27 October 2017

Y Gymdeithas yn cael ei chydnabod am wasanaeth cwsmeriaid ardderchog

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi ennill statws Darparwr a Gymeradwyir am ei chyfrifon cynilo gan yr hyrwyddwr defnyddwyr Which?.

Daeth cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn drydydd o ran bodlonrwydd cwsmeriaid ar gyfer cyfrifon cynilo mewn arolwg o ddarparwyr ar-lein a thrwy ganghennau.

Llwyddodd y gymdeithas i gael 5 seren gan ei chwsmeriaid am ei gwasanaeth cwsmeriaid, a phedair seren am y ffordd y mae’n cyfathrebu’n rheolaidd a’i chwsmeriaid.

Dywedodd Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Rydym ni’n falch iawn o gael ein cydnabod gan arbenigwyr fel Which? am y gwasanaeth rhagorol a ddarparwn i’n Haelodau a’n cwsmeriaid ar gyfer ein cynhyrchion cynilo.

“Byddai’n amhosibl ennill cydnabyddiaeth o’r fath heb waith ardderchog ein holl gydweithwyr sy'n gofalu am fuddion ein Haelodau bob dydd. Rydym wedi cael sylwadau gwych gan ein Haelodau i ddweud eu bod nhw’n gwerthfawrogi ein gwasanaeth personol rhagorol. Yn 2016, cawsom sgôr cymeradwyaeth cwsmeriaid ardderchog o 74 y cant gan ein Haelodau, a oedd y gorau yn y farchnad.

“Ni ddylid tanbrisio’r rhan bwysig a chwaraewn yn ein cymunedau ychwaith. Mae gennym 53 o ganghennau a 18 o asiantaethau ledled Cymru a’r gororau, ac mae ein cydweithwyr yn credu yn yr hyn yr ydym ni’n ceisio ei gyflawni ac yn ein hethos o fod yn sefydliad cydfuddiannol sy’n eiddo i’n Haelodau.

“Pwrpas Principality yw cynorthwyo ein Haelodau ar bob cam o’u bywydau, i ddiogelu eu cynilon a’u helpu i gyflawni eu nodau. Mae’r gred hon a’r cysylltiadau cryf sydd gan ein canghennau â’u cymunedau yn gwneud gwahaniaeth mawr i berfformiad cyffredinol y gymdeithas ac yn ein helpu i fod yn wasanaeth ariannol blaenllaw a dibynadwy mewn marchnad gystadleuol iawn.

“Rydym yn gwobrwyo teyrngarwch ein Haelodau trwy gynnig cynhyrchion cynilon sydd ar gyfer ein Haelodau yn unig, a thrwy noddi Stadiwm Principality fel y gall Aelodau gael tocynnau blaenoriaeth i ddigwyddiadau a chael cyfle hefyd i ennill pecyn tocynnau i ddigwyddiadau.

“Rydym hefyd wedi gwella ein gwasanaeth ar-lein i ategu ein rhwydwaith wych o ganghennau, ond mae’n rhaid i ni beidio â bod yn hunanfodlon. Mae’r Principality yn uchelgeisiol a’n nod yw cael ein cydnabod fel un o’r busnesau morgais a chynilon gorau yn y DU. Er mwyn cynnal ein gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, mae angen ad-drefnu’r gymdeithas ar gyfer ein Haelodau. Bydd hyn yn golygu buddsoddi’n sylweddol mewn technoleg, yn ein prosesau ac yn ein cydweithwyr, a datblygu ein rhwydwaith o ganghennau i fodloni gofynion ein Haelodau, sy’n newid yn barhaus. Bydd hynny’n heriol ond mae gennym ni dimau gwych i’n helpu i gyflawni ein nod o ddarparu cynhyrchion gwych i’n Haelodau yn ogystal â’r gwasanaeth rhagorol y maen nhw wedi arfer ei gael.”

Daw’r statws Darparwr a Gymeradwyir gan Which? yn sgil blwyddyn lwyddiannus o ennill gwobrwyon i’r Principality, sy’n cynnwys:

  • Principality Masnachol – Benthycwyr y Flwyddyn Business Insider Wales; 
  • Nemo – Strategaeth Gwella Busnes, am ei wasanaeth cwsmeriaid rhagorol, yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt Cymru; 
  • Gwobr Busnes Mawr Age Cymru 2017 am ein cyfraniad i greu Cymru sy’n parchu oedran; 
  • Gwobr 5 Seren FT Adviser Innovation & Online am ein timau Cyfryngwyr a Morgais; 
  • Gwobr Investors in Customers am y gwasanaeth gwych y mae ein timau wedi’i ddarparu i’n rhwydwaith broceriaid.

Published: 27/10/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.