4 October 2014

Gweithwyr y Principality yn torchi eu llewys i adeiladu gardd i’r synhwyrau ar gyfer ysgol

Mae tua 30 aelod o staff y Principality wedi gweddnewid gerddi anniben yn HQ, uned arbennig ar gyfer plant awtistig rhwng 11 a 16 oed yn Ysgol Gyfun Bryn Celynnog, yn sir Rhondda Cynon Taf.

Mae’r gerddi newydd yn cynnwys darn o draeth, gardd i’r synhwyrau, gardd perlysiau a bywyd gwyllt ac ardal bwganod brain.

Meddai Keely Johnson, un o weithwyr y Principality: “Mae’r Principality yn falch i fod wrth galon ein cymunedau ac rydym yn cynnal nifer o brosiectau ledled Cymru i gefnogi’r cymunedau lle rydym yn byw a gweithio. Fodd bynnag, roedd lle arbennig i’r prosiect hwn yn ein calonnau gan fod mab un o’n haelodau staff wedi mynychu HQ am saith mlynedd.

“Cyn iddo ddod i HQ  doedd e ddim yn gallu siarad yn dda iawn ac roedd e’n ei chael hi’n anodd, ond helpodd HQ fe i wella ei leferydd a’i hyder. Rydym yn gobeithio y bydd y gerddi newydd hyn yn helpu llawer mwy o blant yn y dyfodol.”

Ar hyn o bryd mae HQ yn gofalu am 14 o fyfyrwyr sydd i gyd ar y sbectrwm awtistig ac sydd yn mynychu’r ysgol prif ffrwd ym Mryn Celynnog.

Meddai’r athrawes, Margaret Sussat: “Mae gennym dîm bach o chwech o gynorthwywyr cymorth yma yn  HQ, sy’n gwneud gwaith gwych ar ran ein myfyrwyr ond roedd angen help arnom i weddnewid ein gardd. Rydym yn ddiolchgar dros ben i staff y Principality am eu help a’u haelioni anhygoel. Ar ran yr holl fyfyrwyr a staff yn HQ a Bryn Celynnog hoffem ddiolch i bawb yn y Principality am ein cofio ni yma ac am adeiladu’r ardd fendigedig hon ar ein cyfer, bydd y plant wirioneddol yn ei mwynhau hi.”

Published: 04/10/2014