25 May 2017

Gwaith ar fin cael ei gwblhau ar gam dau cartrefi ecogyfeillgar ar gyrion Caerdydd

Mae gwaith ar fin cael ei gwblhau ar ail gam datblygiad tai eco, a fydd yn golygu y bydd bywydau pobl yng Nghaerdydd yn cael eu chwyldroi i fod yn ecogyfeillgar. Bydd y cartrefi hyn yn gyfle i breswylwyr y dyfodol arbed yn sylweddol ar gyfartaledd eu biliau ynni.

Bydd datblygiad Great House Farm LivEco yn Sain Ffagan, a ariannwyd gan Principality Masnachol, yn gweld 10 annedd eco arall yn cael eu codi, gan ychwanegu at y naw eiddo a gwblhawyd yng ngham un. Mae sawl eiddo eisoes wedi’i werthu o gynllun y datblygiad a ddylai gael ei gwblhau yn ystod yr haf.

Mae prynwyr erbyn hyn yn amlwg yn rhoi pwyslais ar effeithlonrwydd ynni. Mae’r eiddo yn Great House Farm yn cynnwys ffenestri a drysau perfformiad uchel, lefelau insiwleiddio rhagorol, system wresogi dan draed, pympiau cyfnewid gwres, ynghyd â phwyntiau gwefru ceir trydanol. Rhoddwyd sylw gwirioneddol i bob manylyn ym mhob agwedd bosibl.

Mae Principality Masnachol, sy’n ariannu prosesau caffael ac ail-gyllido eiddo masnachol, diwydiannol, manwerthu a phreswyl, wedi cefnogi datblygiad LivEco trwy gydol y ddau gam.

Dywedodd Peter Hughes, Rheolwr Gyfarwyddwr Principality Masnachol: “Mae hwn yn gynllun cyffrous, un y mae’r Principality yn arbennig o falch o’i gefnogi. Mae ariannu’r prosiect hwn yn cyd-fynd â’n bwriad ni o helpu cymunedau i ffynnu a helpu pobl ym mhob cam o’u bywydau. Mae’r manteision o ran arbed costau yn ddeniadol i ddarpar brynwyr, wrth i filiau ynni ddod yn ffactor pwysig pan mae pobl yn dewis eu cartref.

“Mae’r prosiect hwn yn un o’r cyntaf o’i fath, nid yng Nghymru yn unig ond yn y DU hefyd, a gall hyn fod yn ddechrau cenhedlaeth newydd o eco-gartrefi.

Mae trigolion Great House Farm, a symudodd i’w cartrefi yng ngham cyntaf y prosiect, yn elwa ar fanteision byw yn ecogyfeillgar ers tro erbyn hyn.

Yn eu plith mae Dr Colin Wilsher, a ddywedodd: “Rydym yn hapus iawn i gefnogi’r datblygiad ac rydym o’r farn y dylai pob cartref newydd gael yr un nodweddion ecogyfeillgar gwych. Mae cynllun y tai yn gryno, yn gadarn yn ecolegol, yn sensitif i’r amgylchedd lleol, ac yn gwneud defnydd creadigol o ofod.”

Dyluniwyd Great House Farm gan Conservation Architects Gillard Associates. Mae prisiau gwerthu’r eco-gartrefi yn amrywio rhwng £185,000 a £235,000, ar gyfer eiddo ag un neu ddwy ystafell wely.

Dywedodd y datblygwr Daniel Ball: “Mae ein nod ar gyfer prosiect Great House Farm yn glir – adeiladu cenhedlaeth newydd o gartrefi cynaliadwy, ynni isel, lle mae pobl yn elwa o filiau tanwydd is, dyluniad pwrpasol a llesiant gwell mewn cymuned ddiogel. Does neb eisiau gadael ac mae pawb yn dwlu ar fyw yma.

“Mae Principality Masnachol wedi bod mor gefnogol wrth helpu i gyflawni’r cynllun hwn.”

I gael rhagor o wybodaeth am Great House Farm LivEco, ewch i: http://www.liv-eco.com/

Published: 25/05/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.