2 August 2017

Twf y Principality yn parhau wrth iddi gyhoeddi canlyniadau hanner blwyddyn cadarn

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cyhoeddi canlyniadau rhagorol ar gyfer hanner y flwyddyn. Ysgogwyd hyn gan gynnydd o fwy na £357 miliwn mewn benthyciadau morgeisi preswyl, a chynnydd yng nghyfanswm yr asedau i £9 biliwn am y tro cyntaf yn hanes y Gymdeithas.

Dywedodd Steve Hughes, Prif Weithredwr Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Bu’n ddechrau gwych i’r Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn, gan ddangos perfformiad cadarn iawn o ran benthyca. Mae ein cyfalaf a’n hylifedd yn parhau’n gryf ac mae lefelau ôl-ddyledion isel yn adlewyrchu natur ddarbodus ein mantolen. Mae’r gymdeithas adeiladu wedi cyflawni elw o £31.8 miliwn wrth i’n holl fusnesau gyfrannu’n ystyrlon, gan ddarparu sicrwydd a diogelwch i’n Haelodau.

“Rwyf i wedi bod yn swydd y Prif Weithredwr ers mis Mawrth, Yn ystod y cyfnod hwnnw, rwyf wedi ymweld â phob un o’n 71 o ganghennau ac asiantaethau. Rwyf wedi bod yn dyst i bwysigrwydd y gwasanaeth personol yr ydym yn ei ddarparu. Rwyf wedi cael adborth gwych gan ein Haelodau o ran sut maen nhw’n gwerthfawrogi ein gwasanaeth personol rhagorol a gallaf weld y swyddogaeth bwysig yr ydym yn ei chyflawni yn ein cymunedau lleol.

“Rydym yn gwmni cydfuddiannol, ym mherchenogaeth ein Haelodau a byddwn yn parhau i gynnal y busnes er budd hirdymor ein Haelodau. I gyflawni hyn, byddwn yn gweithredu ein strategaeth yn ddarbodus, gyda phwyslais a thrylwyredd priodol. Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol ac mae pwyslais clir ar weddnewid ein busnes morgais craidd a’n cynilion. Mae tyfu’r busnes morgeisi preswyl yn bwysig ac yn fuddiol i’n Haelodau trwy sefydlu busnes cynaliadwy a darparu’r raddfa i’n galluogi i fuddsoddi yn y dyfodol.”

Cliciwch yma am ein Ffeithlun Canlyniadau Interim.

Mae’r busnes wedi cyflawni perfformiad masnachu rhagorol yn hanner cyntaf y flwyddyn. Dyma’r uchafbwyntiau:

  • Cyfanswm asedau £9.0 biliwn (31 Rhagfyr 2016: £8.2 biliwn)
  • Gwelwyd cynnydd o £366.9 miliwn mewn balansau cynilion (30 Mehefin 2016: £298.7 miliwn)
  • Balansau morgeisi preswyl net o £6,215.8 miliwn (31 Rhagfyr 2016: £5,858.3 miliwn)
  • Benthyciadau morgeisi preswyl gros ar gyfer chwe mis cyntaf y flwyddyn: £814.8 miliwn (30 Mehefin 2016: £802.4 miliwn)
  • Elw cyn treth o £31.8 miliwn (30 Mehefin 2016: £23.9 miliwn)
  • 88.9% o forgeisi wedi’u hariannu gan gynilwyr (31 Rhagfyr 2016: 87.2%)
  • Cyfalaf cryf â chymhareb Haen Ecwiti Cyffredin 1 o 23.4%† (31 Rhagfyr 2016: 23.5%)
  • Lefelau ôl-ddyledion yn parhau’n gyson isel, wrth i ganran yr achosion arwystl cyntaf o fwy na thri mis o ôl-ddyledion yn sefyll ar hyn o bryd ar 0.59% (31 Rhagfyr 2016: 0.63%)
  • Perfformiad cryf yn y Sgôr Hyrwyddo Net Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 74.0%‡ (31 Rhagfyr 2016: 72.7%)
  • Elw llog net 1.45% (30 Mehefin 2016: 1.62%)

† Heb gynnwys elw interim heb ei archwilio. Y gymhareb gyfwerth yn cynnwys elw interim i 30 Mehefin 2017 fyddai 24.6%.

‡ Ffynhonnell: Wedi’i seilio ar ddata arolygu mewnol ar gyfer y 6 mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2017.

Wrth sôn am waith y Principality yn cefnogi ei chymunedau lleol ledled Cymru a’r gororau, dywedodd Steve: “Cefnogi ein cymunedau lleol a’u helpu i ffynnu yw’r hyn yr ydym yn ei wneud fel cymdeithas adeiladu gydfuddiannol. Mae ein cydweithwyr, unwaith eto, wedi ymdrechu’n daer i godi £63,000 ar gyfer ein tair elusen partner, sef Llamau, School of Hard Knocks ac Ymchwil Canser Cymru.

“Maen nhw hefyd wedi gwirfoddoli dros 450 o oriau i’n helpu i gyflawni ein hamcanion Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol sy’n helpu pobl i aros mewn cartref am fwy o amser, iechyd a lles ac addysg ariannol. Mae’r Gymdeithas hefyd wedi buddsoddi £60,000 i gefnogi 95 o grwpiau cymunedol a phrosiectau ysgol ledled Cymru.”

Wrth edrych tuag at ail hanner y flwyddyn dywedodd Steve: “Mae ein rhagolygon ar gyfer ail hanner y flwyddyn yn edrych yn gadarn. Fodd bynnag, bydd proffidioldeb yn gostwng dros y blynyddoedd nesaf wrth i ni fuddsoddi’n fwriadol yn y busnes i wella’r cynigion a’r gwasanaeth a ddarparwn i Aelodau a chwsmeriaid. Bydd hyn yn cynnwys buddsoddiad sylweddol mewn technoleg a phrosesau ac yn ein cydweithwyr, ac mewn datblygu ein rhwydwaith canghennau i fodloni gofynion newidiol ein Haelodau. Mae ansicrwydd gwleidyddol ac economaidd yn ddiamau wedi effeithio ar y dirwedd ariannol, ond mae mantolen y Principality yn gadarn ac mewn sefyllfa dda i ymdrin ag unrhyw effeithiau y gallai hyn ei olygu. Byddwn yn parhau i ddarparu profiadau nodedig i’n Haelodau a’n cwsmeriaid wrth inni fuddsoddi yn ein busnes yn y tymor hwy.”

Canlyniadau Interim 2017

Datganiad cyfunol o incwm ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2017

Published: 02/08/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.