ISA Addewid

 • Agor mewn cangen
 • Cynilwch rhwng £500 a £15,240
 • Caiff y llog ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu’n flynyddol neu’n fisol
 • Cewch fonws bob blwyddyn os nad ydych yn codi arian mwy na dwywaith ym mhob blwyddyn dreth
 • Enjoy the benefits of a flexible ISA
 • Codi arian gyda 30 diwrnod o rybudd neu ar unwaith ond byddwch yn colli 30 diwrnod o log
 • Caniateir cau'r cyfrif (a bydd hynny'n cyfrif fel codi arian)

Manylion y cynnyrch

Enw’r cyfrif - ISA Addewid Rhif 9

Heb fonws amodol

  Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £15,240 0.50% 0.50%
Llog misol £500 - £15,240 0.50% 0.50%

Gyda bonws amodol

  Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £15,240 1.00% 1.00%
Llog misol £500 - £15,240 1.00% 1.00%
Agorwch eich cyfrif mewn cangen

Ar ôl agor eich cyfrif gallwch ei reoli yn un o’n canghennau neu drwy’r post, pa un bynnag sy’n well gennych.


Rydym yn addo bonws blynyddol i chi bob blwyddyn

Bob blwyddyn byddwch yn cael cyfradd llog craidd, yn ogystal â chael cyfle i ennill bonws sefydlog o 0.50% a delir yn flynyddol ar yr amod nad ydych yn codi arian mwy na 2 waith mewn blwyddyn dreth.

Caiff y llog ei gyfrifo’n ddyddiol a gellir ei dalu’n flynyddol neu’n fisol

Os ydych yn dewis derbyn eich llog yn flynyddol, caiff ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu ar y 6ed o Ebrill bob blwyddyn. Cewch ddewis ychwanegu eich llog at eich cyfrif, ei drosglwyddo i gyfrif arall gyda’r Principality neu ei drosglwyddo i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu arall yn y DU.


Os ydych yn dewis cael eich llog yn fisol, caiff ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu ar y 6ed diwrnod (neu’r diwrnod busnes nesaf) o bob mis.

Buddsoddwch lwfans ISA 2016/17 neu symudwch eich ISA Arian Parod blaenorol atom ni

Gallwch gynilo rhwng £500 a £15,240 (yr uchafswm blynyddol presennol ar gyfer ISA Arian Parod) pan fyddwch yn buddsoddi eich lwfans ISA ar gyfer 2016/17.


Os oes gennych ISA Arian Parod gyda rhywun arall eisoes, gallech gael cyfradd well ar y cynilion hynny gyda’r Principality. Rydym yn amlinellu’r camau syml ar gyfer trosglwyddo pan fyddwch yn gwneud cais.

Gallwch godi arian gyda dim ond 30 diwrnod o rybudd

You can access your savings by giving us 30 days’ notice by visiting your local branch or letting us know in writing. Alternatively, if you need access to your money immediately you can make a withdrawal subject to a loss of 30 days’ interest on the amount you withdraw. 

If you invest in your ISA you are able to make a withdrawal and replace that money before the end of the same tax year, without it contributing any further towards your annual ISA allowance.

Closure will count as a withdrawal.
Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r wybodaeth

Blwch crynodeb – gwybodaeth cynnyrch allweddol ar gyfer ein cyfrif(on) cynilo

Enw’r cyfrif - ISA Addewid Rhif 9

Heb fonws amodol

  Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £15,240 0.50% 0.50%
Llog misol £500 - £15,240 0.50% 0.50%

Gyda bonws amodol

  Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £15,240 1.00% 1.00%
Llog misol £500 - £15,240 1.00% 1.00%

Statws treth
Di-dreth^

Amodau ar gyfer taliadau bonws
Telir bonws amodol o 0.50% y fl. ar 6 Ebrill yn ogystal â'r gyfradd graidd o 0.50% ar yr amod na chodir arian mwy na dwywaith o fewn blwyddyn dreth (bydd cau'r cyfrif yn gyfystyr â chodi arian).

Trefniadau codi arian
Caniateir  codi arian o'ch Cyfrif neu gau'r Cyfrif gyda 30 diwrnod o rybudd ysgrifenedig ymlaen llaw neu byddwch yn colli 30 diwrnod o log ar y swm yr ydych yn ei godi, os nad ydych yn rhoi 30 diwrnod o rybudd ysgrifenedig ymlaen llaw. 

Mynediad
Gwnewch gais mewn cangen. Pan fyddwch wedi ei agor gallwch ei weithredu mewn cangen neu drwy'r post.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac amodau

Telerau ac Amodau ISA Addewid Rhif 9

Os ydych yn trosglwyddo cyfraniadau ISA blynyddoedd blaenorol yn unig, nodwch mai £500 yw eich adnau dechreuol ar eich ffurflen gais. Bydd y ffurflen gais yn gofyn i chi a ydych yn trosglwyddo yn ddiweddarach yn y broses.

Un ISA Arian Parod yn unig y cewch ei agor mewn un flwyddyn dreth.

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau y Cyfrif ISA, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd:
 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

^ Mae di-dreth yn golygu nad oes yn rhaid talu Treth Incwm a Threth Enillion Cyfalaf y DU ar y llog a enillwch. Mae eich sefyllfa o ran treth yn dibynnu ar amgylchiadau unigol a gall newid yn y dyfodol. 

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

cynilion

ISA Addewid Rhif 9