Videos

28 August 2014

Y Principality’n cydweithio ag ysgol yng Nghymru i drafod cartrefi

Aeth staff o gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru i Ysgol Gynradd Coedpenmaen ym Mhontypridd i siarad â phlant naw a deg oed ar gyfer chwe fideo, yn rhan o ymgyrch ‘Eich Tŷ Chi’ y Principality.

Gofynnwyd amrywiaeth o gwestiynau i’r disgyblion, er enghraifft ‘Faint mae tŷ’n ei gostio?’, ‘Beth ydy morgais?’ ac ‘O le fyddech chi’n benthyca arian i brynu tŷ?’ gyda rhai canlyniadau doniol y gallwch eu gweld ar sianel YouTube y Principality.

Meddai Sara David,  rheolwr cangen Pontypridd y Principality: “Rydym yn gwybod y gall prynu tŷ fod yn ddryslyd i rai pobl, felly roedd arnom eisiau gofyn i blant er mwyn asesu lefel eu gwybodaeth ac egluro rhywfaint ar y broses.

“Tra bod nifer o’r plant yn gwybod llawer am forgeisi a chartrefi eisoes, cawsom ganlyniadau digrif dros ben oddi wrth rhai o’r plant. Er bod rhai’n sylweddoli y byddai gan dai o wahanol fathau a meintiau wahanol brisiau roedd llawer yn credu bod tŷ cyffredin yn costio rhwng £110 a £1,000, sydd yn llawer llai na gwir gost cartref heddiw. 

“Dywedodd y mwyafrif hefyd y byddent yn mynd at aelodau o’r teulu os oedd arnynt angen benthyciad i brynu tŷ, sydd yn adlewyrchu’r hyn a welir yn y farchnad dai ar hyn o bryd ond i lawer o bobl, does dim
Yn ystod ymweliad y Principality â’r ysgol, siaradodd aelodau ein staff gyda’r plant am y gymdeithas adeiladu ac addysg ariannol.

Cymerodd ein staff ran mewn gweithdai creadigol â’r plant hefyd, gan dynnu lluniau o sut y byddai eu tŷ delfrydol yn edrych, gyda nodweddion arbennig fel pyllau nofio a chŵn, a gwnaeth un disgybl lun o dŷ ar goesau fel na fyddai’n hwyr i’r ysgol.

Ychwanegodd Sara: “Rydym yn dymuno helpu pobl yng Nghymru i ddarganfod eu tŷ perffaith, waeth beth yw eu hamgylchiadau. Pa un a ydyn nhw’n trefnu morgais arall, yn prynu am y tro cyntaf neu’n symud i dŷ newydd, mae ar ein hymgynghorwyr eisiau gweithio gyda nhw i ddarganfod y morgais perffaith ar eu cyfer. 

“Mae’n bwysig bod pobl yn dechrau meddwl ynglŷn â’r hyn mae arnyn nhw ei eisiau pan maen nhw’n ifanc er mwyn sicrhau eu bod yn cynllunio’n iawn ar gyfer gallu fforddio’r cartrefi hardd hyn – a phwy a ŵyr, efallai rhyw ddydd y byddwch yn cynilo ar gyfer cartref â choesau!”

I weld fideos y Principality ewch i www.youtube.com/principalitybs


Published: 28/08/2014