e-Gynilo

Os yw cyfleustra a hyblygrwydd yn bwysig i chi, ac os ydych yn gyfforddus yn defnyddio cyfrifiadur, gallai ein cyfrif e-Gynilo fod yn addas ar eich cyfer chi.

 • Cynilio Ar-lein
 • Cynilwch rhwng £1 ac £1 filiwn
 • Cyfrifir llog ar eich balans dyddiol a'i dalu yn flynyddol i'ch cyfrif
 • Cewch symud arian i’ch cyfrif cysylltiedig pan fyddwch yn dymuno
 • Caniateir codi arian a chau'r cyfrif 

Gwybodaeth am y cynnyrch

Enw'r cyfrif - Cyfrif e-Gynilo Rhif 15

  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Amrywiol £1 - £1,000,000 0.90% 0.90%
Agor eich cyfrif a rheoli eich arian ar-lein

Gallwch agor eich cyfrif e-Gynilo o'ch cartref, a bydd angen i chi fod yn gyfforddus yn defnyddio cyfrifiadur a gwefannau. Mae ein cyfrif e-Gynilo yn rhoi hyblygrwydd i chi:

 • Gynnal trafodion unrhyw bryd, lle bynnag yr ydych chi yn y DU
 • Gweld eich cyfrif a’ch manylion personol
 • Gweld eich balans, eich trafodion a’ch cyfraddau llog
 • Gweld eich cyfriflenni a'u hargraffu
 • Cysylltu â ni trwy neges ddiogel 24 awr y dydd. Byddwn yn ymateb yn ystod oriau swyddfa, o fewn 3 diwrnod gwaith fel arfer
 • Argraffu tystysgrifau trethi cynilion

Os byddwch yn anghofio eich cyfrinair ac angen mynd at eich arian, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Gallwch agor cyfrif e-Gynilo gyda dim ond £1

£1 yn unig yw isafswm y balans a £1,000,000 yw’r uchafswm. Mae’n rhaid i chi gadw o leiaf £1 yn eich cyfrif e-Gynilo i’w gadw ar agor.

Cewch symud arian i mewn ac allan o’ch cyfrif pan fyddwch yn dymuno

Nid oes rhaid i chi roi rhybudd cyn trosglwyddo eich arian. Bydd unrhyw arian rydych yn ei drosglwyddo yn mynd i’r cyfrif banc y dewisoch ei gysylltu â’ch cyfrif e-Gynilo.

Caiff y llog ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu ar 1 Ionawr bob blwyddyn

Cyfrifir llog ar eich balans dyddiol a'i dalu yn flynyddol i'ch cyfrif e-Gynilo

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r wybodaeth

Blwch Crynodeb - Gwybodaeth Allweddol am ein Cyfrif(on)

Enw'r cyfrif - Cyfrif e-Gynilo Rhif 15

  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Amrywiol £1 - £1,000,000 0.90% 0.90%

Statws treth

Interest will be paid gross, which means interest is paid to you without tax being deducted from it. If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HM Revenue and Customs. For more information please refer to our handy guide to the Government’s new changes to tax-free savings or visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.

Amodau taliadau bonws
Amherthnasol 

Trefniadau codi arian
Nid oes rhaid i chi roi rhybudd. Mae'n rhaid i unrhyw arian y byddwch yn ei drosglwyddo allan fynd i'r cyfrif banc sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif e-Gynilo. Ni chaiff eich balans fod yn is na'r isafswm balans o £1.

Defnyddion eich cyfrif
Dim ond ar-lein y ceir agor a rheoli'r cyfrif hwn.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Telerau ac amodau
Cyn i chi wneud cais am gyfrif e-Gynilo Rhif 15 mae’n rhaid i chi: 
 • Fod yn gyfforddus yn defnyddio cyfrifiadur
 • Bod dros 16 oed
 • Bod yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig at ddibenion treth
 • Bod manylion eich cyfeiriad, gan gynnwys y cod post, wrth law
 • Bod gennych chi gyfeiriad e-bost
 • Bod gennych chi gyfrif cyfredol â banc neu gymdeithas adeiladau arall yn y Deyrnas Unedig
 • Fod yn ymgeisydd unigol ac nid yn ymgeisydd ar y cyd. Noder, ni ellir gweithredu cyfrifon ar-lein dan Atwrneiaeth

Telerau ac Amodau cyfrif e-gynilo rhif 15

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau Cyfrif y cyfrif, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd:

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.


cynilion

e-Gynilo Rhif 15