16 December 2014

Pam y dylai'r Nadolig olygu ychydig mwy i fusnesau

Steve Hughes, Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp Cymdeithas Adeiladu'r Principality a Chadeirydd Busnes yn y Gymuned Cymru, yn trafod pwysigrwydd y gymuned trwy'r flwyddyn, nid dim ond ar adeg y Nadolig.

Gydag ychydig dros wythnos tan y Nadolig, bydd llawer ohonom ni'n rhoi brys gwyllt am y siopau i brynu'r anrhegion munud olaf i'n teuluoedd a'n ffrindiau. Allwn ni ddim dadlau na chawsom ni ddigon o rybudd! Gyda phob blwyddyn sy'n mynd heibio, mae'n teimlo fel pe bai'r Nadolig yn cyrraedd yn gynharach na'r flwyddyn flaenorol - gyda chymorth yr hysbysebion Nadoligaidd hir-ddisgwyliedig ar y teledu, sydd wedi dod yn rhan mor hanfodol o'r diwrnod â'r twrci a'r addurniadau ar y goeden.

Ond i mi, nid yr holl hyrwyddo a hysbysebu sy'n creu'r Nadolig. Cymunedau'n dod at ei gilydd sy'n gwneud yr adeg hon o'r flwyddyn yn arbennig; boed hynny'n golygu teulu, ffrindiau, cydweithwyr neu beth bynnag mae cymuned yn ei olygu i chi, mae'n adeg arbennig i'w rannu gyda'n gilydd.

A ninnau’n gymdeithas adeiladu gydfuddiannol, mae'r Nadolig yn gyfle i'r Principality ystyried ein swyddogaeth yn y gymdeithas a chymunedau, gan gymryd rhan yn niddordebau a gweithgareddau ein cwsmeriaid. Nid rhywbeth y byddwn ni'n ei wneud dros y Nadolig yn unig yw ymgysylltu â'r gymuned, nac am fis yn unig hyd yn oed, mae'n rhywbeth rydym ni'n ei wneud drwy gydol y flwyddyn.

Mae wrth wraidd ein gwaith ac mae hwn yn gyfle da i edrych yn ôl ar y ffyrdd rydym ni wedi cefnogi cymunedau drwy gydol y flwyddyn. Mae’r myfyrio hwn, i raddau helaeth, yn ffordd o ddiolch i'n Haelodau am ymgysylltu â ni a gadael inni eu cefnogi i wneud gwahaniaeth sylweddol i'r cymunedau rydym ni'n gweithio ynddynt. Ar adeg pan mae pobl yn ofni llawer o'r corfforaethau ariannol ac yn ddrwgdybus ohonynt, mae'n bwysicach nag erioed inni ddangos ein bod ni mewn busnes er lles ein haelodau.

Yn 2014, fe wnaethom ni fuddsoddi mwy na £100,000 mewn cymunedau, drwy i ganghennau noddi 106 o achosion, drwy waith gwirfoddol y staff, a thrwy gefnogi Elusen y Flwyddyn, Cymdeithas MS Cymru.
Mae ein haelodau staff, asgwrn cefn ein sefydliad, hefyd wedi rhoi mwy na 1500 awr i wneud gwaith gwirfoddol, gan gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o brosiectau ar hyd a lled y wlad. Rydym ni wedi cefnogi amryw o brosiectau ym mhob cwr o Gymru yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys twrnameintiau pêl-droed, ymgyrchoedd glanhau traethau, gwyliau bwyd cymunedol, noddi timau chwaraeon a thrawsnewid mannau fel ierdydd ysgolion yn llecynnau cyffrous i blant eu mwynhau.

Ym mis Tachwedd, gwirfoddolodd aelodau staff o'n prif swyddfa yng Nghaerdydd eu hamser i gynnal gweithdai cyflogadwyedd i bobl ddigartref, ar y cyd ag elusen Llamau a Chymdeithas Dai YMCA. Gan fod diweithdra’n broblem fawr mewn rhai rhannau o Gymru - yn arbennig i'r rhai sy'n ddigartref - mae'r elusennau a'r asiantaethau hyn yn gwneud cyfraniad anferthol i helpu pobl i ddod yn rhan o'r farchnad waith. Roedd yn brofiad cadarnhaol iawn i'r aelodau staff allu eu helpu felly. Gweithiodd yr aelodau staff yn rhan o 'Wales Action Week' fel recriwtwyr, gan gynnig cyngor gwerthfawr i'r rhai a gymerodd ran ar ysgrifennu ceisiadau am swyddi a CVs a'u helpu i baratoi ar gyfer sefyllfaoedd go iawn drwy gynnal ffug-gyfweliadau. Nid yw ein haelodau staff yn ddi-hid ynglŷn â phwysigrwydd y prosiectau hyn a gobeithiwn y bydd 2015 yn cynnig mwy o gyfleoedd inni gyfrannu gwerth gwirioneddol at achosion cymunedol fel hyn. 

Yn 2015 rydym ni eisiau i'n gwaith cymunedol gyrraedd mwy fyth o bobl a byddem yn hoffi i sefydliadau, grwpiau cymunedol ac ysgolion gysylltu â ni a rhoi gwybod inni sut y gallwn eu helpu gyda'u hymdrechion. Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth a fyddai o ddiddordeb i chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, yna galwch i mewn i'ch cangen leol a siaradwch ag aelod o staff ynglŷn â sut y gallwn ni eich cynorthwyo yn 2015. 

Mae eleni wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus arall. Rydym ni wedi creu cysylltiadau newydd a datblygu ar y berthynas bresennol â'n Haelodau. Rydym ni'n edrych ymlaen at flwyddyn newydd gyda mwy o gyfleoedd i gryfhau'r cysylltiadau hyn. Ond am y tro beth am inni fwynhau'r hyn sydd ar ôl o 2014, gan fod llawer o brosiectau gwirfoddoli ar ôl i'w gwneud. Nadolig Llawen iawn gan bawb ohonom ni yng Nghymdeithas Adeiladu'r Principality.

Published: 16/12/2014