ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol

Gallai ein ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol fod yn addas ar eich cyfer chi, os ydych yn dymuno cynilo'n ddi-dreth mewn modd hyblyg, gan ychwanegu at eich ISA trwy gydol y flwyddyn, hyd at yr uchafswm blynyddol a'ch galluogi i fynd at eich arian heb fod angen rhoi rhybudd.

 • Agorwch eich cyfrif mewn cangen neu drwy’r post
 • Gallwch gynilo rhwng £1 a £15,240
 • Caniateir trosglwyddo eich ISA Arian Parod blaenorol i mewn
 • Caiff y llog ei gyfrifo ar eich balans dyddiol a’i dalu’n flynyddol
 • Enjoy the benefits of a flexible ISA
 • Codi arian heb rybudd
 • Cewch cau'r cyfrif

Manylion y cynnyrch

Enw’r cyfrif - ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol


  Cyfraddau llog Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Amrywiol £1 - £15,240 0.60% 0.60%

Please note the Variable Rate Cash ISA rate will change to 0.40% on 07/11/2016

Agorwch eich cyfrif mewn cangen neu drwy’r post

Ar ôl agor eich cyfrif gallwch ei reoli yn un o’n canghennau neu drwy’r post, pa bynnag un sy’n well gennych.

Caiff y llog ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu’n flynyddol ar 6 Ebrill

Cewch ddewis ychwanegu eich llog at eich ISA, ei drosglwyddo i gyfrif arall gyda'r Principality neu ei drosglwyddo i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu arall yn y DU.

Buddsoddwch lwfans ISA 2016/17 neu symudwch eich ISA Arian Parod blaenorol atom ni

Gallwch gynilo rhwng £1 a £15,240 (yr uchafswm blynyddol presennol ar gyfer ISA Arian Parod) pan fyddwch yn buddsoddi eich lwfans ISA ar gyfer 2016/17.

Os oes gennych ISA Arian Parod gyda rhywun arall eisoes, gallech gael cyfradd well ar y cynilion hynny gyda’r Principality. Rydym yn amlinellu’r camau syml ar gyfer trosglwyddo pan fyddwch yn gwneud cais.

Codi arian heb rybudd

If you need access to your money, you can make a withdrawal at your local branch, without giving notice.  You can withdraw from £1 to £500 from your branch, or up to your maximum account balance by cheque per day, as long as you don't fall below the minimum balance. 

If you invest in your ISA, you are able to make a withdrawal and replace that money before the end of the same tax year, without it contributing any further towards your annual ISA allowance.

If you have more than £500 to invest in this ISA, there may be another ISA which may be right for you.


Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r wybodaeth

Blwch Crynodeb – gwybodaeth cynnyrch allweddol ar gyfer ein cyfrif(on) cynilo

Enw’r cyfrif - ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol


  Cyfraddau llog Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Amrywiol £1 - £15,240 0.60% 0.60%

Statws treth
Di-dreth^

Amodau ar gyfer taliadau bonws
Amherthnasol.

Trefniadau codi arian
Nid oes rhaid rhoi rhybudd. Gallwch godi o £1 i £500 mewn arian parod o’ch cangen, neu hyd at £120,000 trwy siec, cyhyd nad yw’ch cyfrif yn disgyn yn is na’r isafswm balans o £1. Os yw’ch balans yn disgyn yn is na £1, bydd eich ISA yn cau. 

If you invest in your ISA, you are able to make a withdrawal and replace that money before the end of the same tax year, without it contributing any further towards your annual ISA allowance.

Mynediad
Gallwch agor ac yn gweithredu eich cyfrif mewn cangen neu drwy'r post.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac amodau

Telerau ac Amodau ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol

Os ydych yn trosglwyddo cyfraniadau ISA blynyddoedd blaenorol yn unig, nodwch mai £1 yw eich adnau dechreuol ar eich ffurflen gais. Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i drosglwyddo'r arian ar ddiwedd y broses o wneud cais.

Un ISA yn unig y cewch ei agor ym mhob blwyddyn dreth.

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau y Cyfrif ISA, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion..

Darllenwch y canlynol hefyd:


 

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

^ Mae di-dreth yn golygu nad oes yn rhaid talu Treth Incwm a Threth Enillion Cyfalaf y DU ar y llog a enillwch. Mae eich sefyllfa o ran treth yn dibynnu ar amgylchiadau unigol a gall newid yn y dyfodol. 

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

cynilion

ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol