4 October 2017

Sêr darlledu y dyfodol yng Nghymru yn cael blas ar fywyd o flaen y lens

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi bod yn helpu myfyrwyr yng ngogledd Cymru i ddod o hyd i’w llais fel sêr darlledu y dyfodol ym maes chwaraeon, gyda chymorth y dadansoddwr rygbi Sean Holley, a thîm rygbi Uwch Gynghrair y Principality RGC 1404.

Cymerodd disgyblion o bedair ysgol, gan gynnwys Ysgol y Grango ac Ysgol Rhosnesni yn Wrecsam, Ysgol Uwchradd Argoed yn Sir y Fflint, ac Ysgol Dyffryn yng Nghonwy, ran yn iBroadcast, rhaglen sy’n annog pobl ifanc i ddysgu, ymarfer a mireinio’r sgiliau allweddol sydd eu hangen i fod yn ddarlledwr. Dros dridiau, cymerodd y disgyblion ran mewn pob math o weithgareddau, gan gynnwys dosbarthiadau meistr ar sylwebu, defnyddio offer camera proffesiynol a chyflwyno dan bwysau.

Cafodd y disgyblion hyd yn oed gyfle i roi prawf ar eu sgiliau newydd gyda sêr rygbi o RCG 1404, a gymerodd ran yn y gweithdai er mwyn rhoi profiad mwy real byth i’r darlledwyr ifanc.

Dywedodd Daf Pritchard, Uwch Reolwr Cangen Bangor y Principality: “Mae angen i addysg ymestyn tu draw i’r ystafell ddosbarth os ydym ni am gynnig cymorth ychwanegol i ddisgyblion Cymru lwyddo yn y dyfodol. Mae’r sesiynau iBroadcast wedi rhoi ymdeimlad o gyffro yn ein hysgolion partneriaeth Dosbarth Busnes; roedd disgyblion wrth eu boddau â’r hyfforddiant darlledu ac rydym ni wedi gweld talent naturiol yn blodeuo yn ystod y rhaglen.

“Mae iBroadcast yn gweithio i ddatblygu cyfres o sgiliau amrywiol a lefel o hyder newydd ymhlith pobl ifanc, a fydd, heb os, o fudd iddyn nhw ac yn eu helpu i ffynnu trwy gydol eu haddysg ac ar ddechrau eu gyrfaoedd.”

Yn rhan o’r rhaglen, datblygodd disgyblion eu sioeau panel eu hunain, a nhw yn awr fydd tîm darlledu swyddogol eu hysgolion, gan adrodd ar bopeth yn cynnwys gemau chwaraeon a digwyddiadau cerddorol.

Mae’r darlledwr a chyn hyfforddwr y Gweilch, Sean Holley, wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â thechnolegwyr addysg Aspire2Be i ddatblygu iBroadcast er budd pobl ifanc ledled Cymru, ar ôl dros ddau ddegawd o brofiad o chwarae, hyfforddi ac adrodd ar rygbi proffesiynol.

Mae ysgolion wedi cymryd rhan yn y rhaglen trwy fenter Dosbarth Busnes y Principality rhaglen Busnes yn y Gymuned a gyflwynir gan Gyrfa Cymru, ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae pum ysgol o bob rhan o Gymru yn gweithio gyda’r Gymdeithas ar hyn o bryd trwy'r fenter Dosbarth Busnes, gan gynnwys Ysgol y Grango.

Wrth sôn am y sesiynau yng ngogledd Cymru, dywedodd Mr Holley: “Mae’r diwydiant chwaraeon yn ffynnu. Mae’n esblygu’n gyson, wedi’i feithrin gan gymysgedd o bobl brofiadol a thalent newydd â chanddynt gryfderau amrywiol. Er hynny, ymddengys bod y disgwyliadau’n uwch o ran yr hyn y gall plant a phobl ifanc ei gynnig i gyflogwyr, a dyna pam yr oeddwn i’n awyddus i gyflwyno dosbarthiadau meistr mewn darlledu i gwricwlwm Cymru er mwyn cynnig cyfleoedd ardderchog ar gyfer profiad gwaith. Bu’n wych gweithio gyda’r Principality ac Aspire2Be i wireddu hyn ac rwy’n edrych ymlaen at weld y bobl ifanc ar y teledu yn fuan iawn yn cystadlu am fy swydd i!”

Gan roi sylw ar gysyniad gwreiddiol iBroadcast, dywedodd Simon Pridham, cyfarwyddwr addysg a pherfformiad Aspire2Be: “Rwyf i wedi treulio rhan helaeth o fy mywyd yn gweithio ym maes addysg, yn helpu pobl ifanc i ddysgu mewn amgylcheddau cyffrous a rhyngweithiol, a fydd yn gwella eu galluoedd yn ddiweddarach yn eu bywydau. Bu’n wych gweld iBroadcast yn digwydd ac mae’r disgyblion sydd wedi cymryd rhan wedi cael budd gwirioneddol o’r rhaglen. Mae’r byd yn newid – mae’r amgylchedd gwaith yn fwy cystadleuol nag erioed – ac, ar y cyd â Sean Holley a chymorth gan y Principality, rydym ni wedi llunio rhaglen sydd wirioneddol yn ysgogi datblygiad mewn meysydd addysg craidd a chymhwysedd digidol.”

Published: 04/10/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.