Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn

Gall ein Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 17 fod yn addas i chi os oes gennych swm rheolaidd i’w fuddsoddi bob mis a’ch bod yn gallu gadael eich buddsoddiad heb ei gyffwrdd am flwyddyn.

 • Cynilwch ar-lein, mewn cangen neu drwy'r post
 • Cynilwch hyd at £500 y mis am flwyddyn
 • Caiff llog ei gyfrifo’n ddyddiol ar eich balans dyddiol a’i dalu pan fydd y Bond yn aeddfedu  
 • Ceir talu symiau i mewn sawl gwaith hyd at yr uchafswm misol  
 • Ni chaniateir codi arian cyn diwedd y cyfnod 1 mlynedd
 • Caniateir cau’r Bond yn gynnar, ond ni fyddwch yn derbyn y gyfradd llog a hysbysebwyd
 • Un Bond yn unig fesul unigolyn
 • Nifer gyfyngedig sydd ar gael

Gwybodaeth am y Cynnyrch

Enw'r cyfrif - Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 17

  Cyfraddau llog Gros* y fl. AER†
Cyfradd llog 2.00% 2.00%
Mae Bond Cynilo Rheolaidd yn ffordd wych o gynyddu eich cynilion dros 12 mis

Os ydych yn dymuno cynilo er mwyn prynu rhywbeth mawr neu'n dymuno dechrau cynilo mae Bond Cynilo Rheolaidd yn ddelfrydol. Rhaid i chi fuddsoddi £20 o leiaf a chewch gynilo hyd at £500 y mis. Cewch hefyd amrywio'r swm yr ydych yn ei dalu i mewn a gwneud mwy nag un taliad mewn mis. Pan fyddwch wedi agor eich Bond Cynilo Rheolaidd a gwneud eich buddsoddiad cyntaf, nid oes rhaid i chi dalu arian i mewn i'r cyfrif bob mis oni bai eich bod yn dewis gwneud hynny.


Caiff llog ei gyfrifo’n ddyddiol ar y balans dyddiol a’i dalu pan fydd y Bond yn aeddfedu

Caiff eich llog ei gyfrifo’n ddyddiol ar y balans dyddiol, felly bydd pob buddsoddiad yn ennill llog o’r dyddiad yr ydych yn ei dalu i mewn (neu ar yr ail ddiwrnod gwaith ar ôl hynny gyda siec). Bydd eich llog yn cael ei ychwanegu at eich Bond ar ôl iddo aeddfedu.


Buddsoddwch £300 y mis i ennill llog gros* o £39

Os byddwch yn buddsoddi £300 mewn arian parod bob mis mewn Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn, ar yr un dyddiad ag yr agorwyd eich Bond, byddwch yn ennill £39 o log gros* pan fydd y Bond yn aeddfedu. At ddibenion cymharu, os byddwch yn buddsoddi cyfandaliad o £3,600 mewn Bond Cyfradd Sefydlog 1 Flwyddyn ar yr un dyddiad ag yr agorwyd eich Bond byddwch yn ennill £63 o log gros* pan fydd y Bond yn aeddfedu.


Ni chaniateir codi arian

Ni chewch godi arian o'ch Bond ond os ydych yn penderfynu cau'r Bond yn gynnar cyfrifir y llog y byddwch yn ei dderbyn ar gyfradd ein Cyfrif Dim Rhybudd neu'r cyfrif cyfatebol agosaf sydd ar gael.


Gallwch gael gafael ar eich arian ar unwaith ar ôl i’ch Bond aeddfedu

Ar ôl iddo Aeddfedu, bydd balans eich Bond yn cael ei drosglwyddo i’n Cyfrif Dim Rhybudd neu’r cyfrif cyfatebol agosaf sydd ar gael. Byddwn yn ysgrifennu atoch cyn i’ch Bond aeddfedu i roi gwybod i chi pa gyfrifon eraill y gallwn eu cynnig i chi


Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif ac mae'r rhain wedi'u hamlinellu yn ein taflen "Tariff of Charges". Gallem wrthod cyfarwyddyd i weithredu cyfrif dan amgylchiadau penodol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u hamlinellu ar dudalen 5 o'r Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r Wybodaeth

Blwch Crynodeb – Gwybodaeth Allweddol am ein Cyfrif(on)

Enw'r cyfrif - Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 17

  Cyfraddau llog Gros* y fl. AER†
Cyfradd llog 2.00% 2.00%

Mae’r llog yn sefydlog am flwyddyn ac yna’n dychwelyd i ein Cyfrif Dim Rhybudd.

Statws treth
Interest will be paid gross, which means interest is paid to you without tax being deducted from it. If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HM Revenue and Customs. For more information please refer to our handy guide to the Government’s new changes to tax-free savings or visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.

Amodau taliadau bonws
Amherthnasol.

Trefniadau codi arian
Ni chaniateir codi arian cyn i’r Bond Aeddfedu. Os ydych yn cau eich cyfrif, byddwch yn derbyn llog ar gyfradd gyfwerth â'n Cyfrif Dim Rhybudd.

Defnyddio eich cyfrif
Cewch agor a gweithredu eich cyfrif mewn

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif ac mae'r rhain wedi'u hamlinellu yn ein taflen "Tariff of Charges". Gallem wrthod cyfarwyddyd i weithredu cyfrif dan amgylchiadau penodol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u hamlinellu ar dudalen 5 o'r Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a Chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 17

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau Cyfrif y cyfrif, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth..

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion..

Darllenwch y canlynol hefyd:

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.


cynilion

Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 17