Grandmother and child

14 July 2014

Cyllidebu ar gyfer gwyliau’r haf

Mae Kate Murray, Rheolwr Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn trafod cyllidebu ar gyfer cyllidebu ar gyfer eich gwyliau haf.

Ni fydd yn syndod i neb bod gwyliau’r haf yn gallu bod yn amser drud i rieni. Gall chwe wythnos llawn hwyl, llawn tripiau i’r ffair, tripiau i’r sinema, prynhawniau yn y ganolfan hamdden, a thripiau i’r dref ynghyd ag ambell i bryd o fwyd cyflym, wneud yr haf yn gyfnod wirioneddol ddrud, yn ail o ran cost i’r Nadolig yn unig o bosibl.

Mae’n bwysig cael hwyl â’r teulu yn ystod misoedd yr haf ac mae’r gwyliau hyn yn rhoi cyfle delfrydol i dreulio amser â’ch anwyliaid i fwynhau eich cwmni eich gilydd. Ond gall gormod o hwyl a sbri yn yr haf arwain at orwario difrifol a thwll mawr yn eich cyfrif banc yn y pendraw. 

Felly, beth allwch chi ei wneud i sicrhau nad ydy adloniant yr haf yn eich gadael yn dlawd ar gyfer y gaeaf? Yr allwedd i gadw gwariant yr haf mewn trefn yw cynllunio’n ofalus a chyllidebu o flaen llaw. Cyfrifwch faint y gallwch fforddio i’w wario dros gyfnod gwyliau’r haf i gyd a gofalwch eich bod yn cadw at y swm hwnnw. 
Os byddwch yn ddisgybledig gallwch leihau’r perygl o gael sioc annymunol fis Medi yn arw iawn.

Pan fyddwch wedi pennu’ch cyllideb, gall fod yn ddefnyddiol rhannu’r gwyliau fesul wythnos a phennu swm penodol i’w wario ar gyfer pob wythnos. Rhannwch eich swm penodol ymhlith pethau y bydd yn rhaid i chi dalu amdanynt (cinio, byrbrydau, cludiant ac ati) a pheidiwch ag anghofio'r gwariant ychwanegol, ‘diangen’ sydd yn helpu i gadw’r plant yn ddiddan. Mae’n bwysig sbwylio’r plant ambell waith wedi’r cwbl!

Cyngor da arall ar gyfer rheoli gwariant yn yr haf yw manteisio ar y gweithgareddau niferus, difyr sydd ar gael yng Nghymru am ddim. Mae ein gwlad wedi ei bendithio â thraethau hardd, parciau deniadol ac amgueddfeydd hudolus, cestyll a lleoliadau diwylliannol, a chewch fwynhau’r rhan fwyaf ohonynt yn ddi-dâl. Dydy hi erioed wedi bod yn rhwyddach canfod beth sy’n digwydd, oherwydd bod gan dimau twristiaeth y mwyafrif o’r cynghorau wefannau llawn gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer gweithgareddau lleol. Gall rhannu’ch amser rhwng gweithgareddau am ddim ac ambell i weithgaredd y mae’n rhaid talu amdano fod yn ffordd ddefnyddiol dros ben o ddiddanu’r teulu heb i’r hwch fynd trwy’r siop. 

Yn naturiol, does yr un diwrnod allan yn wirioneddol am ddim gan fod cael hwyl yn dueddol o godi awydd am fwyd. Er nad oes modd osgoi talu am fwyd, gallwch leihau’r gost trwy baratoi rhyw fymryn o flaen llaw. Trwy ddarparu pecyn cinio, rhoi digonedd o fyrbrydau mewn bag ysgrepan a llenwi ychydig o boteli â sgwash gartref gallwch helpu i osgoi’r angen i dalu crocbris amdanynt ar eich trip. 

Gall cyngor defnyddiol fel hyn fod yn fendith pan ydych yn crwydro yn agos i’ch cartref, ond beth am fentro ymhellach? 

Mae’n ymddangos yn syml, ond gall dibynnu ar deulu a ffrindiau fod yn ffordd ddifyr a chost-effeithiol dros ben i grwydro heb dalu trwy’ch trwyn. Os byddwch yn ymweld ac aros â’ch teulu ni fydd angen talu’n ddrud am hedfan ac aros mewn gwesty. Mae ‘gwyliau gartref’ yn ddewis sy’n dod yn fwy a mwy poblogaidd ar gyfer gwyliau’r haf gan fod torri costau teithio a llety yn rhyddhau arian ar gyfer gweithgareddau difyr eraill.

Os ydych yn dewis mynd dramor, fel y bydd llawer ohonom yn ei wneud, mae’n bwysig cofio bod arian sy’n cael ei wario ar gredyd yn arian y bydd yn rhaid i chi ei dalu’n ôl. Mae cardiau credyd yn ddefnyddiol dros ben i deithwyr ond dylid cyfrifo’r arian sy’n cael ei wario arnynt yn rhan o’ch cyllideb ar gyfer yr haf. Mae agwedd prynu nawr a thalu’n hwyrach yn gallu tanseilio’ch cyllideb yn llwyr ac arwain at filiau digroeso pan fydd yr haf drosodd. Wrth gwrs, ffordd arall i ymdrin â’r sefyllfa fyddai cynilo’ch ceiniogau o flaen llaw er mwyn sicrhau bod ychydig yn ychwanegol yn y cyfrif ar gyfer y sangria a’r eli haul!

Fel gyda phob gwariant hirben, yr allwedd i haf ariannol di-straen yw paratoi o flaen llaw, cyllidebu’n ofalus a pheidio â newid eich meddwl. Mae ar bawb angen gwyliau ac mae’r haf yn gyfle perffaith i ymlacio.  Gall mymryn o gynllunio o flaen llaw a chadw llygad weddol wyliadwrus ar bethau drwyddynt draw wneud llawer i ddiogelu’ch sefyllfa ariannol ac osgoi diflastod ar ôl yr haf.

Published: 14/07/2014