Newport Dragon Den

22 December 2014

Disgyblion chweched dosbarth o Gasnewydd yn cyflwyno eu syniadau busnes i’r Dreigiau

Fi sy’n arwain y tîm sy’n gofalu am ein gweithgareddau nawdd a chymunedol yn y Principality ond â chymaint ar fy mhlât, mae’n hawdd mynd yn gaeth i’r ddesg ar brydiau, er ein bod ni yn y Principality yn cefnogi staff i gymryd amser o'r gwaith i wirfoddoli. Felly, pan ddaeth cyfle i fod yn ‘Ddraig’ mewn digwyddiad Busnes yn y Gymuned yn Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant yng Nghasnewydd gyda myfyrwyr Busnes Cymhwysol /Bagloriaeth Cymru, roeddwn yn falch iawn o dderbyn y cyfle!

Derbyniodd fy nghyd-ddreigiau a minnau (cydweithwyr o’r Principality a’n partner dosbarthu, L&G) grynodebau o syniadau busnes y myfyrwyr ymlaen llaw, a gwnaeth eu harloesedd gryn argraff arnaf yn syth. Roedd llawer ohonynt wedi nodi bylchau yn y farchnad trwy wneud ymchwil ar gystadleuwyr ac i’r farchnad, ac yna wedi rhoi eu meddyliau busnes creadigol ar waith i ddyfeisio ffyrdd o gymryd mantais o hyn.

Aeth cyrraedd yr ysgol â mi’n ôl fwy o flynyddoedd nag y dymunaf eu cofio (ac yn bendant fwy nag y dymunaf sôn amdanynt yn y blog hwn!) ond ar ôl i mi ddod dros ryw hen deimlad fy mod am gael pryd o dafod am ryw ddiffyg o ran fy ngwisg ysgol, neu am beidio â chadw i’r chwith ar y coridorau, roeddwn yn edrych ymlaen at gael cwrdd â'r myfyrwyr a’u gweld yn cyflwyno eu syniadau.

Roedd y syniadau a gyflwynwyd yn cynnwys siop gwerthu dillad priodas, gwesty moethus i gathod, siop gwerthu cyfrifiaduron a adeiladwyd i gyd-fynd â gofynion unigol y prynwr, gwasanaeth symudol glanhau a brwsio cŵn ac asiantaeth darparu staff gofal. Roedd y myfyrwyr wedi’u hysbrydoli gan eu diddordebau, eu profiadau a’u hoff bethau i ddod ag amrywiaeth o wahanol gynigion yn fyw i ni.

Cefais fy syfrdanu gan hyder y myfyrwyr yn sefyll o’n blaenau a chyflwyno’u syniadau i ni. Rydw i’n gwneud llawer o gyflwyniadau yn rhinwedd fy swydd, ac rydw i’n dal i fod yn nerfus ar brydiau, er ei bod yn mynd yn haws wrth i amser fynd heibio. Ond hwn oedd y tro cyntaf i’r mwyafrif o’r myfyrwyr chweched dosbarth hyn gyflwyno unrhyw beth tebyg i hyn. Dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi bod mor hyderus yn cyflwyno syniad i nifer o ddreigiau brawychus ag yr oedd rhai o’r myfyrwyr hyn, pan oeddwn i yn y chweched dosbarth!

Sylwais hefyd ar y cyfoeth technolegol sydd ar gael i fyfyrwyr erbyn hyn, o’i gymharu â phan yr oeddwn i yn yr ysgol. Maen nhw’n gwneud eu hymchwil drwy Google bellach, mae eu cyflwyniadau mewn PowerPoint ac maen nhw’n cludo eu gwaith ar yriant fflash. Gwnaeth y modd y defnyddir technoleg yn yr ysgol argraff fawr arnaf a byddai wedi bod yn braf cael yr adnoddau hynny wrth law pan oeddwn i'n gwneud fy astudiaethau busnes fy hun!

Wedi pendroni’n hir (a chael ambell ddadl Ddreigaidd boeth ynghyd â chryn chwythu tân!), dewiswyd ein henillydd: Luke Conibeer. Canolfan gweithgareddau awyr agored ger Casnewydd oedd syniad Luke. Roedd wedi gwneud ei ymchwil, roedd yn deall ei bwnc yn drylwyr, ac roedd wedi dewis syniad yr oedd yn frwd drosto - ac roedd hynny’n glir o’r ffordd hyderus a chredadwy y cyflwynodd ei syniad. Enillodd Luke nawdd o £350 oddi wrth gangen Cwmbrân y Principality i’w wario ar unrhyw beth o'i ddewis ar gyfer yr ysgol.  Pan ddywedodd ychydig eiriau’n fyrfyfyr, i ddiolch i Busnes yn y Gymuned ac i’r Dreigiau am gynnal y digwyddiad, fe gadarnhawyd ein bod wedi gwneud dewis ardderchog. Mae’n areithiwr wrth reddf!

Clowyd y diwrnod trwy roi adborth i’r holl fyfyrwyr, a gobeithiaf y bydd hynny’n ddefnyddiol iddyn nhw wrth iddynt barhau â’u hastudiaethau ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Rhoddodd foddhad mawr i mi eu gweld yn myfyrio ar ein sylwadau ac, er fy mod yn eithaf sicr nad oedd rhai ohonyn nhw wedi mwynhau sefyll o’n blaenau a chyflwyno’u syniadau ar y pryd, dywedodd pob un ohonynt eu bod wedi mwynhau’r broses yn y pen draw - er fy mod yn credu i mi glywed ambell ochenaid o ryddhad wrth i’r Dreigiau hedfan i ffwrdd ar ddiwedd y dydd!

Published: 22/12/2014