Cyfrif Dim Rhybudd

Os ydych chi eisiau'r opsiwn i godi ac adneuo arian heb unrhyw gyfyngiadau trwy eich cangen leol neu drwy'r post, gallai ein Cyfrif Dim Rhybudd fod yn addas ar eich cyfer chi.

  • Cynilo mewn cangen neu drwy'r post
  • Cynilwch rhwng £1 ac £1 filiwn
  • Caiff y llog ei gyfrifo ar eich balans dyddiol a’i dalu’n flynyddol
  • Cewch godi arian a chau'r cyfrif hwn heb unrhyw gyfyngiadau.

Manylion y cynnyrch

Enw'r Cyfrif - Cyfrif Dim Rhybudd

  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Amrywiol £1 - £1,000,000 0.10% 0.10%
Agorwch mewn cangen neu drwy’r post

Ar ôl agor eich cyfrif gallwch ei reoli yn un o’n canghennau neu drwy’r post. 

Gallwch gynilo £1 neu fwy a chael at eich arian ar unwaith

Nid oes rhaid i chi roi unrhyw rhybudd ac ni fyddwch yn colli unrhyw log wrth godi arian. Cewch godi rhwng £1 a £500 mewn un diwrnod o unrhyw gangen, neu hyd at uchafswm balans eich cyfrif â siec mewn un diwrnod, ar yr amod nad yw eich balans yn gostwng yn is na’r isafswm o £1.

Caiff y llog ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu’n flynyddol ar 1 Ionawr.

Caiff y llog ei gyfrifo ar eich balans dyddiol a’i dalu’n flynyddol i'r cyfrif hwn, i unrhyw gyfrif arall gyda'r Principality neu i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu arall.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o’r wybodaeth

Blwch Crynodeb - Gwybodaeth Allweddol am ein Cyfrif(on) Cynilo

 

Enw'r Cyfrif - Cyfrif Dim Rhybudd

  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Amrywiol £1 - £1,000,000 0.10% 0.10%

Statws treth

Interest will be paid gross, which means interest is paid to you without tax being deducted from it. If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HM Revenue and Customs. For more information please refer to our handy guide to the Government’s new changes to tax free savings or visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.

Amodau ar gyfer taliadau bonws
Amherthnasol.

Trefniadau codi arian
Nid oes rhaid i chi roi unrhyw rhybudd. Cewch godi rhwng £1 a £500 mewn un diwrnod o unrhyw gangen, neu hyd at uchafswm balans eich cyfrif â siec mewn un diwrnod, ar yr amod nad yw eich balans yn gostwng yn is na’r isafswm o £1.

Defnyddio eich cyfrif
Gallwch agor a gweithredu eich cyfrif mewn cangen neu drwy'r post.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac amodau

Telerau ac Amodau'r Cyfrif Dim Rhybudd

Gan y byddwch yn rhwym i delerau ac amodau'r cyfrif, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd:

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.


cynilion

Cyfrif Dim Rhybudd