Alan Jarman

18 July 2014

Y Principality’n penodi Prif Swyddog Gweithredu newydd y Grŵp

Bydd Alan, sy’n hanu’n wreiddiol o Sir Drefaldwyn, yn ymuno â Chymdeithas Adeiladu’r Principality ym mis Gorffennaf, ar ôl gyrfa 28 mlynedd â Grŵp HSBC mewn nifer o swyddi uwch ar draws 10 marchnad yn Ewrop a’r Dwyrain Canol.  Mae wedi gweithio mewn nifer o feysydd ym myd bancio gan gynnwys Manwerthu a Chorfforaethol, Gweithrediadau, a Risg ac Archwilio ac fe weithiodd cyn hynny i Fanc y Midland.

Yn fwy diweddar, Alan oedd Prif Swyddog Gweithredol gweithrediadau HSBC yng Nghymru a Gwlad Pŵyl, cyn symud i Oman yn Rheolwr Cyffredinol Bancio Manwerthu a Rheoli Cyfoeth er mwyn integreiddio caffaeliad diweddar.

Yn ei swydd newydd yn Brif Swyddog Gweithredu’r Grŵp bydd Alan yn cymryd cyfrifoldeb gweithredol dros Principality Masnachol, Adnoddau Dynol, Caffael, Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ysgrifenyddol, Adeiladau a Syrfewyr ac mae’n cymryd lle Guy Thomas, sydd wedi cael swydd Prif Swyddog Gweithredol is-gwmni'r Principality, Nemo.

Meddai’r gŵr 46 oed: “Rydw i wrth fy modd fy mod yn ymuno â’r Principality, busnes â brand Cymreig ac ethos cymunedol mor gryf. Mae model gydfuddiannol, annibynnol y Gymdeithas wedi bod o fudd mawr iddi yn ystod amseroedd economaidd cythryblus. Mae hi wedi dod yn gymdeithas adeiladu chweched fwyaf y DU ar ôl tyfu ei hasedau i fod yn werth £7 biliwn ac mae hi mewn safle ariannol cryf. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio yn y busnes blaengar hwn ac at yr her o ddarparu mwy o werth i Aelodau’r Principality yn y dyfodol.”

Mae Alan hefyd wedi cyflawni nifer o swyddogaethau allanol, gan gynnwys Cynghorydd i fwrdd Canol a Dwyrain Ewrop, Y Dwyrain Canol ac Affrica ar gyfer Visa, Cadeirydd Rheoli Gwobrwyo'r Dwyrain Canol,  Ymddiriedolwr ar gyfer Sefydliad Aren Cymru, a Chadeirydd Siambr Fasnach Brydeinig Gwlad Pŵyl. 

Meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp y Principality: “Wrth wraidd y Principality mae ethos gofalus, traddodiadol sy’n canolbwyntio ar roi ei Haelodau a’i chwsmeriaid yng nghalon y busnes.  Mae’r Gymdeithas wedi gwneud cynnydd aruthrol dros y degawd diwethaf, gan foderneiddio ein dull o wneud busnes er mwyn gwella profiad ein cwsmeriaid a chynnig y lefel o wasanaeth y mae pobl yn mynnu ei gael, gan gynnal ar yr un pryd y sicrwydd ariannol sydd ei angen er mwyn cyflawni hyn.

“Daw Alan â chyfoeth o brofiad i’r Gymdeithas ac rydw i’n falch iawn i’w groesawu i’r Principality i helpu i arwain a thyfu’r Gymdeithas dros y blynyddoedd nesaf.”

Mae Alan yn byw yn yr Amwythig gyda’i wraig Sue a’i fab, Sion, sy’n wyth oed.

Published: 18/07/2014