Grandmother and child

9 January 2015

Osgowch y felan fis Ionawr trwy wneud cynlluniau ariannol cadarnhaol

Mae Kate Murray, Rheolwr Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn edrych ar sut y gall cynllunio rhagblaen yn ariannol eich helpu i osgoi’r felan ym mis Ionawr.

Gall Ionawr deimlo fel mis hir, nid yn unig o ran ein lles emosiynol ond o ran ein sefyllfa ariannol hefyd. Wrth i frwdfrydedd tymor y Nadolig gilio, gall meddwl am wynebu blwyddyn newydd o heriau proffesiynol, personol ac ariannol ein llethu’n aml. Ychwanegwch at hyn y sylweddoliad nad yw nosweithiau tywyll y gaeaf wedi dod i ben eto a bod y cyflog a gawsoch cyn y Nadolig, sydd erbyn hyn yn teimlo’n bell iawn yn ôl, yn gorfod para tan fis Chwefror ac mae’n hawdd gweld sut bod cynifer ohonom yn dioddef o’r felan ym mis Ionawr.

Ar y llaw arall, mae digonedd o bethau y gallwn eu gwneud i’n helpu ni i gael dros y diflastod ariannol sy’n dilyn yr Ŵyl, a chyda mymryn o gynllunio dylai’r llwybr i fis Chwefror a gweddill 2015 ymddangos yn llawer mwy esmwyth. 

Bydd llawer ohonom wedi defnyddio cardiau credyd neu gardiau siop i sbwylio’n hunain a’n hanwyliaid dros y Nadolig, ond ni fydd y biliau hyn yn diflannu trwy eu hanwybyddu er mwyn gwireddu’n haddunedau Flwyddyn Newydd. Er enghraifft, mae pawb yn gwybod bod canolfannau ymarfer corff yn dueddol o weld llond gwlad o aelodau newydd ym mis Ionawr wrth i bobl ymrwymo i fod yn iach ar gyfer y flwyddyn newydd ond, er bod ymarfer corff yn beth llesol, ’dyw gwario mwy ar chwilio am atebion cyflym heb ymdrin â phroblemau ariannol presennol ddim yn debyg o roi blwyddyn newydd dda i chi ar ei ben ei hun, yn enwedig os byddwch chi’n rhoi’r gorau i ymarfer corff ar ôl ychydig fisoedd.

Os daeth unrhyw beth cadarnhaol o’r dirwasgiad, y duedd i fynd yn ôl at werthoedd ariannol y gorffennol yw hwnnw, gyda dyled yn cael ei weld yn beth annymunol, a chyda phwyslais ar gynilo ar gyfer eitemau mawr yn hytrach na diwylliant prynu nawr a thalu’n nes ymlaen. Cadwch yr egwyddor hon mewn cof wrth gamu ymlaen i 2015 a chynlluniwch daliad misol yn gynnar yn y flwyddyn a fydd yn helpu i dalu’ch dyledion presennol ond hefyd, os yw’n ymarferol, yn eich galluogi i ganolbwyntio ar y peth mawr nesaf i sbwylio’ch hun arno yn 2015.

Gallai fod yn gar newydd, cael gwared ar eich dyledion presennol, gwyliau haf i’r teulu, neu mor syml â diwrnod ar y traeth gyda’r plant. ’Does dim ots beth, y pwynt yw ysgafnu’r baich ym mis Ionawr a mis Chwefror trwy gael rhywbeth i anelu ato yn y lle cyntaf.  Wrth gwrs, un nod allweddol yw sicrhau ei bod hi’n ymarferol i chi dalu am y peth arbennig hwnnw cyn dechrau, ond yn y pen draw mae’r ffaith syml o edrych tuag at y dyfodol yn ariannol yn gallu dod â myrdd o fuddiannau emosiynol i chi yn y presennol hefyd. Byddai cynilo £40 y mis o ddechrau 2015, er enghraifft, yn rhoi cynilion o bron i £500 i chi erbyn diwedd 2015, felly ystyriwch eich nod a threfnu’ch cyllideb yn unol â hynny.

Mae’n bwysig cofio hefyd bod unrhyw gynilo yn gynilo cadarnhaol, a bod sefydlu debyd uniongyrchol neu gyfrif cynilion newydd, neu hyd yn oed brynu cadw-mi-gei newydd yn ei hun yn weithred fydd yn eich helpu i ganolbwyntio.  

Yn ogystal â hyn, mae’n debyg y bydd graddfeydd llog yn aros yn isel a chynaliadwy i lawer drwy 2015, os na fydd chwyddiant cyflogau’n cynyddu’n ormodol, felly rydych yn annhebyg o fod ar eich colled trwy ddefnyddio hanner cyntaf 2015 i gynilo gymaint ag y gallwch er mwyn ei wario ar y teulu yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae cyllid trwy fenthycwyr hefyd yn dal i fod yn gryf yn y farchnad dai ac er bod prinder tai ar werth, dylai prisiau tai aros yn sefydlog neu’n bositif gydol 2015. Hefyd mae newidiadau diweddar i dreth stamp yn golygu bod pen rhatach y farchnad yn fwy o farchnad prynwyr nag erioed o’r blaen. Felly, gallai Ionawr a Chwefror fod yn amser da i gynilo ar gyfer blaendal a beth y gallai hynny ei olygu i chi, os yw’n rhywbeth sydd gennych mewn golwg.

Beth bynnag yw eich nod yn 2015, a beth bynnag yw’ch amgylchiadau, yn bersonol neu’n ariannol, yr allwedd i osgoi’r felan ym mis Ionawr yw dechrau cymryd rheolaeth o’ch ffordd o fyw a’ch sefyllfa ariannol mor gynnar yn y flwyddyn â phosibl. Mae’n debygol y bydd 2015 yn flwyddyn gadarnhaol arall i economi’r DU, felly mae’n werth meddwl nawr am wneud y newidiadau hynny a fydd yn eich rhoi mewn sefyllfa sefydlog er mwyn manteisio ar fuddiannau’r gwelliant yn yr economi pan ddônt. Gwnewch yn sicr bod y newidiadau a wnewch a’r targedau rydych yn eu gosod i chi eich hun yn realistig, yn rhai y gallwch eu cyflawni ac yn bennaf oll, ddim yn rhy bell i ffwrdd, a chyn hir byddwch o fewn dim â chyrraedd eich nod.

Published: 09/01/2015