Llanishen Readers

4 August 2014

Y Principality yn helpu disgyblion Llanisien i wella eu sgiliau darllen

Mae gweithwyr o brif swyddfa’r Principality yng Nghaerdydd a’r gangen yn Llanisien wedi bod yn cymryd rhan ym mhrosiect “Gwell darllenwyr” Ysgol Uwchradd Llanisien i helpu disgyblion y mae angen cymorth arnynt ym maes llythrennedd.

Cynhaliodd cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru ddathliad diwedd y flwyddyn ar gyfer y disgyblion yn yr ysgol gyda sesiwn ddarllen gyda’r storïwr Michael Harvey, cyfle i glywed am ei yrfa a chyflwyniad i’r disgyblion.

Meddai Sue Richards, rheolwr cangen Llanisien y Principality: “Rydym yn falch o fod wrth wraidd ein cymunedau ac rydym am i ysgolion a busnesau weithio’n agosach â’i gilydd i helpu datblygiad ein pobl ifanc.

“Mae ein gweithwyr yn mynd i Ysgol Uwchradd Llanisien unwaith yr wythnos i gymryd rhan yn y prosiect darllen, sy’n cynorthwyo’r disgyblion i symud tuag at eu hoedran darllen cronolegol. Nid yw llawer o’r disgyblion wedi cyrraedd y lefel hon eto, a heb y sgil pwysig hwn maent yn llai tebygol o lwyddo i gael cymwysterau i’w cefnogi pan fyddant yn ymuno â’r byd gwaith.

“Rydym yn gobeithio y bydd ein cyfraniad o fudd i’r disgyblion ac yn eu helpu i ddatblygu hyder a chyrraedd lefelau llythrennedd uwch.”

Meddai Marissa Early, cydgysylltydd llythrennedd Ysgol Uwchradd Llanisien: "Mae’r gefnogaeth gan staff y Principality wedi bod yn hynod o werthfawr. Maen nhw wedi helpu’r disgyblion i ddatblygu’n academaidd ac wedi rhoi hwb i’w hyder a’u hunan-barch. Mae ymroddiad parhaus y partneriaid darllen sy’n dod i Ysgol Uwchradd Llanisien bob wythnos, yn ystod eu hamser eu hunain, yn caniatáu inni baru disgyblion â rhywun a fydd yn gwneud iddyn nhw deimlo’n gyfforddus ac yn hyderus. Mae’r berthynas sy’n ffurfio rhyngddynt yn gwneud llawer mwy na’u cynorthwyo â’u darllen.

“Hon yw ail flwyddyn y rhaglen ac mae’n parhau i esblygu, ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau trydedd flwyddyn y bartneriaeth gyda’r Principality ym mis Medi."


Published: 04/08/2014