Queen Street Branch

25 July 2014

Cyhoeddi Enillydd Gwobr Amaethwraig y Flwyddyn, Cymru

Ymunodd Eleri Lloyd â Jane James o Sir Benfro, enillydd cyntaf erioed y Wobr, i dorri teisen pen-blwydd arbennig i ddathlu 18 mlynedd ers sefydlu’r Wobr ac i hyrwyddo hanes y gystadleuaeth a’i bwriad, sef clodfori cyfraniad menywod i fyd ffermio Cymreig, sy’n aml yn mynd yn angof.

Mae Eleri a’i gŵr, Haydn, yn rhedeg fferm laeth â buches o 300 o wartheg godro a 200 o wartheg ifanc ac maent wedi mabwysiadau system Seland Newydd. Maent hefyd wedi datblygu eu busnes peirianwaith dŵr eu hunain sydd erbyn hyn yn cyflogi 10 o bobl, busnes Gwely a Brecwast a bwthyn hunanarlwyo. Dywedodd Eleri ar ei ffurflen gais, “ Mae menywod heddiw yn cymryd llawer mwy o ran mewn gwneud penderfyniadau na chenhedlaeth eu mamau. Maent yn gatalydd o ran cael busnes sy’n llwyddo.”

Yr ail oreuon am eleni yw Maureen Hedley a Meinir Evans.

Mae Maureen Hedley yn gowmon cynorthwyol ar gyfer buches odro o 200 o wartheg yn Sir Benfro, ac yn ddiweddar fe gwblhaodd radd mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ar y fferm, mae Maureen yn gofalu am iechyd a lles y gwartheg Holstein pedigri yn ogystal â’r godro dyddiol, magu a chael heffrod newydd a magu lloeau eidion. Pan oedd yn astudio yn y Gelli Aur, enillodd wobr myfyriwr y flwyddyn - ddwywaith.

Meinir Evans, Cwmfran Fawr, Cil-y-cwm, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin. Mae ffurflen gais Meinir yn esbonio’i hymroddiad, ei gallu, ei chryfder a’i gwybodaeth sy’n ei galluogi i redeg y fferm o ddydd i ddydd. Dros y blynyddoedd mae hi wedi troi ai llaw at bopeth: cneifio, dipio defaid, cynaeafu silwair, plygu gwrych a dofi ceffylau. Mae Meinir yn fwyaf adnabyddus am ei llwyddiant mewn cystadlaethau cneifio, gan ennill rownd derfynol Tîm Trin Gwlân y Byd yn ddiweddar gydag Aled Jones, gan guro Seland Newydd (nad oeddynt wedi colli ers naw mlynedd).

Meddai John Davies, Dirprwy Lywydd NFU Cymru, “ Roedd y tair oedd ar restr fer y rownd derfynol i gyd o safon uchel iawn. Mae gan y tair un peth yn gyffredin - ymroddiad llwyr i’r ffermydd y maent yn gweithio arnynt ac i’r diwydiant yn gyffredinol. Fodd bynnag, roeddem ni’r beirniaid yn unfrydol, cyn gynted ag y gadawsom fferm Eleri, mai hi oedd enillydd eleni’n ddigamsyniol. Mae Eleri’n enghraifft berffaith o’r hen ddywediad - os oes arnoch eisiau cael gwneud rhywbeth, gofynnwch i rywun prysur. Mae hi’n enghraifft berffaith ar gyfer y teitl o Amaethwraig y Flwyddyn, Cymru.”

Meddai Pat Ashman, Rheolwr Nawdd a Digwyddiadau’r Principality, “Mae’n bleser mawr bod yn rhan o feirniadu cystadleuaeth mor gyffrous. Wrth ddewis yr enillydd, ystyriodd y beirniaid nifer o feini prawf, gan gynnwys eu cyfraniad at wneud y fferm yn uned ariannol lwyddiannus a’u cyfraniad at wella safle menywod ym myd ffermio. Rhaid i mi gytuno â John, roedd Eleri’n bodloni’r holl feini prawf ac yn rhagori ar ein disgwyliadau. Bydd yn gennad da iawn dros fenywod eraill sy’n ffermio yng Nghymru.”

Derbyniodd yr enillydd bowlen ffrwythau o wydr crisial Cymreig a £500, a derbyniodd y ddwy ail orau £100 yr un.

Published: 25/07/2014