FIRST-TIME-TRIER-LOGO

21 September 2015

Cynilo ar gyfer blaendal? Rydyn ni yma i helpu.

Yma mae Kate Murray, Rheolwraig Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu Principality, yn trafod arolwg diweddar y Principality am yr hyn mae darpar brynwyr tro cyntaf yn gwario eu harian arno, gan roi gair i gall wrth fynd ymlaen.

Ar hyn o bryd, bydd angen i brynwyr tro cyntaf gynilo blaendal gwerth o leiaf 5% o bris y tŷ. Gan fod pris cyfartalog tŷ i brynwyr tro cyntaf yn y DU yn £169,414*, byddai 5% o flaendal yn £8,470.70. Er bod y swm yma’n ymddangos yn darged anodd ei gyrraedd, ac yn galw am lawer o aberth, mae arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y Principality yn dangos nad oes rhaid i bethau fod felly.

Ar beth, felly, mae’r prynwyr gobeithiol hyn, neu’r ceiswyr tro cyntaf gobeithiol fel mae’r Gymdeithas yn eu galw nhw, yn gwario’u harian wrth gynilo?

Y ffeithiau

Daethon ni ar draws rhai tueddiadau diddorol wrth edrych ar arferion cynilo 1000 o brynwyr tro cyntaf ar draws Cymru a Lloegr… 

  • Teledu lloeren a ffôn clyfar oedd rhai o’r pleserau y byddai prynwyr tro cyntaf yn cael y mwyaf o drafferth i’w hepgor.
  • ODim ond 37% o’r bobl yn yr arolwg fyddai’n fodlon rhoi heibio eu triniaethau harddwch arferol pe bai’n golygu y bydden nhw ar yr ysgol prynu tŷ ymhen 12 mis. Ar sail gwariant cyfartalog o £16.06 am driniaethau, gallai darpar berchenogion tai arbed £192.72 dros flwyddyn wrth hepgor y rhain.
  • Y syndod, efallai, yw mai bwyta allan, prynu prydau parod a neidio mewn tacsi yw’r pethau hawsaf i geiswyr tro cyntaf eu rhoi heibio. Fodd bynnag, mae pris wrth y pethau hyn na ddylid ei ddiystyru wrth geisio cynilo. Meddyliwch am fwyta allan, er enghraifft, lle gwerir £28.69 ar gyfartaledd bob mis – sef £344.28 dros y flwyddyn. Mae hwnnw’n bris uchel i’w dalu am bleser y gellid yn hawdd wneud hebddo.

Y ‘pleserau angenrheidiol’

Wrth feddwl am y pethau rydyn ni’n arfer gwario arnynt bob wythnos heb eu cwestiynu o gwbl, mae digon o feysydd lle gellid rheoli’r cyllid ychydig yn fwy gofalus wrth geisio cynilo ar gyfer y blaendal hollbwysig hwnnw. Rydyn ni wedi darganfod bod triniaethau harddwch, prynu coffi a bwyta allan ymhlith y pleserau bach hynny y gallai llawer o bobl gwtogi arnyn nhw bob mis heb i’r esgid wasgu. Gan amlaf, mae’n ymddangos mai’r newidiadau lleiaf yn ein ffordd o fyw yw’r rhai anoddaf i gefnu arnyn nhw, er bod y rhain yn bethau lle gallech chi arbed llawer o arian.

Mân newidiadau yn eich ffordd o fyw

Sut, felly, y gallwn ni ddechrau rhoi’r gorau i’r ‘pleserau’ hyn er mwyn cael ein blaendal yn gynt? Mae gwneud mân newidiadau i’ch ffordd o fyw bob dydd yn hawdd, unwaith y byddwch chi wedi dod i arfer. Ewch â fflasg o goffi gyda chi i’r gwaith yn hytrach na phrynu paned ar y ffordd yno; rhannwch gar gyda ffrind, neu fynd ar y beic yn hytrach na chymryd tacsi neu yrru; gwnewch frechdanau i’w bwyta amser cinio yn hytrach na phrynu pryd yn y caffeteria neu’r siop leol bob dydd; neu beth am wahodd ffrindiau draw am swper yn hytrach na mynd am noson fawr allan? Efallai y byddwch yn synnu pa mor gyflym y gallwch chi addasu i’r patrwm newydd, a gwneud newidiadau parhaol ar gyfer y dyfodol.

Y daith gynilo

Ar ddechrau’ch taith gynilo, ac wrth gadw’r mân newidiadau hyn mewn golwg, mae’n syniad da pennu targed cynilo misol ac edrych ar y pethau y gallwch ddechrau cwtogi arnynt. Gwnewch yn siŵr fod hwn yn nod realistig sy’n cymryd i ystyriaeth y ‘pleserau angenrheidiol’ y gallwch chi wneud hebddynt, ac ewch i safleoedd cyngor ar y we i gael gair i gall wrth fynd ymlaen. Dyna pam rydyn ni wedi sefydlu First Time Trier, www.principality.co.uk/FristTimeTrier, sef pecyn sy’n anelu at ddymchwel y rhwystrau a gwneud prynu tŷ am y tro cyntaf yn rhywbeth hwyliog unwaith eto. Mae digonedd o wybodaeth a rhagor o gyngor yn y pecyn i’ch rhoi ar ben ffordd ar eich taith gynilo.

Adolygu’ch cynilion

A chithau bellach wedi cael dechrau da wrth gynilo, gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu’ch cynilion yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn cael y fargen orau i chi, a’ch bod chi’n cadw at eich targed misol. Mae cynigion rhatach a chyfraddau gwell yn ymddangos ar y farchnad yn gyson, felly os nad ydych yn dilyn y newidiadau mewn cyfraddau llog, gallech fod mewn perygl o golli arian. Gallai adolygiadau rheolaidd hefyd eich helpu chi i gyflawni eich amcanion yn llawer cynt na’r disgwyl.

Diwedd y daith

Yn y pen draw, nid oes rhaid i gynilo am flaendal i brynu tŷ olygu newidiadau enfawr yn eich ffordd o fyw. Ni ddylai arbed arian fod yn llafur caled, ond yn hytrach yn broses angenrheidiol i ddod â chi gymaint â hynny’n nes at brynu’ch cartref cyntaf. Bydd adolygu’ch arian yn rheolaidd, ac ystyried ffyrdd ymarferol o arbed arian, yn eich helpu i weld y punnoedd yn cynyddu yn eich cyfrif dros amser, a chyn bo hir fe fydd yr allweddi i’ch cartref cyntaf yn eich dwylo.

Source: http://www.thisismoney.co.uk/money/mortgageshome/article-2995647/Average-UK-house-price-just-30-time-highs-281-753-March-says-Rightmove.html

Published: 21/09/2015