Queen Street Branch

21 November 2014

Wythnos Weithredu Cymru 2014

Roedd Cymdeithas Adeiladu'r Principality yn falch dros ben o fod yn un o gyd-noddwyr Wythnos Weithredu Cymru 2014, a arweiniodd at fusnesau ledled Cymru yn helpu nifer o wahanol grwpiau cymunedol ac elusennau.

Rydym yn frwd o ran ein cefnogi'n staff i wirfoddoli yn y gymuned a rhoddodd yr wythnos hon gyfle i ni ail-ymweld â rhai o’r grwpiau yr oeddem wedi’u eisoes eleni ynghyd â rhai newydd hefyd.

Ond beth oedd hyn yn ei olygu i ni a’n staff?

Ddydd Llun, fe wnaethom ni arwain ymgyrch i lanhau dau draeth mewn partneriaeth â’r elusen 'Surfers Against Sewage', gan glirio llawer o sbwriel y môr o draethau Aberafan a Chefn Sidan ym Mhen-bre. Roeddem wedi ymweld â’r ddau draeth ddechrau mis Hydref ac roeddem yn gwybod y byddai llawer mwy o sbwriel arnynt ar ôl y stormydd a'r llanwau uchel diweddar. Ymunodd tîm o fyfyrwyr o Goleg Castell-nedd Port Talbot â ni unwaith eto i wella’r traethau ar gyfer y gymuned leol.

Ddydd Mawrth, cawsom gyfle i gwrdd â chriw o bobl ifanc arbennig yn rhan o weithdy cyflogadwyedd gydag elusen Llamau yng Nghaerdydd. Cawsant gyfle i ofyn cwestiynau i ni am baratoi ar gyfer cyfweliadau am swyddi, a rhoddodd ein staff gyngor ar ymchwilio i gwmnïau, am gwestiynau cyfweliad posibl, ac ar reoli nerfusrwydd. 

Roedd gennym ddau weithgaredd eto ddydd Mercher - nid ar draeth y tro hwn ond mewn gerddi ysgol. Aeth aelodau o'n staff i Ysgol y Santes Fair yn Nhreganna ac Ysgol Cynwyd Sant ym Maesteg. Roedd y dasg yn Ysgol y Santes Fair yn golygu llawer o chwynnu, gan fod y disgyblion yn bwriadu creu cegin fwdlyd yn 2015. Ym Maesteg, gweithiodd aelodau'r staff gydag athrawon yr ysgol i greu gardd i’r synhwyrau - gan blannu perlysiau, gosod cynhwysyddion bwyd adar a llawer mwy.

Nos Fercher, aethom hefyd i ddigwyddiad arbennig iawn yng Nghlwb Golff Ridgeway yng Nghaerffili. Ar y cyd â Datblygu Golff Cymru, rydym wedi noddi nifer o ddosbarthiadau Iaith Arwyddion Prydain wedi’u cyfuno â gwersi golff ar gyfer plant byddar a thrwm eu clyw. Rydym wedi bod yn gweithio gydag Iaith Arwyddion Prydain drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys darparu hyfforddiant i aelodau o'n staff, ac ni chawsom ein siomi. Roedd yn ddigwyddiad Iaith Arwyddion Prydain gwych arall a gobeithiwn ein bod wedi ysbrydoli’r Rory McIlrory nesaf i ddechrau chwarae golff!

Ddydd Iau, ymunwyd â Chymdeithas Dai’r YMCA yng Nghaerdydd i gynnal gweithdy cyflogadwyedd arall. Arweiniwyd rhai o’r preswylwyr trwy’r swydd ddisgrifiad ar gyfer ein swyddi Ymgynghorwyr Cwsmeriaid - gan nodi’r sgiliau allweddol sydd eu hangen. Dilynwyd hyn gan ymarferion i baratoi ar gyfer cyfweliadau ac yna ffug gyfweliadau yn ein pencadlys. Roedd pawb yn wych ac roedd yn ymarfer a roddodd foddhad mawr i’n staff.

Diwrnod arall yn yr awyr iach oedd dydd Gwener - yn helpu un o barcmyn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i atgyweirio llwybrau’r ucheldiroedd ger cronfa ddŵr Grwyne Fawr. Roedd yn sicr yn waith caled ond roedd yr olygfa wych yn ei wneud yn werth chweil.

Ein hwythnos mewn rhifau:

  • 8 prosiect mewn 5 diwrnod

  • 30 o wirfoddolwyr staff

  • 19 o wirfoddolwyr cymunedol

  • 172 o oriau o wirfoddoli

Roedd yn wych gallu helpu cymaint o wahanol bobl, ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu'r perthnasoedd hyn a chymryd mwy o ran yn y dyfodol. Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn y prosiectau, yn bwysicaf oll i’r unigolion o’r elusennau a'r sefydliadau cymunedol. Mae’r profiad wedi ysbrydoli, ysgogi’r meddwl ac wedi bod yn llawer o hwyl. Mae’r sylwadau gan aelodau'r staff a gymerodd ran wedi bod yn gadarnhaol dros ben ac maen nhw i gyd yn awyddus i helpu eto.

O edrych ar ganlyniadau’r wythnos, rydym wedi helpu i wella amgylcheddau naturiol trwy’r gweithgareddau ar y traethau ac yn y Bannau, wedi ysbrydoli garddwyr ifanc, wedi rhoi hwb i sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc, ac wedi cynorthwyo sêr byd golff y dyfodol gobeithio. Rydym wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ar yr un pryd ac mae ein staff yn sicr wedi datblygu ymhellach eu sgiliau allweddol fel gweithio’n rhan o dîm a chyfathrebu.

Rydym yn awyddus iawn i ddechrau ar ein prosiect nesaf! I gael y newyddion diweddaraf am ein prosiectau cymunedol ‘hoffwch’ ein tudalen Facebook:

www.facebook.com/principalitybuildingsociety


Published: 21/11/2014