10 July 2014

Hwb i Gynllun Gwasanaethau Ariannol Cymru ar gyfer Graddedigion wrth i’r Principality ymuno

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru’n ymuno â’r rhaglen arloesol hon, sy’n cynyddu mewn poblogrwydd, wrth iddi recriwtio cyfranogwyr ychwanegol ar gyfer mis Medi.

Meddai Sam Griffiths, un o raddedigion presennol y rhaglen a fydd yn treulio ei leoliad nesaf â’r Principality: “Prif atyniad y rhaglen oedd y cyfle i ennill profiad mewn cwmnïau gwasanaethau ariannol mawr sydd wedi’u hen sefydlu.  Mae’r ffaith eu bod wedi’u lleoli yng Nghymru yn coroni’r cwbl. Mae cronfa ddoniau Cymru’n anferth ac mae’n drueni bod gymaint o raddedigion dawnus y rhanbarth yn teimlo bod yn rhaid iddynt ddechrau, neu fwrw ymlaen â’u gyrfaoedd y tu allan i Gymru, oherwydd eu bod yn cael yr argraff nad oes cyfleoedd yma.

“Mae’r ffaith bod y Principality wedi ymuno â’r cynllun yn ddiweddar yn dangos bod y rhaglen uchelgeisiol hon nid yn unig yn ffynnu, ond hefyd yn magu momentwm o ran sut y canfyddir hi gan gwmnïau gwasanaethau ariannol pwysig eraill yng Nghymru.”

Ariennir y rhaglen yn rhannol gan Gronfa Blaenoriaethau Sector Llywodraeth Cymru, a’i nod yw meithrin doniau lleol er mwyn creu arweinwyr a phobl broffesiynol y dyfodol yn y sector, sydd â phresenoldeb cryf yng Nghymru ac un sy’n cynyddu.  Mae’r cynllun yn rhoi lleoliadau cyflogedig dwy flynedd i raddedigion, ar draws y busnesau sy’n cymryd rhan, gan roi cyfle iddynt gael profiad ymarferol o yrfa broffesiynol yn y gwasanaethau ariannol.

Bydd y rhai sy’n rhan o’r cynllun yn derbyn hyfforddiant wedi’i strwythuro, cymhwyster proffesiynol a phrofiad gwaith hanfodol bwysig mewn rolau allweddol fel gwarantu, rheoli cyfrifon a chyllid ar draws y busnesau sy’n cymryd rhan. Trwy ddefnyddio’r agwedd gydweithredol hon mae Cymru, sydd â phresenoldeb cryf o gyflogwyr yn y sector gwasanaethau ariannol, yn gallu ysbrydoli a datblygu cronfa o bobl broffesiynol ddawnus y dyfodol ar gyfer y gwasanaethau ariannol. 

Meddai Anne Middleton, Cadeirydd Cymru'r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer y Gwasanaethau Ariannol  a’r Rheolwr Adnoddau Dynol yn Atradius, a fu’n allweddol o ran creu a lansio’r cynllun: “Mae’n hwb gwirioneddol bod y Principality wedi ymuno â ni. Nid yn unig oherwydd pwysigrwydd eu presenoldeb yn nhirlun ariannol Cymru ond hefyd am eu bod yn dod â dimensiwn ‘Stryd Fawr’ newydd i’r cynllun gyda’u rhwydwaith o ganghennau ledled Cymru, sy’n rhoi profiad o agwedd wahanol ar weithio yn y gwasanaethau ariannol i’r cyfranogwyr.”

Meddai Steve Hughes, Cyfarwyddwr Cyllid y Grŵp yn y Principality: “A ninnau’n gymdeithas adeiladu gydfuddiannol, mae gennym gyfrifoldeb i Gymru ar sawl lefel, mewn termau ariannol ond hefyd fel rhan o’r gymuned a thu hwnt. Mae’r rhaglen hon yn ffordd wych i ni roi rhywbeth yn ôl – trwy helpu graddedigion dawnus o Gymru gael cychwyn cadarn i’w gyrfa. Ond mae hefyd yn ffordd ardderchog i ni ymuno â busnesau gwasanaethau ariannol eraill i ddatblygu sylfaen o ddoniau a grëwyd gartref, a fydd, ymhen amser, yn helpu i sicrhau dyfodol Cymru yn ganolfan ragoriaeth yn y diwydiant gwasanaethau ariannol.”

Meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: “Mae’n wych gweld y Principality’n ymuno â’r cynllun arloesol hwn, sy’n parhau i fynd o nerth i nerth. A hwythau’n gymdeithas adeiladu gydfuddiannol, maen nhw’n dod â chymaint i’r bartneriaeth a byddant yn chwarae rôl ganolog o ran datblygu sgiliau a doniau yn sector gwasanaethau ariannol Cymru.

“Rydym yn dymuno gweld mwy o’n cyflogwyr mewn sectorau blaenoriaeth yn gweithio â’i gilydd a rhannu cyfrifoldeb dros hyfforddiant a datblygiad proffesiynol. Dyma un o nodweddion system sgiliau gynaliadwy ac mae’n allweddol o ran y Cynllun Gweithredu Sgiliau sydd ar y gweill gennym, ac y byddaf yn ei lansio’n ddiweddarach yn y mis hwn.”

Hoffai’r rhaglen glywed gan fusnesau a graddedigion sydd â diddordeb mewn cymryd rhan. Cysylltwch â Rowena O’Sullivan i gael mwy o wybodaeth Rowena.O’Sullivan@atradius.com .

Published: 10/07/2014