Only Boys Aloud

18 December 2014

Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd

Mae côr meibion ifanc Only Boys Aloud yn symud tu hwnt i gymoedd y de ac yn teithio i’r gogledd gyda menter newydd yn ymestyn o Gaergybi i Wrecsam.

Ers ei ffurfio 5 mlynedd yn ôl, mae Only Boys Aloud wedi cynnig cyfleoedd anhygoel i gannoedd o fechgyn ar draws De Cymru i berfformio ar blatfformau bach a mawr ar draws y Deyrnas Unedig yn ogystal ag ymddangosiadau ar y teledu a recordiadau. Yn y flwyddyn newydd, mae OBA yn mentro i’r gogledd ar gyfer cynllun peilot, gan ymestyn y cyfleoedd hynny i fechgyn 14-19 oed o un ochr o’r A55 i’r llall…Bydd ymarferion ar gyfer y corau newydd yng Nghaergybi, Caernarfon, Rhyl a Wrecsam yn cychwyn ym mis Ebrill ac yn diweddu gyda pherfformiadau mewn digwyddiadau allweddol ym mis Medi a mis Hydref 2015.

Ffurfiwyd OBA ar gyfer un cyngerdd yn unig yn 2010, ac ers hynny mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill y 3ydd safle yn Britain’s Got Talent yn 2012, perfformio ym Mhalas Buckingham yn 2013 i ddathlu pen-blwydd coroni'r Frenhines, canu yn rownd derfynol X Factor a llawer, llawer mwy. Yn awr, mae’r ALOUD Charity yn medru cyhoeddi’r cynlluniau cyffrous i ddod a’r naws gyfoes i arddull draddodiadol y corau meibion i Ogledd Cymru. Mae’r cynllun yn holl-gynhwysfawr. Does dim ffioedd i gymryd rhan. Dim clyweliadau. Mae unrhyw fachgen sydd yn ymrwymo i fynychu ei ymarfer lleol yn gyson yn cael ei groesawu, beth bynnag ei gefndir neu allu. Canolog hefyd yw’r amcan i wneud gwahaniaeth i fywyd dynion ifanc Cymru, i ddyrchafu eu hunan hyder, eu gorwelion a’u bwriadau mewn bywyd.

Bydd Rheolwr Prosiect wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru yn cael ei recriwtio i redeg y cynllun peilot: byddwn hefyd yn chwilio am 4 Arweinydd Cerddorol (neu Gapteiniaid Tîm fel y gelwir hwy) ac o leiaf 4 Arweinydd Cymuned wirfoddol i gynorthwyo gyda chynnal yr ymarferion lleol. Rydym yn anelu at recriwtio o leiaf 25 o ddynion ifanc ym mhob ardal (er gobeithiwn yn fawr y bydd mwy yn ymuno) o bob cefndir, gan chwilio yn aml am rheiny sydd yn aml yn cael eu hymyleiddio. Bydd y bechgyn yma yn cymryd rhan mewn rhaglen o ymarferion – gan gynnwys ymarferion gyda’r côr llawn – gan ddiweddu gyda pherfformiad cyhoeddus cyffrous ym mis Medi 2015.

Dywed Tim Rhys-Evans Cyfarwyddwr Artisitig The ALOUD Charity: 

“Rydym yn anhygoel o falch o OBA ac mewn cyfnod pan mae adnoddau yn aml yn cael eu hymestyn a'n gwasanaethau cerddoriaeth yn wynebu toriadau, mae angen gwaith yr ALOUD Charity mwy nag erioed. Yn allweddol i’n llwyddiant yw gweithio gyda phobl sydd yn rhannu'r un weledigaeth â ni ac felly rydym yn ddiolchgar dros ben i’n cyllidwyr sydd yn ein galluogi nid yn unig i barhau gyda’n gwaith yn Ne Cymru ond hefyd yn caniatáu i ni dyfu OBA i gynnwys Gogledd Cymru. Mae bechgyn yn eu harddegau yn aml yn cael amser caled wrth chwilio am eu lle yn y byd ac yn aml yn cael eu herio gan gyfoedion wrth ymddiddori mewn canu a’r celfyddydau yn gyffredinol. Mae OBA yn cynnig awyrgylch diogel a hwyl i fechgyn brofi’r uchafbwyntiau, llawenydd a thynnu coes sydd yn rhan naturiol o fod yn aelod o gôr.”

Published: 18/12/2014