26 August 2014

Manteision ac anfanteision y gyfradd llog yn codi

Wrth i’r economi barhau i wella, cyfraddau cyflogaeth yn parhau i ffynnu a hyder busnesau yn cynyddu, mae’r damcaniaethu ynglŷn â chyfraddau llog yn codi wedi dod yn fwy amlwg.

Mae damcaniaethu ynglŷn â chyfraddau yn codi cyn bo hir i’w clywed yn feunyddiol o fewn y diwydiant gwasanaethau ariannol.

Mae paratoi ar gyfer beth fyddai unrhyw godiad o’r fath yn ei olygu o ran ein cynnyrch, ein gwasanaethau ac yn anad dim, ein Haelodau, ein benthycwyr a’n cynilwyr, wedi bod ar y gweill ers tro byd i’r rhai ohonom sy’n gweithio yn y sector.

Yn ddealladwy, mae faint o sylw y mae perchennog tŷ a/neu gynilwr cyffredin wedi gallu ei roi i’r mater hwn hyd yn hyn, ar y llaw arall, yn debygol o fod yn stori wahanol.

Mae bywyd yn brysur ac amser yn werthfawr, ac er efallai bod rhai pobl sydd â morgais wedi bod mewn sefyllfa i gyfrifo effaith codiad o chwarter y cant, er enghraifft, yn y gyfradd llog ar eu taliad morgais misol, mae’r mwyafrif yn debygol o fod angen eglurhad. 

Mae’r Principality, fel eraill sy’n gweithredu yn y sector ariannol, wedi cyfrifo’r ffigurau ymlaen llaw o ran y codiad bychan iawn a fydd yn digwydd, yn fwyaf tebygol yn chwarter cyntaf 2015.

Yn ymarferol, mae codiad o chwarter y cant ar forgais cyfartalog yn cyfateb i tua £20 ychwanegol bob mis – neu tua £5 yr wythnos – swm na ddylai fod yn broblem i’r rhan fwyaf o bobl. 

Rydym hefyd yn darogan y bydd Llywodraethwr Banc Lloegr yn sicrhau bod y codiad anorfod a fydd yn effeithio ar ddefnyddwyr yn araf a chynaliadwy. Fodd bynnag, ni ddylai perchenogion tai fod yn ddi-hid, ond yn hytrach dylent ystyried gwirionedd yr hyn y bydd codiad o’r fath yn ei olygu iddyn nhw ac o ganlyniad, addasu unrhyw gynlluniau cyllidebu er mwyn osgoi cael braw yn y dyfodol.

Rydym ni, a sawl banc a chymdeithas adeiladu arall, wedi bod yn cynnal profion fforddiadwyedd ar ein morgeisi ers cryn amser erbyn hyn, i sicrhau bod ein Haelodau yn gallu fforddio codiad yn y gyfradd llog nawr ac yn y dyfodol.

Mae cyfrifoldebau ychwanegol a gyflwynwyd gan yr Adolygiad Marchnad Morgeisi diweddar hefyd yn golygu y gellir profi darpar berchenogion tai ar sail cyfradd llog o hyd at saith y cant er mwyn i ni gael bod yn berffaith sicr y bydd pobl yn gallu talu eu morgais am gyfnod rhesymol mewn amgylchedd lle mae cyfraddau llog yn codi’n araf.

Er bod cynllunio yn hanfodol, dylai’r perchennog tŷ cyffredin gael cysur o’r ffaith na fydd yn debygol o wynebu heriau anferthol oherwydd hyn, yn enwedig dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Fodd bynnag, mae codiad yn y gyfradd llog yn newydd cadarnhaol i gynilwyr ar y llaw arall. Ar ôl dioddef bron i bum mlynedd o gyfraddau isel, mae’n edrych yn debyg bod hyn yn dod i ben a disgwylir i’r codiad yn y gyfradd llog a ragwelir gynyddu cystadleuaeth yn y farchnad cynilion, gan ddod â chyfraddau mwy ffafriol i’r farchnad.

Rydym yn cydymdeimlo â chynilwyr gan fod cyfraddau wedi eu heffeithio gan y gostyngiad mewn galw am arian cynilwyr, sydd wedi arwain at gyfraddau is.  Ond yn anffodus, ni all un benthycwr weithredu yn annibynnol a chynnig cyfraddau uwch oherwydd byddai’n boddi mewn arian, gyda phawb yn ceisio cael y fargen orau, ac ni fyddai hynny’n gynaliadwy, hyd yn oed i’r sefydliadau mwyaf yn y farchnad.

Mae’r Principality yn parhau i ddibynnu i raddau helaeth ar gynilwyr, ac ariennir bron i 93% o’n morgeisi gydag arian cynilwyr ac rydym yn eu hystyried hwy’n barhaus wrth wneud penderfyniadau o fewn ein busnes – felly bydd croeso mawr i unrhyw godiad yn y gyfradd llog ganddyn nhw yn bendant!

O ran pobl eraill, gallwn eich sicrhau bod y rhai ohonom sydd â’r swyddogaeth o ystyried yn fanwl yr effaith y gallai’r codiad arfaethedig yn y cyfraddau llog ei chael arnoch chi, wedi bod yn gweithio tuag at eich tywys yn ddiogel trwy’r newid ers cryn amser.

Published: 26/08/2014