Bond Cynilo Rheolaidd Dylan

Mae Bond Cynilo Rheolaidd Dylan yn ffordd wych o annog plentyn i gynilo. Gallwch ei ddefnyddio hefyd i gronni cynilion ar ran plentyn. Gallai fod yn addas ar ei gyfer os oes ganddo swm rheolaidd i'w fuddsoddi bob mis y gellir ei adael heb ei gyffwrdd am dair blynedd. 

 • Mewn cangen neu drwy’r post.
 • Cynilwch hyd at £150 y mis am 3 mlynedd
 • Isafswm o £10 i ddechrau eich buddsoddiad
 • Caiff eich llog ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu’n flynyddol
 • Ceir talu sawl swm hyd at yr uchafswm misol
 • Ni chewch godi arian cyn diwedd y cyfnod 3 blynedd.
 • Caniateir cau'r cyfrif os oes angen i'r plentyn gael at yr arian.
 • Yr oed hynaf ar gyfer agor y bond hwn yw 17 mlwydd oed.
 • Nifer cyfyngiedig

Manylion y Cynnyrch

Enw'r cyfrif - Bond Cynilo Rheolaidd Dylan Rhif 6

  Cyfraddau llog Gros* y fl. AER†
Sefydlog 3.00% 3.00%
Mae Bond Cynilo Rheolaidd yn ffordd wych o gynyddu cynilion plentyn

Os yw eich plentyn yn dymuno dechrau cynilo, mae Bond Cynilo Rheolaidd yn ddelfrydol. Cewch agor cyfrif i'ch plentyn, ŵyr neu wyres, neu hyd yn oed nith neu nai a chewch drefnu'r cyfrif ar ei ran fel llofnodwr. Fel arall, os yw'r unigolyn yr ydych yn agor y cyfrif ar ei gyfer yn 14 oed neu'n hŷn caiff agor y cyfrif ei hun, ar yr amod bod ganddo'r prawf adnabod gofynnol. Beth bynnag yw'r amgylchiadau, y plentyn fydd deiliad y cyfrif, felly bydd unrhyw arian sy'n cael ei gynilo yn eiddo iddo ef. Rhaid i'r buddsoddiad cyntaf wrth agor cyfrif fod yn £10 o leiaf. Cewch hefyd amrywio'r swm yr ydych yn ei dalu i mewn a thalu i'r cyfrif mwy nag unwaith y mis, ond ni chaiff cyfanswm yr arian a gaiff ei fuddsoddi fod yn fwy na £150 mewn unrhyw fis. Pan fyddwch wedi agor eich Bond Cynilo Rheolaidd Dylan ac wedi gwneud y buddsoddiad cyntaf, nid oes rhaid i chi dalu i mewn i'r cyfrif bob mis oni bai eich bod yn dewis gwneud hynny.

Ni chaniateir codi arian

Ni chaniateir codi arian. Caniateir cau'r cyfrif. Mae'n rhaid i gau'r cyfrif neu dynnu arian ar adeg aeddfedu fod er budd y plentyn

Gallwch agor Bond drwy eich cangen leol neu drwy’r post

Cewch wneud cais trwy fynd i un o’n canghennau, neu gallwn anfon ffurflen gais atoch – eich dewis chi yw hynny. Rhaid gwneud cais am y Bond yn enw’r plentyn a bydd angen i chi lenwi Ffurflen Cyflwyno Plentyn a darparu prawf adnabod ar gyfer y plentyn hwnnw. Os yw’r plentyn yn 14 oed neu’n hŷn, caiff wneud cais am y Bond ei hun, ond bydd angen prawf adnabod arno. Os ydych yn agor Bond ar ran y plentyn, ac nad oes gennych gyfrif gyda’r Principality (ers blwyddyn a mwy), bydd angen prawf adnabod arnoch chithau hefyd. Ar ôl ei agor, cewch reoli eich cyfrif trwy un o’n canghennau.

Caniateir agor un Bond i bob plentyn

Mae’r cynnig hwn wedi ei gyfyngu i un Bond i bob cwsmer sy’n gymwys. Yr oed hynaf ar gyfer agor y bond hwn yw 17 mlwydd oed.

Buddsoddwch £150 y mis i ennill £255.12 o log gros*

Os ydych yn buddsoddi £150 o arian parod bob mis, ar y dyddiad yr agorwyd eich Bond, byddwch yn ennill £255.12 o log gros* pan fydd y Bond yn Aeddfedu.

Mae’n rhwydd cael at eich arian ar ôl tair blynedd

Ni chewch godi arian cyn y bydd y Bond yn Aeddfedu (3 blynedd ar ôl ei agor). Cewch gau’r cyfrif os oes angen a byddwch yn derbyn llog ar y gyfradd a hysbysebir, wedi ei gyfrifo ar eich balans dyddiol o’r dyddiad agor i’r dyddiad cau. 

Yn dibynnu ar eich oedran pan fydd yn Aeddfedu, bydd eich balans yn cael ei drosglwyddo i’n Cyfrif Plant neu Gyfrif Cynilo Dim Rhybudd  (gweler Telerau’r Cyfrif i gael manylion llawn). Byddwn yn ysgrifennu atoch cyn i’ch Bond Aeddfedu i roi gwybod i chi am gynhyrchion eraill sydd ar gael bryd hynny.

Caiff eich llog ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu’n flynyddol

Caiff eich llog ei gyfrifo’n ddyddiol ar y balans dyddiol, felly bydd pob buddsoddiad yn ennill llog o’r dyddiad yr ydych yn ei dalu i mewn (neu’r ail ddiwrnod gwaith ar ôl hynny gyda siec). Bydd eich llog yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif yn flynyddol ar y dyddiad yr agorwyd y cyfrif.

Cadw-mi-gei Dylan y Ddraig am ddim pan fyddwch yn agor eich Bond

Byddwn yn rhoi cadw-mi-gei Dylan y Ddraig am ddim i chi pan fyddwch yn agor eich Bond - i'ch helpu i gynilo eich ceiniogau

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif ac mae'r rhain wedi'u hamlinellu yn ein taflen "Tariff of Charges". Gallem wrthod cyfarwyddyd i weithredu cyfrif dan amgylchiadau penodol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u hamlinellu ar dudalen 5 o'r Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r Wybodaeth

Blwch Crynodeb – Gwybodaeth Cynnyrch Allweddol ar gyfer ein Cyfrif(on)

Enw'r cyfrif - Bond Cynilo Rheolaidd Dylan Rhif 6

  Cyfraddau llog Gros* y fl. AER†
Sefydlog 3.00% 3.00%

Mae’r gyfradd llog yn sefydlog am 3 blynedd ac yna’n dychwelyd i’r Cyfrif Plant neu’r Cyfrif Cynilo Dim Rhybudd gan ddibynnu ar oedran y plentyn pan fydd y Bond yn Aeddfedu (gweler y manylion llawn yn Nhelerau’r Cyfrif)

Statws treth
Interest will be paid gross, which means interest is paid to you without tax being deducted from it. If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HM Revenue and Customs. For more information please refer to our handy guide to the Government’s new changes to tax-free savings or visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.

Amodau ar gyfer taliadau bonws
Amherthnsaol

Trefniadau codi arian
Ni chaniateir codi arian cyn i'r cyfrif aeddfedu. Caniateir cau'r cyfrif. Mae'n rhaid i gau'r cyfrif neu godi arian ar adeg aeddfedu fod er budd y plentyn.

Defnyddio eich cyfrif
Cewch agor mewn cangen neu drwy’r post. 


Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif ac mae'r rhain wedi'u hamlinellu yn ein taflen "Tariff of Charges". Gallem wrthod cyfarwyddyd i weithredu cyfrif dan amgylchiadau penodol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u hamlinellu ar dudalen 5 o'r Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a Chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau'r Bond Cynilo Rheolaidd Dylan Rhif 6

Gan y bydd eich plentyn yn rhwym i Delerau'r Cyfrif rhaid i chi eu darllen ar ei ran. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth..

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd:

 

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.


cynilion

Bond Cynilo Rheolaidd Dylan