Queen Street Branch

24 September 2015

Wythnos y Stryd Fawr: Caerfyrddin

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi bod yn rhan o’r stryd fawr ers dros 150 o flynyddoedd. Yr wythnos hon rydym ni’n dathlu cyfraniad gwerthfawr ein strydoedd mawr prysur i economi Cymru, yn ogystal â’r swyddogaeth hanfodol y maent yn ei chwarae ym mywyd y gymuned.

Rydym ni heddiw yn edrych ar ein cangen yng Nghaerfyrddin, sy’n dathlu 50 o flynyddoedd ar y stryd fawr. Byddwn yn siarad â rheolwraig y gangen Virginia Linnell ynglŷn â sut mae’r gangen yn cefnogi’r stryd fawr.

Branch manager, Virginia Linell at Carmarthen Branch

Enw: Virginia Linnell

Cangen: Cymdeithas Adeiladu'r Principality : Cangen Caerfyrddin

Swydd: Uwch Reolwraig Cangen

Sawl aelod o staff sydd yn y gangen?
Saith o aelodau staff sydd gennym. Mae pedwar ohonynt yn gweithio'n llawn amser a thri ohonynt yn rhan-amser. Mae gennym ni Gynghorwr Morgais Penodedig hefyd, ac rydym ni'n cynnig cyngor ariannol llawn drwy ein partneriaeth â Legal and General.

Pam mae’r iaith Gymraeg mor bwysig i’ch cymuned chi?
Caerfyrddin yw’r dref sy’n cynrychioli calon sir Gaerfyrddin. Rydym ni wedi ein lleoli yng nghalon cymuned wledig ac mae gennym ni gymdeithas ffermio sylweddol a gynrychiolir gan deuluoedd o Gymry traddodiadol sydd wedi siarad y Gymraeg fel eu mamiaith am genedlaethau. Cymraeg yw iaith gyntaf canran uchel o’r ysgolion yn ein cymuned, ac mae hynny eto yn dylanwadu’n fawr ar yr iaith a ddefnyddir. Cymraeg hefyd yw mamiaith nifer o’n cwsmeriaid ac felly mae’n bwysig inni annog y Gymraeg a sicrhau ein bod ni’n gallu eu helpu gyda’u trafodion yn y Gymraeg cymaint ag y gallwn.

Eleni yw eich 50fed flwyddyn ar y stryd fawr, beth sydd yn bwysig am eich stryd fawr chi?
Ein stryd fawr ni, Sgwâr Guildhall yw canolbwynt y dref a dyma’r brif dramwyfa yn nhre Caerfyrddin. Ar ôl bod yma yng Nghaerfyrddin am dros 50 mlynedd, rydym ni’n adnabod yr ardal a’n cwsmeriaid yn dda iawn ac mae ein presenoldeb ar y stryd fawr yn bwysig iawn inni.

Beth sydd yn wahanol am eich stryd fawr chi?
Mae ein stryd fawr ni yn wych, ac yn arbennig, gan ei bod hi wedi ei lleoli yng nghanol y dref gyda llawer o hanes o’i chwmpas. Sgwâr Guildhall yw cartref adeilad Llys y Goron a’r Llys Ynadon, sef adeilad y ‘Guildhall.’ Adeiladwyd y neuadd yn 1771 ar safle neuadd a oedd yno yn y canol oesoedd. Y tu allan i’r Guildhall ceir Cofeb y Rhyfel yn Ne Affrica sy’n mynd yn ôl i 1906 ac sydd er cof am y rhai a fu farw yn y rhyfel rhwng 1889 ac 1902. Mae Sgwâr Guildhall yn denu llawer o dwristiaid sydd â diddordeb yn hanes y dref.

Sut mae eich cangen chi yn cefnogi’r stryd fawr?
Mae’r Principality wedi cynnig cymorth ariannol i’r gymuned yng Nghaerfyrddin am dros 50 mlynedd. Heddiw, rydym ni wedi'n lleoli ochr yn ochr â sefydliadau ariannol a siopau eraill yng Nghaerfyrddin. Rydym yn darparu gwasanaeth sy’n gwbl ddwyieithog ac mae pob aelod o staff yn rhugl yn y Gymraeg ac yn awyddus i gwrdd ag aelodau hen a newydd a'u croesawu wrth iddynt ddod drwy ein drysau. Mae pob un ohonom yn falch o’n treftadaeth ac yn hynod frwdfrydig i gefnogi cymuned Caerfyrddin.

Cliciwch am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ymgyrch Llywodraeth Cymru ‘Cefnogwch Eich Stryd Fawr’*

*trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality - Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 24/09/2015