11 August 2014

Blog: Canlyniadau hanner blwyddyn y Principality 2014

Tra bo llawer o bobl wedi bod allan yn mwynhau’r tywydd braf gyda’u teuluoedd, rydym ni wedi bod yn brysur yn asesu’r busnes ac yn rhoi ein canlyniadau ariannol diweddaraf at ei gilydd. Mae’r canlyniadau hyn yn cynrychioli chwe mis cyntaf y flwyddyn a’u bwriad yw rhoi gwybod i’n Haelodau ac i'r gymuned fusnes ehangach sut y mae’r Gymdeithas wedi bod yn perfformio.

Mae’r canlyniadau hanner blwyddyn yn rhoi cyfle i fyfyrio ar y flwyddyn hyd yma ac maent yn darparu baromedr ar gyfer cyflwr y busnes. Mae’r ffigyrau hyn yn rhan o’r gwaith parhaus o fonitro’n busnes ac maent yn ein helpu i wybod lle yr ydym yn gwneud yn dda ac i ganfod unrhyw feysydd lle gellir gwneud gwelliannau.

Diolch byth, er nad yw'n syndod, mae’r ffigyrau’n dangos bod y Gymdeithas mewn cyflwr ardderchog. Rydym ar y ffordd i gyflawni ein strategaeth twf morgeisi erbyn 2017, a chyda’r amgylchiadau economaidd yn gwella, rydym wedi llwyddo i gyflawni elw uwch nag erioed o’r blaen ar gyfer y cyfnod, wedi ei sbarduno gan gynnydd o 7% yn nifer y benthyciadau morgais o’i gymharu â’r llynedd. Mewn termau lleyg, mae hyn yn golygu ein bod wedi rhoi benthyg 7% yn fwy yn ystod chwe mis cyntaf 2014 nag a wnaethom yn y cyfnod cyfatebol y llynedd. Mae hyn yn sylweddol ac mae'n adlewyrchu llwyddiant y Gymdeithas o ran cyflwyno cynnyrch i ddarparu ar gyfer y twf y bu gymaint o sôn amdano ym marchnad dai y DU.

Mae wedi bod yn gyfnod cadarnhaol i’r farchnad dai ac rydym wedi ein calonogi gan y cynnydd o ran prynwyr newydd yn cychwyn ar yr ysgol dai yn ogystal â'r rhai sydd eisoes yn berchnogion yn mynd ati i ddringo’r ysgol. Cymdeithas adeiladu ydym ni, ac fe'n sefydlwyd i helpu pobl Cymru i brynu eu cartrefi eu hunain, ac mae ein ffigyrau diweddaraf yn dangos ein bod yn llwyddo i wneud yn union hynny.

Cyhoeddwyd hefyd ein bod wedi cytuno i werthu ein busnes gwerthu tai Peter Alan a'r contract allanol ar gyfer ein gwaith tirfesur i’r Connells Group, am swm o £16.4 miliwn. Gan mai ym mis Gorffennaf y daethpwyd i gytundeb, bydd yr elw o’r gwerthiant yn ymddangos yng nghanlyniadau blwyddyn lawn y Principality ar gyfer 2014.

Roedd hwn yn benderfyniad anodd ond bydd yn caniatáu i Peter Alan, sy’n fusnes gwych, ddatblygu ymhellach, ac yn caniatáu i’r Principality ganolbwyntio ar swyddogaethau craidd y Gymdeithas sef cynilo a benthyca.  Mae morgeisi’n parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer y busnes ac mae ein strategaeth i dyfu’r maes hwn o’r busnes eisoes wedi gweld cynnydd o dros £1 biliwn yn ein benthyciadau morgeisi preswyl net.

Ond ni fyddai ein llwyddiant o ran morgeisi wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth ariannol barhaus ein cynilwyr gan fod ein balansau cynilion ar hyn o bryd yn ariannu bron i 93% o’n benthyciadau morgeisi. Golyga hyn bod 93% o bob punt yr ydym yn ei benthyca yn cael ei ddarparu gan gynilwyr. Mae’r rhif hwn yn un uchel ar gyfer y diwydiant ac mae’n adlewyrchu ein llwyddiant wrth gydbwyso galwadau cynilwyr a benthycwyr.

Ni ellir gwadu na fu’n gyfnod heriol i gynilwyr gan fod cyfraddau llog sydd bron gyda’r isaf a welwyd erioed wedi ei gwneud yn anodd gwobrwyo cynilwyr i’r graddau y byddem wedi hoffi gwneud hynny. Wedi dweud hynny, rydym wedi ymdrechu’n gyson i fodloni ein cwsmeriaid trwy gynnig cynhyrchion deniadol ac mae hyn wedi arwain at dwf o £148 miliwn mewn balansau cynilion yn ystod y cyfnod. Mae ein hymrwymiad i wasanaeth cwsmeriaid da wedi cyfrannu at y twf hwn, ac wedi golygu mai ni yw'r darparwr cynilo a argymhellir amlaf yng Nghymru*.

Mae’r elw uwch nag erioed o’r blaen o £30.6 miliwn yn bwysig i’r Principality gan fod yr arian hwn yn helpu i sicrhau llwyddiant y Gymdeithas yn y dyfodol. Yn wahanol i gwmnïau sy’n eiddo cyhoeddus, lle mae elw yn aml yn cael ei rannu rhwng y cyfranddalwyr, mae ein helw ni yn cael ei ailgylchu yn ôl i’r busnes a’i ddefnyddio i gynnal ein presenoldeb ledled Cymru, i fuddsoddi yn y busnes ar gyfer y dyfodol ac i sicrhau ein bod yn gallu bodloni’r galw cynyddol am gyfalaf gan ein rheoleiddwyr a gofynion cyfalaf ehangach Ewrop.

Mae’r arian hwn hefyd yn ein galluogi i gyflogi mwy na 1,000 o bobl ar draws Cymru a’r gororau, i gynnal ein rhwydwaith o 70 o ganghennau ac asiantaethau, ac i sicrhau bod y Gymdeithas yn cael ei rhedeg mor effeithlon â phosibl er budd ein Haelodau. Mae hefyd yn ein galluogi i barhau i gefnogi'r digwyddiadau diwylliannol a chwaraeon sydd bwysicaf i’n Haelodau, fel Uwch Gynghrair y Principality, Sioe Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod.

Oherwydd natur yr economi fyd-eang, mae’n anodd rhagweld pryd y bydd yr argyfwng economaidd nesaf yn digwydd; dyna pam mae hi mor bwysig i’r Gymdeithas fod mewn cyflwr ariannol iach. Mae’r canlyniadau diweddaraf hyn yn dweud wrthym ein bod ar y trywydd iawn ac yn rhoi hyder i ni ein bod mewn sefyllfa lle gallwn barhau i fodloni anghenion ein 500,000 o Aelodau ledled Cymru a’r gororau ymhell i'r dyfodol.

*Ffynhonnell: GfK NOP Financial Research Survey (FRS), y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2014, sgôr NPS ar gyfer cwsmeriaid cyfrifon cynilo yng Nghymru, yn ateb pa mor debygol yr oeddynt o argymell, tua 2,400 o oedolion.  Mae’r rhestr o gystadleuwyr yn cynnwys y canlynol: Barclays, Halifax, HSBC, Lloyds TSB, NatWest, Nationwide, NS&I, Santander

Published: 11/08/2014