Grandmother and child

5 May 2015

Awgrymiadau da i gyllidebu’n graff ar gyfer gwyliau

Mae cyllidebu ar gyfer gwyliau teuluol yn rhywbeth y mae’n rhaid i ni i gyd ei wynebu. Os ydych chi'n cynllunio trip i fynd dramor neu’n cael gwyliau gartref dros yr haf, mae gan Kate Murray, Rheolwr Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality awgrymiadau da i gyllidebu’n graff ar gyfer eich gwyliau.

Nawr bod gwyliau’r Pasg drosodd, mae llawer ohonom yn edrych ymlaen at y gwyliau mawr nesaf yn y calendr - yr haf; chwe wythnos o amser gwerthfawr gyda’r teulu a rhywfaint o haul gobeithio! Er bod gwyliau'r haf yn amser hapus i’w dreulio gyda’ch anwyliaid, gallant hefyd eich atgoffa o ba mor bwysig yw cyllidebu. Bydd cynllunio ymhell ymlaen llaw ar gyfer cyfnod prysur y gwyliau yn sicrhau y bydd pawb yn gallu mwynhau eu hunain heb broblemau ariannol yn y cefndir.

Er y bydd llawer o deuluoedd yn dewis teithio dramor yn ystod cyfnod yr haf, mae llawer ohonom yn penderfynu aros yn y DU. Rydym wedi ein bendithio ag arfordiroedd hyfryd Cernyw, Norfolk, ac ucheldir yr Alban, ac yng Nghymru yn sicr, rydym bob amser yn agos i draethau a'r môr. Mae digon o weithgareddau am ddim yn cael eu cynnal trwy gydol yr haf a fydd yn hwb i gynnwys eich pwrs. Ceir llwyth o restri ar wefannau byrddau croeso lleol fel visitswanseabay.com** o weithgareddau am ddim i’ch ysbrydoli dros yr haf, a chadw’r teulu rhag diflasu.

Ond pa un a ydych yn aros yn y DU neu’n mynd dramor, mae rhai pethau pwysig i’w hystyried er mwyn cadw at eich cyllideb ac osgoi cronni dyledion annymunol. Er bod gwyliau i'r teulu yn rhan annatod o’r flwyddyn, yn aml iawn mae teuluoedd yn mynd i anhawster ariannol wrth geisio talu am leoliad moethus eu breuddwydion.

Mae’n bwysig cyfrifo ar gyfer y gwariant mawr dechreuol wrth archebu gwyliau yn ogystal â’r elfennau ychwanegol - yr hufen ia, y tripiau a’r pethau y byddwch yn eu prynu i gofio’r gwyliau. Mae dewis gwyliau sy’n addas ar gyfer eich teulu chi yn ffactor allweddol wrth drefnu gwyliau - nid oes unrhyw beth yn waeth na gallu fforddio hedfan a thalu am eich llety ond yna’n gorfod cyfyngu ar weithgareddau pan fyddwch wedi cyrraedd. Bydd cynllunio digonol ymlaen llaw yn atal y posibilrwydd i hyn ddigwydd.

Yn ôl ymchwil diweddar*, mae gwyliau teuluol yn costio £4,762.66 ar gyfartaledd. Er bod y gost hon yn ddibynnol ar amgylchiadau unigol, mae'n golygu cost sylweddol i unrhyw deulu, yn enwedig gyda phwysau bywyd cyfoes a chostau byw yn cynyddu. Mae llawer o deuluoedd yn cael trafferthion yn ystod gwyliau’r haf i sicrhau cydbwysedd rhwng mynd â’r plant i wneud y gweithgareddau y maent yn eu haeddu, a gofalu am y cyllidebau - yn enwedig o ystyried y £4,000 enfawr sy’n cael ei wario ar wyliau haf ar gyfartaledd.

Ond nid yw cyllidebu ar gyfer gwyliau'r haf yn gorfod bod yn anodd, na bod yn wahanol iawn i'ch patrwm cynilo arferol. Y dull gorau o gyllidebu yw rhoi swm bach o'r neilltu yn aml. Mae rhoi symiau bach o arian mewn cyfrif yn rheolaidd yn arfer da ar gyfer unrhyw wariant mawr, ac yn golygu na fydd eich cyllidebau yn dioddef un trawiad mawr wrth dalu am wyliau. Os byddwch yn rhoi hwn mewn ISA byddwch yn manteisio hefyd ar beidio â thalu treth ar eich cynilion. Yn y cyfnod cyn eich gwyliau, beth am osgoi’r pethau diangen yr ydym ni i gyd yn eu prynu – pryd bwyd allan, tacsi a thriniaeth harddwch er enghraifft, a byddwch yn fuan yn gweld bod pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Pan fydd eich cyllidebau wedi eu sefydlu, gwnewch yn siŵr eich bod yn parhau i fod yn graff wrth archebu eich gwyliau hefyd. Mae’n bwysig peidio ag ystyried mai'r cynnig cyntaf yw'r un gorau – chwiliwch am fargen well cyn dewis. Bydd asiantau teithio yn gallu rhoi dewisiadau gwych sy'n cyd-fynd â'ch cyllideb, ond os byddwch yn penderfynu trefnu eich gwyliau eich hun, mae digon o wefannau sydd wedi eu cynllunio i’ch helpu i ddod o hyd i’r fargen orau. Byddant yn eich cynorthwyo i gymharu prisiau a sicrhau eich bod yn cael y fargen orau am eich arian.

Felly er bod cynllunio eich gwyliau haf yn gallu bod yn straen, mae cynllunio ymlaen llaw, cyllidebu’n gyson a bod yn graff wrth archebu yn elfennau allweddol o gael gwyliau haf llwyddiannus. Gyda chymaint o wyliau a bargeinion anhygoel ar gael ar gyfer y teulu, ble byddwch chi’n mynd eleni?

*Ymchwil gan: http://www.forestry.gov.uk/newsrele.nsf/WebNewsReleases/9A744D4767C0378680257BAC0040CE1D
**By clicking on the links you will leave the Principality website - Principality is not responsible for the content of external websites.

Published: 05/05/2015