British Sign Language lesson at Queen Street branch

3 December 2014

Cynllun y Principality’n helpu busnesau i wrando ar anghenion cwsmeriaid trwm eu clyw

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi dod â sefydliadau ynghyd o bob cwr o dde Cymru i wella’r gwasanaeth a gynigir i gwsmeriaid trwm eu clyw ac i godi ymwybyddiaeth o’r problemau a wynebant.

Daeth cynrychiolwyr o Touch Trust, Banc Bwyd Caerdydd, Clwb Pêl-foli Caerdydd a Choleg Castell-nedd Port Talbot i gyd ynghyd yng nghangen Heol y Frenhines y Principality yng Nghaerdydd i gael cyflwyniad i iaith arwyddion allweddol yn rhan o raglen ehangach gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn ymwneud ag ymwybyddiaeth o fyddardod.

Bu’r Principality’n gweithio ers rhai misoedd gyda’r hyfforddwraig Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ac Ymwybyddiaeth o Fyddardod, Sarah Lawrence o Deaf Friendly Business Solutions i gynnal cyfres o weithdai a digwyddiadau i wella dealltwriaeth o’r anawsterau a wynebir gan lawer o gwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw wrth ymdrin â chwmnïau masnachol, ac i helpu busnesau i gynnig gwell gwasanaeth iddynt. 

Meddai Sarah, sydd ei hun yn fyddar: “Un o’r heriau mwyaf gydol fy mywyd fu defnyddio’r system fancio, ond mae’r Principality wedi cychwyn rhaglen i ystyried anghenion pobl fyddar a fydd yn newid hynny.

“O’r cychwyn, mae’r Principality wedi gallu deall sut y mae gwasanaethau sy’n dangos ymwybyddiaeth o fyddardod yn gweddu ag ethos y cwmni ei hun, ond hefyd sut roeddynt yn berthnasol i lawer o fusnesau eraill. Trwy wella ymwybyddiaeth o fyddardod a dysgu iaith arwyddion sylfaenol, gall cwsmeriaid a busnesau elwa ar for yn fwy hygyrch a medrus wrth ymdrin â phobl sydd ag anghenion cyfathrebu eithaf penodol.”

Mae tua 560,000 o bobl fyddar a thrwm eu clyw yn byw yng Nghymru yn unig ar hyn o bryd, ac amcangyfrifir bod problemau tebyg yn effeithio ar hyd at 17% o boblogaeth y DU.  

Lansiodd y Principality fenter ymwybyddiaeth o fyddardod er mwyn deall anghenion cwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw yn well, ac i’w helpu i ymateb yn fwy effeithiol i’r anghenion hynny.

Meddai Steve Hughes, Cyfarwyddwr Ariannol Grŵp y Principality a chadeirydd Busnes yn y Gymuned (BITC) Cymru: “Nid y Principality yw’r unig sefydliad sy’n dymuno sicrhau ei bod yn cynnig man i gwsmeriaid lle y gwyddant y cânt eu trin â pharch a lle y bydd eu hanghenion yn cael eu bodloni. Mae ein Haelodau yn dweud wrthym eu bod yn mwynhau ein cael yn rhan o’u cymuned ac rydym wedi ymroi’n llwyr i ddarparu ar eu cyfer lle bynnag y bo modd. 

“Gwelwn y cwrs hwn yn ddechrau sgwrs y bydd y Principality yn parhau i’w chynnal, nid yn unig rhwng ei staff a’i Haelodau ei hun, ond ymhlith sefydliadau eraill a’u cwsmeriaid trwm eu clyw hwythau hefyd.”

Published: 03/12/2014