Canllaw i Gyfrifon ISA

Mae ein Canllaw i Gyfrifon ISA yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y cyfrifon cynilo di-dreth hyn.

Beth yw ISA?

Cyfrif Cynilo Unigol (‘Individual Savings Account’) yw ISA. Os ydych chi’n cynilo mewn ISA, mae gennych hawl i gadw popeth rydych yn ei dderbyn o’r buddsoddiad hwnnw a pheidio â thalu unrhyw dreth arno.

Pob blwyddyn, mae’r Llywodraeth yn pennu faint gallwch chi gynilo mewn ISA ac mae dau fath o ISA – ISAs Arian Parod ac ISAs Stociau a Chyfranddaliadau.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ISA Arian Parod ac ISA Stociau a Chyfranddaliadau?

Mae ISA Arian Parod yn caniatáu i chi gynilo mewn rhywbeth fel cyfrif cadw, a gydag ISA Stociau a Chyfranddaliadau gallwch fuddsoddi yn y farchnad stoc.

Ar ôl sefydlu ISA, nid oes rhaid i chi dalu treth incwm na threth enillion cyfalaf, er y bydd rhaid i chi dalu trethi eraill o bosibl, os ydynt yn berthnasol i chi.

Mae gan y Principality amrywiaeth wych o ISAs Arian Parod, o gyfrifon dim rhybudd i fuddsoddiadau mwy hirdymor. Gall ISAs Arian Parod fod am gyfnodau sefydlog ac ar gyfraddau sefydlog neu amrywiol.

Rydym hefyd yn cynnig ISAs Stociau a Chyfranddaliadau trwy ein canghennau – trefnwch apwyntiad gydag ymgynghorydd a bydd yn eich arwain trwy’r opsiynau.

Sawl ISA allaf i ei gael?

Dim ond un ISA Arian Parod ac un ISA Stociau a Chyfranddaliadau y cewch eu hagor bob blwyddyn dreth, ond nid oes terfyn i sawl ISA y gallwch eu cael dros wahanol flynyddoedd treth. Gallwch barhau ag ISA ar ôl diwedd y flwyddyn dreth pryd y cafodd ei agor, felly mae’n bosibl cael nifer o ISAs.

Faint gaf i ei gynilo mewn ISA?

Bob blwyddyn dreth – sy’n mynd o 6 Ebrill hyd 5 Ebrill y flwyddyn ganlynol – mae’r Llywodraeth yn rhoi lwfans ISA blynyddol i chi a chewch gynilo hyd at y swm hwnnw mewn ISA Arian Parod, ISA Stociau a Chyfranddaliadau, neu’r ddau. Adolygir y lwfans ISA yn flynyddol gan y Llywodraeth a gall newid yn y dyfodol.

Yn dibynnu ar delerau cyfrif eich ISA Arian Parod, cewch ddewis talu eich lwfans ISA Arian Parod blynyddol fel un swm i mewn i’ch ISA Arian Parod, neu symiau llai pa bryd bynnag y gallwch.

Os nad ydw i'n defnyddio fy lwfans ISA Arian Parod eleni, a gaf i ei drosglwyddo i’r flwyddyn nesaf?

Ni chewch chi gario lwfans ISA un flwyddyn drosodd i'r flwyddyn nesaf. Os nad ydych chi’n defnyddio’ch lwfans ISA di-dreth llawn erbyn 5 Ebrill, byddwch yn ei golli pan ddaw’r flwyddyn dreth i ben. Felly, mae’n bwysig gweithredu nawr.

A gaf i drosglwyddo arian o gyfrif ISA Arian Parod arall i’r Principality?

Cewch. Mae croeso i chi drosglwyddo i’r Principality oddi wrth ddarparwyr eraill, yn amodol ar Delerau Cyfrif eich ISA Arian Parod. Os oes gennych gynilion ISA gyda darparwr arall, gallwch eu trosglwyddo atom ni a chael y fantais o gadw eich cynilion di-dreth i gyd mewn un lle.

Byddwn yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam i chi ar sut i symud oddi wrth ddarparwr arall pan fyddwch yn gwneud cais am eich ISA Arian Parod. Y cyfan sy’n rhaid ei wneud yw llenwi ffurflen Trosglwyddo ISA

Rydym yn cadw at y canllawiau a ddarperir gan Sefydliad y Cymdeithasau Adeiladu (BSA) a Chymdeithas Bancwyr Prydain (BBA). Ein nod yw trosglwyddo cyfrifon ISA o fewn 15 diwrnod gwaith, sef y safon dderbyniol a amlinellir gan y BSA a’r BBA.

Beth pe byddwn i eisiau codi arian o fy ISA Arian Parod?

Cewch godi arian o’r rhan fwyaf o ISAs Arian Parod y Principality (yn ddibynnol ar delerau’r cyfrif), er bod llawer o ISAs Arian Parod cyfnod sefydlog nad oes modd codi arian ohonynt hyd nes bod eu cyfnod wedi gorffen.

If your account is flexible then you are able to take money out of a Cash ISA and replace that money before the end of the same tax year, without it contributing towards your annual ISA allowance.

Beth os ydw i’n newid fy meddwl?

Os nad ydych chi’n hapus ynglŷn â’ch dewis o ISA Arian Parod gallwch ei ganslo o fewn 14 diwrnod o gytuno i’w agor. Byddwn yn eich helpu i newid i un o’n Cyfrifon eraill neu byddwn yn rhoi eich arian i gyd yn ôl gydag unrhyw log yr ydych wedi’i ennill.

A all unrhywun agor ISA?

Mae ISAs yn eich helpu chi i gynilo’n ddi-dreth ac mae eich sefyllfa dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Yn gyffredinol, cyn belled â’ch bod yn breswylydd treth yn y DU neu’n gyflogai i’r Goron sy’n gwasanaethu dramor, neu’n briod neu’n bartner sifil i gyflogai i’r Goron sy’n gwasanaethu dramor, a’ch bod dros 16, gallwch agor ISA Arian Parod, neu os ydych chi dros 18, gallwch agor ISA Arian Parod ac ISA Stociau a Chyfranddaliadau.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ISA Arian Parod cyfradd amrywiol a chyfradd sefydlog?

Mae ISA Arian Parod cyfradd sefydlog yn cynnig cyfradd llog sefydlog dros gyfnod penodol o amser. Fel rheol, mae rhaid i chi fuddsoddi eich arian (mewn un swm fel arfer) am gyfnod penodol a pheidio â chodi arian yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae cyfraddau sefydlog cyfnodau hirach (er enghraifft cynigion am bum mlynedd) yn cynnig cyfraddau llog uwch fel arfer.

Bydd y gyfradd llog ar gyfer ISA Arian Parod cyfradd amrywiol yn newid yn ôl amgylchiadau’r farchnad. Our variable rate Cash ISAs are flexible. This means you’ll be able to take money out and replace that money before the end of the same tax year without it contributing towards your annual ISA allowance.