Cyfrif Cynilo Addewid

 • Ei agor mewn cangen
 • Cynilwch rhwng £500 a £2 filiwn
 • Caiff llog ei gyfrifo ar eich balans dyddiol a'i dalu'n flynyddol neu'n fisol
 • Cewch fonws bob blwyddyn os na fyddwch yn codi arian fwy na dwywaith ymhob blwyddyn galendr
 • Cewch godi eich arian gyda 30 diwrnod o rybudd neu ar unwaith ond byddwch yn colli 30 diwrnod o log gros*
 • Ceir cau'r cyfrif (ond bydd hynny'n gyfystyr â chodi arian) 

Manylion y cynnyrch

Enw'r cyfrif - Cyfrif Cynilo Addewid Rhif 9

Heb fonws amodol


  Balans Gros* y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £2,000,000 0.50% 0.50%
Llog misol £500 - £2,000,000 0.50% 0.50%

Gyda bonws amodol  Balans Gros* y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £2,000,000 1.00% 1.00%
Llog misol £500 - £2,000,000 1.00% 1.00%
Agor eich cyfrif mewn cangen

Pan fydd eich cyfrif ar agor gallwch ei reoli yn un o'n canghennau neu drwy'r post, pa un bynnag sydd yn well gennych.


Rydym yn addo bonws blynyddol i chi bob blwyddyn

Bob blwyddyn byddwch yn cael cyfradd llog graidd, yn ogystal â chael cyfle i ennill bonws sefydlog o 0.50% a delir yn flynyddol os na fyddwch yn tynnu arian allan mwy na dwywaith mewn bwyddyn galendr.Cyfrifir llog yn ddyddiol a gellir ei dalu'n flynyddol neu'n fisol

Os byddwch yn dewis derbyn eich llog yn flynyddol, bydd llog yn cael ei gyfrifo’n ddyddiol a’i dalu ar y 1af o Ionawr bob blwyddyn. Gallwch ddewis a ydych am ychwanegu eich llog i'ch cyfrif, ei drosglwyddo i gyfrif arall gyda'r Principality neu ei drosglwyddo i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu arall yn y DU.

Os byddwch yn dewis derbyn eich llog yn fisol, bydd llog yn cael ei gyfrifo'n ddyddiol a'i dalu ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl mis calendr llawn wedi agor eich cyfrif a'r diwrnod gwaith cyntaf o bob mis wedi hynny.Gallwch godi arian â 30 diwrnod o rybudd yn unig

Gallwch fynd at eich cynilion trwy roi 30 diwrnod o rybudd i ni yn eich cangen leol neu trwy roi gwybod i ni yn ysgrifenedig. Fel arall, os oes angen i chi gael gafael ar eich arian ar unwaith cewch ei dynnu allan ond byddwch yn colli 30 diwrnod o log gros* ar y swm y byddwch yn ei dynnu allan. Bydd cau'r cyfrif yn gyfystyr â thynnu arian.


Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r wybodaeth

Blwch Crynodeb – gwybodaeth cynnyrch allweddol ar gyfer ein cyfrif(on) cynilo


Enw'r cyfrif - Cyfrif Cynilo Addewid Rhif 9

Heb fonws amodol


  Balans Gros* y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £2,000,000 0.50% 0.50%
Llog misol £500 - £2,000,000 0.50% 0.50%

Gyda bonws amodol  Balans Gros* y fl. AER†
Llog blynyddol £500 - £2,000,000 1.00% 1.00%
Llog misol £500 - £2,000,000 1.00% 1.00%

Statws treth
Interest will be paid gross, which means interest is paid to you without tax being deducted from it. If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HM Revenue and Customs. For more information please refer to our handy guide to the Government’s new changes to tax-free savings or visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.

Amodau ar gyfer taliadau bonws
Telir bonws amodol o 0.50% ar 1 Ionawr yn ogystal â'r gyfradd graidd o 0.50% AER† ar yr amod na chodir arian mwy na dwywaith o fewn blwyddyn galendr (bydd cau'r cyfrif yn gyfystyr â chodi arian).

Trefniadau codi arian
Rhaid rhoi 30 diwrnod o rybudd ysgrifenedig ymlaen llaw cyn codi arian o'ch Cyfrif neu byddwch yn colli 30 diwrnod o log gros* ar y swm a godwyd gennych, os na fyddwch yn rhoi 30 diwrnod o rybudd ymlaen llaw.

Mynediad
Gwnewch gais mewn cangen. Pan fyddwch wedi ei agor gallwch ei weithredu mewn cangen neu drwy'r post.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac amodau

Telerau ac Amodau Cyfrif Cynilo Addewid Rhif 9

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau y Cyfrif ISA, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion. Darllenwch y canlynol hefyd:

 • Gwybodaeth sylfaenol ynglŷn ag amddiffyn eich adneuon cymwys
 • Canllaw Gwirio Electronig
 • Tariff Costau
 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.


cynilion

Cyfrif Cynilo Addewid Rhif 9