Shrewsbury Agency

14 August 2014

Y Principality’n cynyddu ei phresenoldeb yng Nghymru

Agorodd Cymdeithas Adeiladu’r Principality, sydd â 70 o ganghennau ac asiantaethau yng Nghymru a’r gororau, asiantaeth newydd yn High Street, Cas-gwent ar 12 Awst.

Mae 18fed asiantaeth a 71ain safle manwerthu’r Gymdeithas wedi’i bartneru â’r asiantaeth dai a oedd yno eisoes, Bidmead Cook, sydd hefyd yn rhedeg ei hasiantaeth yn Rhosan ar Wy. Mae’n cymryd lle asiantaeth Santander a gaeodd ym mis Gorffennaf.

Meddai James Enos, Rheolwr Asiantaethau’r Principality: “Rydym wrth ein bodd i fod yn agor ein hasiantaeth newydd yng Nghas-gwent. Mae ein Haelodau’n dweud wrthym eu bod yn mwynhau’n cael ni’n rhan o’u cymuned ac rydym wedi llwyr ymroi i gynnal presenoldeb ar y stryd fawr. Mae Cas-gwent yn lleoliad y bu gennym ddiddordeb ynddo ers tro ac mae’n wych cael y cyfle i agor asiantaeth leol newydd gyda phartneriaid proffesiynol sydd â record mor ardderchog. Mae gan Bidmead Cook y staff a’r profiad i sicrhau y gall y Principality gynnig gwasanaeth i gymuned leol Cas-gwent fydd yn arwain y farchnad.”

Agorodd yr asiantaeth ar 12 Awst, ac mae agoriad swyddogol wedi’i drefnu ar gyfer mis Medi.

Mae gan Bidmead Cook 13 o asiantaethau tai ar draws de Cymru a’r gororau ac mae ganddynt brofiad o redeg nifer o asiantaethau cymdeithasau adeiladu.

Meddai Alan Bidmead, Cyfarwyddwr asiantaeth dai Bidmead Cook: “Rydym yn falch iawn i groesawu Cymdeithas Adeiladu’r Principality i’n swyddfeydd yng Nghas-gwent, sydd wedi’u lleoli mewn safle dethol ar  High Street, ac yn naturiol rydym yn falch dros ben i fod yn gysylltiedig â chwmni mor flaengar sy’n edrych at y dyfodol. Mae’r flaenoriaeth uchel y mae Bidmead Cook yn ei rhoi i ddarparu gwasanaeth personol a chyfeillgar i gwsmeriaid yn cyd-fynd yn dda gydag ethos y gymdeithas adeiladu hon sydd mor uchel ei bri.”

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality’n falch o’r ffaith ei bod yn gwasanaethu anghenion ariannol pobl yng Nghymru a thu hwnt ers 150 blynedd a mwy, gan ddarparu dewis o blith amrywiaeth o gyfrifon cynilion, morgeisi, cynhyrchion yswiriant a buddsoddiadau. Mae’n gweithredu’n gymdeithas gydfuddiannol, sy’n golygu nad oes unrhyw gyfranddalwyr i’w bodloni ac mae’n cael ei rhedeg yn llwyr er budd ei 500,000 aelod sydd un ai â morgais neu gynnyrch cynilo gyda’r gymdeithas.

Mae Principality’n agor ei 71ain safle manwerthu wrth i’r Gymdeithas gyhoeddi canlyniadau hanner blwyddyn cryf  gyda chynnydd mewn elw ar gyfer 2014 i ddarparu gwerth a sicrwydd yn y tymor hir ar gyfer i ein Haelodau, ein cwsmeriaid, ein staff a’n cymunedau lleol. 

Meddai Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid y Principality: “Rydym wedi ymroi i’n cadarnle yng Nghymru a’r gororau ac rydym yn teimlo’n gryf fod y bobl yn haeddu dewis, amrywiaeth a gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid yn y farchnad ariannol.

“Er bod nifer o sefydliadau ariannol wedi dewis cilio odi wrth gymunedau lleol mae’r Principality’n credu bod gwasanaeth wyneb yn wyneb y gellir ymddiried ynddo, wedi’i ddarparu ar y stryd fawr yn parhau i fod yn hanfodol bwysig. Dylai gyd-fynd â’r gwaith sy’n digwydd trwy ein sianeli eraill – ar-lein ac yn y ganolfan galwadau ffôn – i weithio gyda’i gilydd yn effeithiol er budd ein Haelodau a’n cwsmeriaid. ”
 

Published: 14/08/2014