Christmas New

1 December 2014

Gwario’n gall dros y Nadolig

Mae'r Nadolig yn amser i roi; ond rhowch ormod a gallech ddod o hyd i dwll siâp hosan Nadolig yn eich balans banc. Dyma Kate Murray, Rheolwr Cynhyrchion Cynilion Cymdeithas Adeiladu'r Principality, yn rhannu ambell syniad er mwyn eich helpu i wario'n gall dros y Nadolig.

Mae'r amser hyfryd hwnnw o'r flwyddyn wedi cyrraedd pan fo silffoedd yr archfarchnadoedd yn llawn danteithion Nadoligaidd, y siopau a'r stryd fawr wedi’u gorchuddio mewn tinsel, a chaneuon y Nadolig yn chwarae ar ein stereos. Mae cyffro yn yr aer a disgwyliad o'n cwmpas ym mhobman. 

Ond er bod y Nadolig yn adeg i ddathlu, gall fod yn gyfnod sy'n rhoi pwysau ar lawer ohonom. Yn draddodiadol mae'n gyfnod o roi, ond gall y pwysau i brynu'r anrhegion 'perffaith' a bodloni disgwyliadau eich teulu a'ch ffrindiau, roi straen gwirioneddol ar y balans banc. Ar ben hynny, ychwanegwch gost llenwi'r oergell â bwyd Nadoligaidd a'r arian y mae ei angen er mwyn talu am galendr cymdeithasol prysur, ac mae'n hawdd gweld sut mae'r Nadolig yn gallu bod yn gyfnod drutaf y flwyddyn.

Ond 'does dim angen iddo fod yn gur pen ariannol. Gall rhywfaint o gynllunio ymlaen llaw wneud gwahaniaeth mawr i leddfu'r baich ariannol. Er ei bod yn teimlo braidd yn gynnar o bosibl i fod yn meddwl am ganlyniadau’r gwario, y realiti yw mai nawr yw'r amser i osod cyllidebau realistig rhag gorwario dros yr ŵyl.

Mae cyllideb sylfaenol yn lle da i gychwyn, a’r cam cyntaf yw cyfrif eich incwm a’ch gwariant hanfodol ar gyfer y mis. Gwariant hanfodol yw'r ymrwymiadau rheolaidd hynny sy'n mynd allan o'ch cyfrif bob mis, fel talu'r morgais neu'r rhent, biliau gwasanaethau, bwyd, contractau ffôn ac unrhyw beth arall y byddech chi'n disgwyl ei dalu mewn mis arferol.

Trwy dynnu eich gwariant hanfodol o'ch incwm tebygol, cewch syniad da o'r hyn fydd ar ôl ichi i'w ddefnyddio. Os ydych chi wedi bod yn gynnil gyda'ch arian trwy'r flwyddyn, efallai y bydd gennych arian ychwanegol wedi’i gynilo i’w ychwanegu at eich cyllideb, i gael rhannu mwy fyth o hwyl yr ŵyl!

Ar ôl ichi wneud eich symiau a chyfrifo faint o arian sydd ar gael ichi, gall fod yn ddefnyddiol wedyn neilltuo cyfran o'r pot hwn ymlaen llaw i bob elfen y byddwch yn debygol o wario arni dros y Nadolig - anrhegion, cymdeithasu, bwyd, addurniadau ac unrhyw wario arall cysylltiedig â'r Nadolig.

Wrth gwrs, prynu anrhegion Nadolig yw un o gostau mwyaf sylweddol mis Rhagfyr ac rydym ni, fel cenedl, yn dueddol o roi yn hael. Gall fod yn anodd ymatal wrth brynu anrhegion i'n teulu a'n ffrindiau. Ond gallwch wneud y dasg yn haws trwy gynllunio rhywfaint ymlaen llaw.

Penderfynwch i bwy mae angen ichi brynu anrhegion, meddyliwch beth yr hoffech chi ei gael iddynt a phenderfynwch ar gyllideb realistig ar gyfer pob person. Gall fod yn anodd cadw at y gyllideb ond mae'n bwysig peidio â gadael i chi eich hun syrthio i feddylfryd 'wnaiff un anrheg arall ddim drwg'. Y gwirionedd yw y gall un anrheg yn ormod fod yn ddrwg i'r balans banc, felly os ydych yn ddisgybledig byddwch yn llai tebygol o ddioddef o'r felan ariannol ar ôl y Nadolig.

Ystyriaeth arall hanfodol ar gyfer gwario dros y Nadolig yw cofio elfen 'talu nes ymlaen' unrhyw gynnig 'prynu nawr talu nes ymlaen'. Waeth pa mor ddeniadol yw telerau credyd, mae unrhyw anrheg rydych chi’n ei brynu ar gerdyn credyd neu gerdyn siop yn anrheg y bydd yn rhaid ichi dalu amdano yn y dyfodol - ar adeg ar ôl cyfnod y Nadolig o bosibl pan fo arian yn brin. Pan fo modd, mae’n syniad da cynilo cyn y Nadolig, ond os nad oes dewis ond prynu anrheg gyda chredyd, gall fod yn fuddiol penderfynu ymlaen llaw ar gynllun ad-dalu er mwyn osgoi unrhyw gostau annisgwyl yn y dyfodol.

Mae'r Nadolig yn gyfnod hudol ac yn gyfnod lle gallwch faddau i chi eich hun am wario rhywfaint yn fwy nag arfer arnoch chi eich hun ac ar eich teulu a'ch ffrindiau. Ond trwy dreulio rhywfaint o amser yn cynllunio ar gyfer yr achlysur, gallwch wneud yn siŵr nad ydych chi'n gwario mwy nag y gallwch ei fforddio ac osgoi bod â mynydd ariannol i’w ddringo yn y Flwyddyn Newydd.

Published: 01/12/2014