Bond Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd

Gallai ein Bond Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd fod yn addas i chi os oes gennych un swm i’w fuddsoddi a’ch bod yn gallu gadael eich buddsoddiad heb ei gyffwrdd am bum mlynedd.

 • Cynilwch ar-lein, mewn cangen neu drwy'r post
 • Cynilwch rhwng £500 a £2 filiwn
 • Caiff llog ei gyfrifo ar eich balans dyddiol a’i dalu’n flynyddol neu'n fisol
 • Caniateir talu symiau ychwanegol i mewn tra bod y Bond yn dal ar werth 
 • Ni chaniateir codi arian cyn diwedd y cyfnod 2 mlynedd
 • Ni cheir cau'r cyfrif cyn iddo aeddfedu
 • Nifer gyfyngedig sydd ar gael

Manylion y cynnyrch

Enw'r Cyfrif - Bond Cyfradd Sefydlog 2 Flynedd Rhif 284


  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £2,000,000 1.05% 1.05%
Llog misol £500 - £2,000,000 1.04% 1.05%
Enillwch gyfradd llog well trwy adael eich arian am gyfnod penodol

You won't be able to make withdrawals before your Bond matures. No closure permitted prior to maturity.

Caiff y llog ei gyfrifo’n ddyddiol a gellir ei dalu’n flynyddol neu’n fisol

Os ydych yn dewis derbyn eich llog yn flynyddol, caiff ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu’n flynyddol ar y dyddiad yr agorwyd eich Bond. Cewch ddewis ychwanegu eich llog at eich Bond, ei drosglwyddo i gyfrif arall gyda’r Principality neu ei drosglwyddo i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu arall yn y DU.


Os ydych yn dewis derbyn eich llog yn fisol, caiff ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu un mis ar ôl y dyddiad yr agorwyd y Bond a phob mis wedi hynny. Gellir talu eich llog i gyfrif arall gyda’r Principality. Gellir hefyd ei drosglwyddo i fanc neu gymdeithas adeiladu arall yn y DU, ond bydd angen bod o leiaf £5 yn daladwy. Pan fo llai na £5 yn ddyledus i chi, telir y swm sy’n ddyledus ar ddyddiad y taliad llog nesaf pan fo cyfanswm y llog sy’n ddyledus yn fwy na £5.
Rheolwch eich cyfrif ar-lein, mewn cangen neu drwy’r post

Cewch agor a gweithredu’r cyfrif hwn yn unol â’ch anghenion. Mae ein gwasanaeth Eich Cyfrif yn eich galluogi i agor a rheoli eich cyfrif ar-lein gan roi’r hyblygrwydd i chi:

 • Weld eich cyfrif a’ch manylion personol 
 • Gweld eich balans, eich trafodion a'r cyfraddau llog
 • Gweld ar ba ddyddiad y bydd eich Bond yn aeddfedu
 • Cysylltu â ni trwy neges ddiogel 24 awr y dydd. Byddwn yn ymateb yn ystod oriau swyddfa, o fewn 3 diwrnod gwaith fel arfer
 • Argraffu tystysgrifau trethi cynilion

Fel arall, gallwch alw draw i'ch cangen leol neu cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.


Gallwch gael at eich arian ar unwaith ar ôl i’ch Bond aeddfedu

Ar ôl iddo aeddfedu, bydd balans eich Bond yn cael ei drosglwyddo i’n Cyfrif Dim Rhybudd neu’r cyfrif cyfatebol agosaf sydd ar gael. Efallai y byddwn yn ysgrifennu atoch cyn i’ch Bond aeddfedu i roi gwybod i chi pa gyfrifon eraill y gallwn eu cynnig i chi.


Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif ac mae'r rhain wedi'u hamlinellu yn ein taflen "Tariff of Charges". Gallem wrthod cyfarwyddyd i weithredu cyfrif dan amgylchiadau penodol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u hamlinellu ar dudalen 5 o'r Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r wybodaeth

Blwch Crynodeb – gwybodaeth allweddol am ein cyfrif(on) cynilo


Enw'r Cyfrif - Bond Cyfradd Sefydlog 2 Flynedd Rhif 284


  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £2,000,000 1.05% 1.05%
Llog misol £500 - £2,000,000 1.04% 1.05%

Mae’r llog yn sefydlog am 2 flynedd ac yna’n dychwelyd at ein Cyfrif Dim Rhybudd.

Statws treth

Interest will be paid gross, which means interest is paid to you without tax being deducted from it. If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HM Revenue and Customs. For more information please refer to our handy guide to the Government’s new changes to tax-free savings or visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.

Amodau ar gyfer taliadau bonws

Amherthnasol.

Trefniadau codi arian

No closure or withdrawals permitted prior to Maturity. However, we may allow you to close your Bond during the fixed term at our absolute discretion in exceptional circumstances.

Defnyddio eich cyfrif

Agor a gweithredu mewn cangen, asiantaeth, ar-lein neu drwy'r post.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif ac mae'r rhain wedi'u hamlinellu yn ein taflen "Tariff of Charges". Gallem wrthod cyfarwyddyd i weithredu cyfrif dan amgylchiadau penodol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u hamlinellu ar dudalen 5 o'r Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau Bond Cyfradd Sefydlog 2 Flynedd Rhif 284

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau y Cyfrif ISA, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd:

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.


cynilion

Bond Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Rhif 284