Queen Street Branch

5 August 2015

Y Principality'n benthyca dros £5 biliwn i berchnogion tai

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi cyhoeddi heddiw ei bod wedi benthyca dros £5 biliwn i berchnogion tai am y tro cyntaf.

Mae'r cynnydd hwn mewn benthyca morgeisi wedi ei gryfhau hefyd gan y ffaith fod cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi helpu dros 1,100 o bobl sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf i gamu ar yr ysgol eiddo yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn.

Wrth i'r gymdeithas adrodd am ei pherfformiad yn hanner cyntaf y flwyddyn hyd at 30 Mehefin 2015, meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas Adeiladu'r Principality: "Mae'n bleser gennyf gyhoeddi cyfres gref iawn o ganlyniadau ar gyfer Grŵp y Principality am chwe mis cyntaf 2015 pryd yr ydym wedi gweld llwyddiant ein strategaeth o dyfu'r busnes craidd yn parhau.

"Yn hanner cyntaf y flwyddyn rydym ni wedi cynyddu'r benthyca i gwsmeriaid sy'n prynu eu cartrefi eu hunain, gan gyfrannu at y cynnydd cyffredinol yn y benthyca i berchnogion tai sydd bellach dros £5 biliwn am y tro cyntaf yn hanes 155 mlynedd y Gymdeithas. Mae benthyca i brynwyr tro cyntaf wedi bod yn hollbwysig yn hyn o beth ac i'r farchnad yn gyffredinol, ac rydym ni wedi rhoi cymorth cyson i bobl gamu ar yr ysgol eiddo. Gan fod prisiau tai wedi sefydlogi a chyfraddau llog isel i'w gweld ar draws y farchnad, mae mwy o fforddadwyedd wedi dychwelyd i'r farchnad, gan ein galluogi i roi cymorth i fwy na 1,100 o brynwyr tro cyntaf i symud i'w cartref cyntaf yn chwe mis cyntaf y flwyddyn.”

Uchafbwyntiau Perfformiad Allweddol

 • Benthyca morgeisi preswyl yn uwch na £5 biliwn am y tro cyntaf yn hanes y Gymdeithas
 • Cymorth parhaus i berchnogion tai wedi arwain at dwf o £233.4m mewn benthyca morgeisi preswyl yn chwe mis cyntaf y flwyddyn (30 Mehefin 2014: £161.2m)
 • Y Principality'n ennill Gwobr Busnes Mawr Cyfrifol 2015 yng Ngwobrau Busnes Cyfrifol Busnes yn y Gymuned Cymru, 2015
 • 87.4% o'r morgeisi'n cael eu hariannu gan y rhai sy'n cynilo (31 Rhagfyr 2014: 91.4%)
 • Mae elw cyn treth wedi cynyddu gan £2.7 miliwn i £23.2 miliwn o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd (30 Mehefin 2014: £20.5 miliwn heb gynnwys effaith y budd-dal untro o £10.1m o ganlyniad i newid yn y rhagdybiaeth chwyddiant pensiwn)
 • Cymarebau cyfalaf cryf gyda chymhareb Haen 1 Ecwiti Cyffredin o 19.0%1 (31 Rhagfyr 2014: 18.2%)
 • Cymarebau llog net 1.84% (30 Mehefin 2014: 1.84%)
 • Lefelau ôl-ddyledion yn parhau'n gyson isel, 0.53% yw canran yr achosion ar hyn o bryd (31 Rhagfyr 2014: 0.74%)2

Ychwanegodd Graeme: “Mae perfformiad masnachu'r Grŵp wedi bod yn gryf yn hanner cyntaf y flwyddyn. Heb ystyried effaith newidiadau pensiwn y llynedd3, bu cynnydd o £2.7 miliwn yn yr elw cyn treth. Mae ein helw ar gyfer chwe mis cyntaf y flwyddyn wedi ein galluogi i gynyddu ein sylfaen cyfalaf. Mae hyn yn rhoi diogelwch hanfodol i'n Haelodau rhag unrhyw ddirywiad difrifol yn y farchnad, yn ogystal â rhoi cyllid pwysig inni ar gyfer ein rhaglen fuddsoddi wrth inni ymdrechu i weddnewid ein busnes i sefydliad a fydd yn berthnasol ar gyfer aelodau presennol ac aelodau'r dyfodol.”

Gyda chyfraddau cynilo yn parhau i fod yn is nag erioed, dywedodd y Principality ei bod yn parhau i fod yn ymrwymedig i'w chynilwyr, ac mae 87.4% o'r arian a roddir i fenthycwyr yn dal i ddod oddi wrth gwsmeriaid sy'n cynilo.

Aeth Graeme yn ei flaen: “Mae cynilwyr wedi parhau i weld cyfraddau llog yn gostwng o ganlyniad i'r ffordd y mae'r farchnad yn gweithredu ar hyn o bryd. Er gwaethaf y ffaith fod llawer o'n cystadleuwyr yn gostwng eu cyfraddau llog yn barhaus, rydym ni yn y Principality wedi gwneud ein gorau i geisio cefnogi ein cwsmeriaid ffyddlon drwy leihau effaith y gostyngiadau hyn ar bob cyfle. Mae ein rhaglen fenthyca yn parhau i gael ei hariannu gan ein cynilwyr ac er bod yn rhaid inni fanteisio ar rai o'r cyfleoedd cyllido cyfanwerthol sy'n bodoli yn y farchnad er mwyn parhau i fod yn gystadleuol, nid ydym yn rhagweld y bydd ein model yn newid yn sylweddol."

Cefnogi ein Cymunedau

Wrth sôn am y gwaith y mae'r Principality wedi bod yn ei wneud i gefnogi ei chymunedau lleol ledled Cymru a'r gororau, meddai Graeme: "Rydym ni'n dal i ganolbwyntio ar ein pobl: ein Haelodau a'n cydweithwyr. Rydym ni'n ymdrechu i gyrraedd y lefelau gwasanaeth uchaf posibl ac yn hanner cyntaf y flwyddyn hon rydym wedi gweld ein sgôr boddhad cwsmeriaid4 uchaf erioed, sy'n profi ein bod yn darparu gwasanaeth personol ardderchog sydd i'w weld yn ein canghennau, ein hasiantaethau, ein canolfan alwadau a'r brif swyddfa.

“Drwy gydol ein hanes, mae ein cymunedau lleol wedi bod wrth galon y Principality ac rydym ni'n falch iawn o fod wedi ennill teitl Busnes Mawr Cyfrifol Cymru 2015 am ein prosiectau gwirfoddoli a nawdd ledled Cymru a'r gororau eleni. Rydym hefyd wedi cael ein cydnabod yng Ngwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru, gan ennill y wobr Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand am y bumed flwyddyn yn olynol, a hynny y tro hwn am ymestyn ein partneriaeth gydag Only Boys Aloud i Ogledd Cymru.

"Rwyf yn falch bod ein nawdd wedi derbyn y gydnabyddiaeth hon, sy'n rhoi buddion sylweddol i'n Haelodau a chymunedau lleol yn ogystal â rhoi sylw i'r brand, sydd o fudd i'r Gymdeithas. Rydym hefyd wedi gwirfoddoli cannoedd o oriau o amser ein gweithwyr i helpu cymunedau ac rydym wedi buddsoddi dros £20,000 o nawdd drwy ein canghenau lleol er mwyn sicrhau bod ein harian yn helpu pobl yng Nghymru a'r gororau."

Perfformiad y Grŵp

Mae gan Grŵp y Principality dri busnes allweddol; y Gymdeithas Adeiladu, sydd â 53 o ganghennau ac 18 asiantaeth ledled Cymru a'r gororau, Nemo Personal Finance a Principality Masnachol, ei hadran benthyca masnachol, ac maent i gyd wedi parhau i berfformio'n dda.

Meddai Graeme: “Rwyf yn falch dros ben bod y tri busnes wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i berfformiad y Grŵp yn 2015. Mae'r sector cyllid personol yn gweld mwy o gystadleuaeth gyda busnesau newydd a busnesau presennol yn cystadlu am fasnach mewn ffordd nas gwelwyd o'r blaen. Serch hynny, mae busnes Nemo wedi perfformio'n dda ac wedi cyflawni twf cyson mewn elw o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2014. Mae lefelau ôl-ddyledion yn isel ac mae'r busnes mewn sefyllfa dda iawn i ymateb i'r newidiadau yn y rheoliadau a fydd yn digwydd yn gynnar yn 2016, drwy fuddsoddi'n sylweddol mewn technoleg, pobl a phrosesau. Rydym wedi cryfhau'r tîm rheoli yn y busnes ac rwyf wedi bod yn falch iawn o'r ffordd y mae Nemo wedi ymateb i'r heriau.

“Mae ein hadran benthyca masnachol wedi cael chwe mis cyntaf llwyddiannus dros ben hefyd gan weld elw yn gwella. Mae hon wedi bod yn farchnad heriol ers nifer o flynyddoedd ac rydym ni wedi ymdopi'n dda. Wrth i'r economi barhau i ddangos arwyddion o wella rwyf yn disgwyl i'r busnes ddangos canlyniadau da am weddill y flwyddyn.”

Rhagolwg

Gan wneud sylw am y lefelau llog isel presennol, ychwanegodd Graeme: "Mae pawb yn deall nad yw'r lefelau llog isel presennol yn debygol o barhau. Mae'r effaith yn gadarnhaol ac yn negyddol. Mae benthycwyr yn teimlo'r effaith gadarnhaol ac yn elwa ar y cyfraddau llog isaf a gynigiwyd erioed ar forgeisi. Mae hyn yn ei dro wedi golygu bod yr angen inni roi elw o'r neilltu ar gyfer dyledion drwg posibl wedi gostwng yn sylweddol. Ers nifer o flynyddoedd, rydym ni wedi asesu benthycwyr ar eu gallu i dalu ein benthyciadau yn ôl mewn amgylchedd o gyfraddau llog uwch ac felly rydym ni'n hyderus, hyd yn oed pan fydd cyfraddau llog yn dechrau codi'n raddol, y bydd benthycwyr yn gallu ymdopi.

“Ond mae cynilwyr yn teimlo'r effaith negyddol ac yn gweld ychydig iawn o enillion ar eu buddsoddiad. Mae'r cysylltedd rhwng Cyfradd Sylfaenol Banc Lloegr a chyfraddau cynilion wedi ei dorri'n llwyr ac er bod cyfraddau llog sy'n cynyddu yn newyddion da i gynilwyr, bydd angen nifer o flynyddoedd o gyfraddau llog yn codi i adfer y berthynas.

“Yn y Principality rydym ni'n ymrwymedig i'n model sydd wedi profi ei fod yn gweithio, sef mai'r cynilwyr yw prif arianwyr ein rhaglenni benthyca. Rydym ni'n gwybod bod yn rhaid inni sicrhau bod ein cyfraddau'n parhau i fod yn gystadleuol er mwyn cyflawni hyn, a sicrhau hefyd ein bod yn parhau i gynnig y lefel rhagorol o wasanaeth y mae ein cwsmeriaid wedi dod i'w ddisgwyl gennym ac y maent yn haeddu ei dderbyn."

Gan edrych ymlaen at y chwe mis nesaf, ychwanegodd Graeme: "Rydym ni'n dal i wynebu llawer o ansicrwydd byd-eang, yn ogystal â phryderon economaidd yn Ewrop nad ydynt wedi diflannu'n llwyr. Er nad oes perygl uniongyrchol i ni, mae'n rhaid inni fod yn ystyriol o effaith ehangach yr elfennau hyn ar economi'r DU a'r heriau a allai ddod i'r amlwg ar y daith.

““Mae'r Principality mewn sefyllfa dda i ymdrin â'r materion hyn ac rwyf yn hyderus iawn y bydd y dyfodol yn parhau yn ddisglair i'r sefydliad wrth inni barhau i ganolbwyntio ar gyflwyno canlyniadau cryf gyda chefnogaeth gwasanaeth ardderchog a rhaglen fuddsoddi yn y busnes a fydd yn sicrhau ei fod yn berthnasol heddiw ac am flynyddoedd i ddod."

Click here for our Half Year Results 2015 Infographic

Click here to for our Consolidated Income Statement

Ffynhonnell:

 1. Heb gynnwys elw interim heb ei archwilio. Y gyfradd gyfatebol ar gyfer Mehefin 2015, gan gynnwys elw interim, fyddai 19.9%.
 2. Canran yr achosion benthyca manwerthu sydd wedi eu gwarantu'n llwyr gan arwystl cyntaf sydd ag ôl-ddyledion sy'n fwy na 2.5% o gyfanswm y balans sy'n weddill.
 3. Cynhyrchodd newid i'r rhagdybiaethau chwyddiant o fewn cynllun pensiwn buddiannau ddiffiniedig y Grŵp gredyd untro o £10.1 miliwn yn y cyfnod cymharol yn 2014.
 4. SFfynhonnell: Sgôr o 87.6 yn arolwg The Leadership Factor o 506 o gwsmeriaid. Ebrill-Mehefin 2015.

Published: 05/08/2015