cymorth a chyngor.

Pryd gallaf weld faint o log sydd wedi ei ychwanegu at fy nghyfrif?

Os oes gennych baslyfr, bydd eich llog yn cael ei argraffu yn eich paslyfr pan fydd yn cael ei ddiweddaru, ac ar gyfriflen eich cyfrif os ydych wedi dewis derbyn cyfriflenni papur.

Os oes gennych dystysgrif, bydd eich llog yn ymddangos ar eich cyfriflen flynyddol.

Os agorwyd eich cyfrif ar-lein, gallwch weld faint o log sydd wedi ei ychwanegu trwy fewngofnodi i ‘Eich Cyfrif’.

Pam nad oes angen i mi anfon fy mhaslyfr?

Pan fydd eich cyfarwyddyd aeddfedu wedi ei gadarnhau a’ch bond wedi aeddfedu i’r cynnyrch yr ydych wedi’i ddewis, byddwch yn cadw’r rhif cyfrif a nodir yn eich paslyfr.

A allaf gael diweddaru fy mhaslyfr?

Gallwch. Pan fydd y cyfrif wedi aeddfedu anfonwch y paslyfr atom i’r cyfeiriad isod neu ewch i’ch cangen leol. (Cadarnhawyd eich dyddiad aeddfedu fel rhan o gyfarwyddyd eich bond cynilo ar-lein);

Cymdeithas Adeiladu’r Principality
Y Tîm Cynilion
Blwch Post 89
Heol y Frenhines
Caerdydd
CF10 1UA

Beth fydd yn digwydd i’r dystysgrif ar ôl i’r bond aeddfedu?

Gallwch gadw eich tystysgrif bresennol ar gyfer eich cofnodion. Byddwn yn anfon copi wedi ei ddiweddaru o’ch tystysgrif yn dangos y cynnyrch newydd ar ôl iddo aeddfedu.

Rwyf wedi colli fy llythyr aeddfedu sy’n nodi fy nghod diogelwch – beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni ar 0330 333 4000 a gallwn roi’r manylion angenrheidiol i chi er mwyn i chi lenwi eich cyfarwyddyd ar-lein.