Moving home

31 October 2014

Perchnogion tai’n cadarnhau nad oes unman yn debyg i gartref

Nid oes ar berchnogion tai yng Nghymru a Lloegr ofn gwneud newidiadau er mwyn cael y tŷ y maent ei eisiau ar ôl i gynifer â 98.5% ddweud wrth Gymdeithas Adeiladu’r Principality fod rhywbeth am eu cartrefi yr hoffent ei wella.

Ond mae’n ymddangos ein bod yn gwneud hyn oherwydd gwir falchder a chariad tuag at ein heiddo, ac mai dim ond mân newidiadau y mae llawer o bobl yn dymuno gwneud i’w cartrefi.

 O’r gwelliannau ar frig y rhestr ddymuniadau, cadarnhaodd bron i draean (29%) fod maint yn bwysig a chyfaddef y byddent yn dewis estyn eu cartrefi. Ond lleoliad, lleoliad, lleoliad oedd yn bwysig i’r 15% a fyddai’n dewis newid lleoliad eu cartref, a byddai 15% arall yn dewis gwella’u gardd. Yn ddiddorol, byddai bron i un o bob deg (8%) yn dewis newid eu cymdogion pe byddent yn cael cyfle.

 Comisiynwyd yr astudiaeth o 1000 o berchnogion cartrefi i asesu eu hagweddau tuag at eu cartrefi a’u morgeisi, a datgelwyd hefyd fod y gegin wedi colli ei lle fel canolbwynt y cartref gan fod trigolion yng Nghymru a Lloegr wrth eu bodd â’u lolfeydd.

 Mae mwy na hanner (57%) bellach yn teimlo fwyaf cyfforddus yn yr ystafell fyw, a’r ddau weithgaredd mwyaf poblogaidd yno yw treulio amser gyda’r teulu (50%) a gwylio’r teledu (90%). Un o bob deg yn unig sy’n dweud eu bod fwyaf cyfforddus yn y gegin.

 Yn ôl y cyflwynydd teledu Amanda Protheroe-Thomas, sy’n cyflwyno cyfres eiddo'r BBC ‘Hot Houses’ sydd wedi ennill BAFTA, mae canlyniadau Arolwg Morgeisi Eich Tŷ y Principality yn adlewyrchiad teg o’r Cymry, sy’n enwog am ymfalchïo yn amrywiaeth cynefin diwylliannol a ffisegol y wlad, yn ogystal â rhai o’i thirnodau mwyaf adnabyddus.

Meddai Amanda, sy’n enedigol o Gaerfyrddin, ac yn arbenigwraig ar wella eiddo ar ôl adnewyddu hen ficerdy a thŷ tref o oes Fictoria, ymhlith adeiladau eraill: “Nid yw’n fy synnu o gwbl fod gwlad â chymaint o gyfoeth o ddiwylliant ynghyd â thirwedd mor amrywiol wedi canfod bod ei phobl mor falch o’u cartrefi ac yn dymuno eu gwella.

“Mae gwella’r cartref wedi cael ail wynt yn y blynyddoedd diwethaf gan fod y dirywiad yn y farchnad dai wedi peri i berchnogion cartrefi fuddsoddi i wella eu cartrefi yn hytrach na chwilio am rai newydd. Mae estyniadau, ystafelloedd gwydr, ceginau newydd a thirlunio gerddi wedi dod yn ddewisiadau poblogaidd i berchnogion tai sydd am weddnewid eu cartrefi.

Dywedodd Amanda: “Os cânt eu gwneud yn iawn, gall y gwelliannau hyn ychwanegu gwerth sylweddol i eiddo a helpu i’w wneud yn fwy deniadol i unrhyw ddarpar brynwr yn y dyfodol. Yn anffodus, gall gwella eich cymdogion fod yn gam yn rhy bell!”

Canfu’r arolwg hefyd nad yw beige yn lliw diflas o gwbl, gan fod yn well gan 55% liwiau magnolia a niwtral yn eu cartrefi; dim ond 8% sydd o’r farn mai lliwiau llachar sydd orau gan gynnwys lliwiau sitrws cryf.

Er gwaethaf eu hagwedd geidwadol tuag at addurno, mae’n ymddangos nad oes yr un freuddwyd yn rhy fawr i berchnogion cartrefi Cymru a Lloegr chwaith, gan fod pwll nofio (30%), campfa lawn offer (12%) a thwba poeth (12%) ar frig y categori gwelliannau ‘heb eu hail’.

Ymhlith y gwelliannau mwyaf dyfeisgar yn y categori ‘heb eu hail’ roedd holodeck Star Trek, lawnt sy’n torri ei hun a chegin â’r gallu i fynd ar y rhyngrwyd a siopa am fwyd, a dangosodd y Cymry eu hoffter o chwaraeon trwy ddweud eu bod yn fwy tebygol na’r rhai a ymatebodd yn Lloegr o ddewis cael cae rygbi neu bêl-droed yn eu gerddi.

Meddai Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid y Principality: “I’r rhan fwyaf ohonom, mae ein calonnau yn sicr yn ein cartrefi ond mae’n ddiddorol gweld yng Nghymru a Lloegr ein bod wedi cymryd at hyn yn llythrennol.

“Mae’r arolwg wedi dangos ein bod ni berchnogion cartrefi’n falch o lle rydym yn byw ond ein bod yn amlwg yn uchelgeisiol hefyd o ran addasu ac estyn ein cartrefi sydd mor bwysig i ni, er mwyn bodloni ein hanghenion wrth iddynt newid.”

Dywedodd Julie-Ann: “Felly er bod llawer o’r pethau ar y rhestr ddymuniadau yn ddim ond breuddwyd gwrach, mae’n bwysig cofio y gall gwario a chyllido’n ofalus ryddhau arian ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol.

“Mae’r arolwg hwn wedi rhoi golwg ysgafn wych i ni ar galonnau perchnogion cartrefi yng Nghymru a Lloegr, ond ni ddylid anghofio y gall trafod yn rheolaidd â chynghorydd morgeisi helpu perchnogion cartrefi i chwilio am ffyrdd o ryddhau ecwiti er mwyn buddsoddi i greu cartref eu breuddwydion.”

Published: 31/10/2014