e-ISA

Os yw cyfleustra a hyblygrwydd yn bwysig i chi ac os ydych yn gyfforddus yn defnyddio cyfrifiadur, gallai ein e-ISA fod yn addas ar eich cyfer chi.

 • Cynilo ar-lein
 • Cynilo rhwng £1 a £15,240
 • Interest is calculated on your daily balance and paid annually into your account
 • Trosglwyddo arian i'ch cyfrif cysylltiedig pan eich bod angen gwneud hynny
 • Enjoy the benefits of a flexible ISA
 • Trosglwyddo eich ISA presennol i mewn
 • Caniateir cau'r cyfrif

Gwybodaeth am y cynnyrch

Enw’r cyfrif - e-ISA Rhif 12

  Cyfraddau llog Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Amrywiol £1 - £15,240 0.90% 0.90%
Agor eich cyfrif a rheoli eich arian ar-lein

Gallwch agor eich e-ISA o'ch cartref a bydd angen i chi fod yn gyfforddus yn defnyddio cyfrifiadur a gwefannau. Mae ein e-ISA yn rhoi hyblygrwydd i chi: 

 • Gynnal eich trafodion ble bynnag yr ydych yn y DU ar unrhyw adeg 
 • Gweld eich cyfrif a'ch manylion personol 
 • Gweld eich balans, eich trafodion a'ch cyfraddau llog 
 • Gweld ac argraffu cyfriflenni
 • Cysylltu â ni trwy neges ddiogel 24 awr y dydd, a byddwn yn ymateb o fewn oriau swyddfa, fel arfer o fewn 3 diwrnod gwaith
 • Argraffu tystysgrifau trethi cynilion 

Os byddwch yn anghofio eich cyfrinair a bod angen i chi gael at eich arian, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu

Cewch agor e-ISA gyda dim ond £1

£1 yn unig yw'r lleiafswm balans a chewch gynilo hyd at £15,240 (yr uchafswm blynyddol presennol ar gyfer ISA Arian Parod) yn ystod y flwyddyn dreth hon. Bydd angen i chi gadw o leiaf £1 yn eich cyfrif er mwyn iddo aros ar agor.


Cewch drosglwyddo arian i mewn ac allan o'ch cyfrif pan eich bod yn dymuno gwneud hynny

Nid oes rhaid i chi roi rhybudd i drosglwyddo eich arian allan. Bydd unrhyw arian y byddwch yn ei drosglwyddo allan yn mynd i'r cyfrif banc y dewisoch ei gysylltu â'ch e-ISA.

Mae ein cyfrifon ISA Arian Parod cyfradd amrywiol yn hyblyg. Mae hyn yn golygu y gallwch dynnu arian allan a thalu’r arian hwnnw yn ôl cyn diwedd yr un flwyddyn dreth, heb iddo gyfrannu at eich lwfans ISA blynyddol.

Buddsoddi eich lwfans ISA 2016/17 neu symud eich ISA Arian Parod blaenorol atom ni

Cewch gynilo o £1 i £15,240 (yr uchafswm blynyddol presennol ar gyfer ISA Arian parod) pan fyddwch yn buddsoddi eich lwfans ISA 2016/17.

Os oes gennych ISA Arian Parod gyda rhywun arall eisoes, mae'n bosibl y gallech drosglwyddo'r cynilion hynny i’r Principality. Rydym yn amlinellu’r camau syml ar gyfer trosglwyddo pan fyddwch yn gwneud cais.

Interest is calculated daily and paid on the 6 April every year

Caiff llog ei gyfrifo ar eich balans dyddiol a gellir ei dalu yn flynyddol neu’n fisol


Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r wybobaeth

Blwch Crynodeb – gwybodaeth cynnyrch allweddol ar gyfer ein cyfrif(on) cynilo

Enw’r cyfrif - e-ISA Rhif 12

  Cyfraddau llog Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Amrywiol £1 - £15,240 0.90% 0.90%

Statws treth
Di-dreth^

Amodau ar gyfer taliadau bonws
Amherthnasol.

Trefniadau codi arian
Nid oes rhaid i chi roi rhybudd i drosglwyddo eich arian allan. Bydd unrhyw arian y byddwch yn ei drosglwyddo allan yn mynd i'r cyfrif banc y dewisoch ei gysylltu â'ch e-ISA. 

If you invest in your ISA, you are able to make a withdrawal and replace that money before the end of the same tax year, without it contributing any further towards your annual ISA allowance.

Mynediad
Dim ond ar-lein y gellir agor a rheoli'r ISA hwn.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a Chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac Amodau

Cyn i chi wneud cais am e-ISA Rhif 12 mae'n rhaid i chi:

 • Fod yn gyfforddus wrth ddefnyddio cyfrifiadur
 • Fod dros 16 mlwydd oed
 • Fod yn byw yn y DU at ddibenion treth
 • Fod â manylion eich cyfeiriad gan gynnwys y cod post wrth law
 • Fod â chyfeiriad e-bost
 • Ddarparu eich rhif Yswiriant Cenedlaethol
 • Fod gennych gyfrif cyfredol gyda banc neu gymdeithas adeiladu arall yn y DU
 • Ymgeisio fel unigolyn (nid ar y cyd). Sylwer, ni cheir gweithredu cyfrifon ar-lein o dan Atwrneiaeth

Telerau ac Amodau e-ISA Rhif 12

Os ydych yn trosglwyddo cyfraniadau ISA blynyddoedd blaenorol yn unig, nodwch mai £1 yw eich adnau dechreuol ar eich ffurflen gais. Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i drosglwyddo'r arian ar ddiwedd y broses o wneud cais.

Un ISA yn unig y cewch ei agor ym mhob blwyddyn dreth.

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau y Cyfrif  ISA, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion..

Darllenwch y canlynol hefyd:


 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

^ Mae di-dreth yn golygu nad oes yn rhaid talu Treth Incwm a Threth Enillion Cyfalaf y DU ar y llog a enillwch. Mae eich sefyllfa o ran treth yn dibynnu ar amgylchiadau unigol a gall newid yn y dyfodol. 

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.