Queen Street Branch

31 July 2014

Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn cyhoeddi twf cryf wrth gytuno i werthu ei busnes asiant

Mae hyn yn digwydd ar yr un diwrnod ag y mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn cyhoeddi ei bod wedi cytuno i werthu Peter Alan i’r asiant tai a’r darparwr gwasanaethau eiddo blaenllaw y Connells Group, ac i’w ddefnyddio i weithredu ei busnes syrfewyr am swm o £16.4 miliwn sydd dan ystyriaeth. Gan y gwnaed y cytundeb ym mis Gorffennaf bydd unrhyw elw o’r gwerthiant yn ymddangos yng nghanlyniadau blwyddyn lawn y Principality ar gyfer 2014.

Yn yr adroddiad ar berfformiad yr hanner blwyddyn hyd at 30 Mehefin 2014, dywedodd y Principality fod cynnydd o 7% wedi bod yn nifer y benthyciadau morgais preswyl newydd o’i gymharu â’r llynedd ac eto nodwyd mai’r gymdeithas oedd y darparwr cynilion a argymhellir fwyaf yng Nghymru.

Meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr y Grŵp: “Rwyf yn falch o nodi perfformiad hanner cyntaf llwyddiannus a chytbwys unwaith eto, sy’n golygu ein bod mewn sefyllfa dda i gyflawni ein twf strategol.
“Ers i ni lansio ein strategaeth twf morgeisi ar ddechrau 2012 y Principality bellach yw’r 6ed gymdeithas adeiladu fwyaf yn y DU ac mae dros £1 biliwn o gynnydd wedi bod yn ei benthyciadau morgeisi preswyl net. Mae ein lefelau elw wedi cyrraedd lefelau na welwyd erioed o’r blaen hefyd yn ystod chwe mis cyntaf 2014, sydd wedi cryfhau ein mantolen wrth i’r galw am gyfalaf gynyddu gan ein rheoleiddwyr ac yn sgil gofynion cyfalaf ehangach Ewrop.

“Rydym mewn sefyllfa gref ac mae’r cynnydd mewn proffidioldeb yn sicrhau y gallwn barhau â’n strategaeth i ddarparu gwerth a sicrwydd hirdymor i’n Haelodau, cwsmeriaid, staff a chymunedau lleol.”

Uchafbwyntiau Perfformiad Allweddol:

• Elw cyn treth o £30.6 miliwn (30 Mehefin 2013: £11.8m wedi’i ail-nodi) ar gyfer gweithrediadau sy’n parhau
• Cymarebau cyfalaf cryf gyda chymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 o 14.81% (31 Rhagfyr 2013: 14.75% wedi’i ail-nodi*)
• Y darparwr cynilo a argymhellir fwyaf yng Nghymru**
• Asedau wedi cynyddu i £7.4 biliwn (30 Mehefin 2013: £7.0 biliwn)
• 92.8% o forgeisi wedi eu hariannu gan gynilwyr (30 Mehefin 2013: 98.6%)

Wrth sôn am werthu Peter Alan i’r Connells Group a defnyddio Connells Survey & Valuation i weithredu’r busnes syrfewyr, meddai Graeme: “Fel rhan o’n strategaeth i ganolbwyntio ar y Gymdeithas graidd a chynyddu benthyciadau morgeisi manwerthu, rydym yn rheolaidd yn adolygu ein busnesau i sicrhau eu bod yn ffynnu yn ein perchnogaeth.  Trwy’r adolygiad hwn rydym wedi penderfynu y byddai Peter Alan a’n busnes syrfewyr yn cael cefnogaeth well mewn grŵp o fusnesau tebyg i sicrhau y gwneir y gorau o’r potensial.  Mae’r elw o ganlyniad i werthu Peter Alan a defnyddio cwmni allanol i weithredu ein busnes syrfewyr hefyd yn darparu mwy o gyfalaf i’r busnes craidd yn ogystal â chynnig mwy o gyfleoedd buddsoddi. Am y rhesymau hyn, wrth i ni barhau i ganolbwyntio ar ein strategaeth ar gyfer y gymdeithas adeiladu er budd ein Haelodau nawr ac yn y dyfodol, aethom at brynwyr posibl a sefydliadau a oedd â diddordeb. Rydym yn falch iawn ein bod wedi cytuno i werthu busnes Peter Alan i’r Connells Group, un o fusnesau asiant tai mwyaf y DU. Mae gan y Connells Group fusnes syrfewyr sylweddol hefyd ac rydym wedi cytuno iddynt weithredu ein busnes syrfewyr.

“Rydym yn hyderus oherwydd arbenigedd, maint a gwerthoedd Connells, y bydd Peter Alan a’r busnes syrfewyr yn parhau i ffynnu ac y bydd y Grŵp yn gallu gwneud y gorau o botensial y busnesau gwych hyn.”
Bydd holl staff Peter Alan a staff syrfewyr yn trosglwyddo i’r Connells Group.

Twf Morgeisi

Meddai Graeme: “Yn ystod chwe mis cyntaf eleni rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar helpu pobl i brynu eu cartrefi eu hunain, yn enwedig ym mröydd Cymru a’r gororau. Mae cynnydd o 7% wedi bod yn y benthyciadau morgais newydd o’i gymharu â’r llynedd, sy’n dangos ein hymrwymiad i ddarparu cynhyrchion morgais hygyrch i brynwyr newydd, pobl sy’n symud tŷ neu’n ail-forgeisio.  

“Ynghyd â pharhau â’n cynnyrch morgais 95 y cant i helpu pobl i fynd ar yr ysgol dai a’i dringo rydym hefyd wedi cytuno i fod yn rhan o’r cynllun benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu yng Nghymru, fel rhan o’n hymdrechion i gynorthwyo’r farchnad dai i symud ymlaen.”

Mae’r Principality hefyd wedi cwblhau’n llwyddiannus am yr ail waith y broses o gyhoeddi Gwarannau a Gefnogir gan Forgeisi Preswyl i fuddsoddwyr sefydliadol, gan ddenu £475 miliwn o gyllid hirdymor i gryfhau ei mantolen gyffredinol a datblygu ei chyfran yn y farchnad morgeisi sy’n fwyfwy cystadleuol.

Meddai Graeme: “Rydym yn parhau i weld perfformiad cryf o ran ôl-ddyledion, a 0.79% yw canran yr achosion o ôl-ddyledion (31 Rhagfyr 2013: 0.78%) sy’n cymharu’n ffafriol â chyfartaledd y diwydiant sef 1.24%.***”

Darparu gwerth i’n cynilwyr

Meddai Graeme: “Mae’r galw am gyllid cynilwyr wedi gostwng yn sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae hyn wedi gorfodi gostyngiad yn y cyfraddau llog a delir i gynilwyr ym mhob rhan o’r farchnad. Gan gydnabod hyn, rydym yn gwneud popeth posibl i ddiogelu ein cynilwyr ac rydym wedi parhau i ymrwymo i wobrwyo teyrngarwch, gan ddarparu cyfraddau cyson yn y farchnad yn ogystal â lefelau gwasanaeth gwych. Byddwn yn parhau i chwilio am fwy o gyfleoedd i wobrwyo teyrngarwch ein Haelodau a sicrhau ein bod yn rhoi’r cyfraddau gorau bosibl iddynt.”

Mae’r uchafbwyntiau allweddol yn cynnwys:

• Twf o £148 miliwn ym malansau cynilion Cymru rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2014
• Talu 1.81% yng Nghymru ar gyfartaledd o’i gymharu â chyfartaledd y farchnad sef 1.53%****
• Mae Aelodau sydd â chyfrif Cynilo Addewid yn cael cyfradd o 2.00% AER, un o’r cyfraddau gorau ar y stryd fawr ar gyfer y math hwn o gynnyrch
• Mae Aelodau sydd â chyfrif ISA Addewid yn cael cyfradd ddi-dreth o 2.30% AER ac mae’r cynnig o ISA 18 mis i Aelodau a lansiwyd ym mis Ebrill yn talu’r gyfradd uchaf yn y farchnad ISA cyfnod sefydlog (o’i gymharu â chynhyrchion ISA cyfnod sefydlog 1 a 2 flynedd)
• Cafodd Aelodau fudd o’r ISA di-dreth i Aelodau’n Unig (2.10%), gan fuddsoddi balansau o ychydig dros £20 miliwn - rydym hefyd yn cynnig y budd ychwanegol o ganiatáu i Aelodau dalu symiau ychwanegol i mewn i’r cyfrif hwn yn unol â’r cynnydd yn nherfyn cyfrifon ISA i £15,000

Busnesau’r Grŵp

Gan sôn am Nemo, meddai Graeme: “Unwaith eto mae Nemo wedi cyflawni lefelau proffidioldeb cryf i’r Grŵp ac mae’n parhau i fod yn un o’r prif fusnesau benthyciadau ail arwystl yn y farchnad. Rydym yn parhau i reoli’r busnes hwn yn ddarbodus ac rydym yn gwneud yn siŵr bod Nemo mewn sefyllfa dda i ymdopi â heriau’r dyfodol.”

Gan sôn am Principality Masnachol, meddai Graeme: “Mewn amgylchedd masnachol heriol, mae ein llyfr masnachol ein hunain yn gwneud yn dda hefyd ac rydym wedi cefnogi sawl prosiect datblygu eleni, gan gynorthwyo i gefnogi’r economi yn ein bröydd, hybu cyflogaeth a chyflenwi cartrefi pan fo’u hangen.” 

Rhagolwg

Ychwanegodd Graeme: “Mae economi’r DU yn dangos arwyddion parhaus o adferiad gyda phrisiau tai yn mynd yn ôl i lefelau cadarnhaol mewn sawl ardal a diweithdra’n gostwng. Fodd bynnag, mae llawer o risgiau daearyddol-wleidyddol, yn ogystal â risgiau sy’n benodol i’r DU, a allai effeithio ar yr adferiad ar unrhyw adeg. Mae’r Gymdeithas yn parhau i fod yn ddarbodus yn ei thybiaethau yn y cyfnod canolig ac mae’n cydnabod yr effaith bosibl ar ein benthycwyr pe byddai cyfraddau llog yn codi yn 2014/2015.

“Mae pob rhan o’n busnes yn canolbwyntio ar amddiffyn ein Haelodau a’n cwsmeriaid a chreu gwerth ar eu cyfer ac rwyf yn hyderus bod y Principality mewn sefyllfa dda i fodloni eu hanghenion nawr ac yn yr hirdymor.”

*Er mwyn gallu cymharu mewn modd mwy ystyrlon mae cymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 ar 31 Rhagfyr 2013 wedi’i ail-nodi er mwyn adlewyrchu rheolau Basel III a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2014.

**Ffynhonnell: GfK NOP Financial Research Survey (FRS), y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2014, sgôr NPS ar gyfer cwsmeriaid cyfrifon cynilo yng Nghymru, yn ateb pa mor debygol yr oeddynt o argymell, tua 2,400 o oedolion.  Mae’r rhestr o gystadleuwyr yn cynnwys y canlynol: Barclays, Halifax, HSBC, Lloyds TSB, NatWest, Nationwide, NS&I, Santander
***Canran yr achosion o fenthyca masnachol sydd wedi eu gwarantu’n llawn gan arwystl cyntaf ag ôl ddyledion cyfredol o fwy na 2.5% o gyfanswm y balans sy’n weddill. Data ôl-ddyledion a meddiant CML ym mis Mawrth 2014.
*** Ffynhonnell: CACI Limited ym mis Mawrth 2014

Published: 31/07/2014