Cyfrif Plant

Ffordd dda o ddechrau cynilo ar gyfer dyfodol eich plentyn, gan wneud cynilo yn brofiad pleserus a fydd yn rhoi boddhad.

  • Cynilo mewn cangen neu drwy'r post
  • Cynilwch rhwng £1 a £25,000
  • Caiff llog ei gyfrifo ar y balans dyddiol a'i dalu'n flynyddol
  • Ceir codi arian a chau'r cyfrif heb unrhyw gyfyngiadau
  • Cadw-mi-gei Dylan y Ddraig am ddim

Manylion y cynnyrch

Enw’r cyfrif - Cyfrif Plant

  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Amrywiol £1 - £25,000 0.90% 0.90%

Please note that the Children's Account rate will change to 0.70% on 07/12/2016

Chi sy'n dewis faint yr ydych yn ei gynilo, a pha mor aml y byddwch yn gwneud hynny, gan ddechrau gyda dim ond £1

Cewch agor cyfrif ar gyfer eich mab, merch, ŵyr, wyres, nith neu nai a chewch reoli'r cyfrif ar eu rhan fel llofnodwr. Fel arall, os yw'r person yr ydych yn agor y cyfrif ar ei gyfer dros 14 oed, caiff ei agor ei hun. Y naill ffordd neu'r llall, y plentyn fydd deiliad y cyfrif, felly mae unrhyw arian a gyniliwyd yn eiddo i'r plentyn.

Dim ond £1 sydd ei hangen arnoch i agor Cyfrif Plant a chewch gynilo hyd at £25,000.. 

Cadw-mi-gei Dylan y Ddraig am ddim pan fyddwch yn agor eich cyfrif

I helpu eich plentyn i gynilo ei geiniogau, byddwn yn rhoi cadw-mi-gei Dylan y Ddraig am ddim i chi pan fyddwch yn agor cyfrif.

Caiff y llog ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu ar 1 Ionawr bob blwyddyn

Caiff y llog ei gyfrifo'n ddyddiol a’i dalu'n flynyddol i'r cyfrif hwn.

Gallwch agor a rheoli eich cyfrif drwy eich cangen leol neu drwy’r post

Gallwch wneud cais trwy fynd i un o’n canghennau, neu gallwn anfon ffurflen gais atoch. Mae'n rhaid gwneud cais am y cyfrif yn enw’r plentyn a bydd angen i chi lenwi Ffurflen Cyflwyno Plentyn a darparu prawf adnabod ar gyfer y plentyn hwnnw. Os yw’r plentyn yn 14 oed neu’n hŷn, caiff wneud cais am y cyfrif ei hun, ond bydd angen prawf adnabod arno. Os ydych yn agor cyfrif ar ran y plentyn, ac nad oes gennych chi gyfrif gyda'r Principality ar hyn o bryd (ers blwyddyn a mwy), bydd angen prawf adnabod ar eich cyfer chi.

Nid oes angen i chi roi rhybudd i ni cyn codi arian

Cewch godi rhwng £1 a £500 mewn arian parod o unrhyw un o’n canghennau, neu hyd at uchafswm balans y cyfrif gyda siec. Bydd angen codi arian yn enw’r plentyn neu ddangos ei fod er budd y plentyn. 

Os yw'r plentyn dan 14, y llofnodwr yn unig a gaiff godi arian. O ben-blwydd y plentyn yn 14 ymlaen, caiff y person neu'r bobl sy'n rheoli'r cyfrif benderfynu trosglwyddo rheolaeth y cyfrif i'r plentyn. Ar ôl hyn, gall y plentyn codi arian.

Bydd y Cyfrif Plant yn aeddfedu ar ben-blwydd y plentyn yn 18 oed

Bydd y cyfrif yn aeddfedu ar ben-blwydd y plentyn yn 18 oed a bydd y balans yn cael ei drosglwyddo i’n Cyfrif Dim Rhybudd neu’r cyfrif cyfatebol agosaf a fydd ar gael ar y pryd.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r wybodaeth

Blwch Crynodeb – gwybodaeth cynnyrch allweddol ar gyfer ein cyfrif(on) cynilo

Enw’r cyfrif - Cyfrif Plant

  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Amrywiol £1 - £25,000 0.90% 0.90%

Statws treth
Interest will be paid gross, which means interest is paid to you without tax being deducted from it. If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HM Revenue and Customs. For more information please refer to our handy guide to the Government’s new changes to tax-free savings or visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.

Amodau ar gyfer taliadau bonws
Amherthnasol.

Trefniadau codi arian
Nid oes angen rhoi rhybudd. Cewch godi rhwng £1 a £500 o arian parod y dydd mewn cangen, neu hyd at uchafswm balans y cyfrif drwy siec. Mae rhaid codi’r arian yn enw’r plentyn neu ddangos ei fod er budd eich plentyn.

Defnyddio eich cyfrif
Cewch agor a gweithredu eich cyfrif mewn cangen neu drwy’r post.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac amodau

Telerau ac Amodau'r Cyfrif Plant

Gan y bydd eich plentyn yn rhwym i Delerau'r Cyfrif rhaid i chi eu darllen ar ei ran. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth..

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd:

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.


cynilion

Cyfrif Plant