Only Boys Aloud

13 January 2015

Galw bechgyn yn unig wrth i Only Boys Aloud ddathlu pum mlynedd

Yn 2015 bydd Only Boys Aloud yn dathlu pum mlynedd ers ei sefydlu gydag ymgyrch recriwtio fawr, yn enwedig yng Nghaerdydd ac Abertawe, a bydd corau newydd yn lansio yng ngogledd Cymru.

Nid oes uchafswm o ran niferoedd y côr o fechgyn 14 – 19 oed – y nod yw cynnig y cyfle gwych hwn i gymaint o fechgyn â phosibl. Hefyd, mae angen aelodau newydd ar y côr yn gyson wrth i fechgyn fynd yn rhy hen, a llawer ohonynt eisoes wedi symud ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y celfyddydau perfformio. Mae angen lleisiau newydd felly i gynnal y niferoedd – ac o ganlyniad bydd eu mentoriaid o Only Men Aloud allan dros y misoedd nesaf yn ceisio denu talent newydd, beth bynnag fo’u gallu.

Mae Only Boys Aloud wedi cyflawni cymaint ers iddynt ddod at ei gilydd am y tro cyntaf ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2010, gorffen Britain’s Got Talent ar y podiwm, perfformio o flaen miliynau mwy yn ystod rownd derfynol yr X Factor, creu albwm Nadolig ac ymddangos yn y Gemau Olympaidd ac ym Mhalas Buckingham ymhlith llu o leoedd eraill.

Meddai Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Only Boys Aloud a Chyfarwyddwr Artistig yr Elusen ALOUD: “A ninnau’n gweld cymaint o doriadau distrywiol i wasanaethau cerddoriaeth i bobl ifanc, mae’n fwy pwysig nag erioed inni gynnig cyfleoedd i bobl ifanc brofi pŵer cadarnhaol a gorfoledd canu ar y cyd. Mae’n anodd weithiau i fois yn eu harddegau ddod o hyd i’w lle yn y byd, ac yn aml maen nhw’n wynebu gwrthwynebiad gan eu cyfoedion pan fyddan nhw am ganu a chymryd rhan yn y celfyddydau’n gyffredinol. Mae Only Boys Aloud yn cynnig amgylchedd diogel a hwyliog i fechgyn brofi’r uchafbwyntiau, y pleser a’r tynnu coes sy’n rhan o fod yn aelod o gôr, waeth beth fo lefel eu gallu.”

Roedd y Bechgyn hynod boblogaidd yn rhan o sioe yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd mewn cyngerdd arbennig gydag Only Men Aloud ychydig cyn y Nadolig, ac mae llawer o gynlluniau cyffrous ar y gweill ar gyfer blwyddyn y pen-blwydd, gan gynnwys perfformio yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd ym mis Mai, parti pen-blwydd enfawr yn yr haf a chyngerdd ar raddfa fawr yng Nghanolfan y Mileniwm ym mis Tachwedd pan fydd y Bechgyn yn canu gydag Only Men Aloud a chorau meibion o bob rhan o Gymru mewn perfformiad sy’n dathlu 1,000 o flynyddoedd o gerddoriaeth Gymreig i leisiau dynion. Mae hon yn adeg gyffrous iawn i ymuno.

Cynhwysiant yw egwyddor graidd y côr. Nid oes ffioedd i’w talu, ac nid oes unrhyw glyweliadau, dim ond ymrwymiad i fynd i ymarferion lleol yn rheolaidd. Y nod sydd wrth wraidd y cynllun yw gwneud gwahaniaeth i fechgyn ifanc Cymru a chynorthwyo i godi lefelau eu dyheadau, hunan-barch a hunanhyder.
Dyma beth sydd gan rai o’r Bechgyn i’w ddweud am eu profiad personol eu hunain gyda’r côr: “Mae Only Boys Aloud wedi newid fy mywyd. Mae wedi rhoi cyfeiriad i fy mywyd ac wedi rhoi hyder i mi gredu ynof fi fy hun a sylweddoli nad oes dim yn amhosibl a bod cyfleoedd ar gael i bob math o berson o bob math o gefndir.” “Fel bachgen yn fy arddegau yn y cymoedd ’does dim llawer o gyfleoedd… Rwy’n meddwl fod y côr wedi rhoi cyfle i ni ddod oddi ar y strydoedd a mwynhau rhywbeth rydym ni’n hoff ohono.” 

Mae Only Boys Aloud yn rhan o’r Elusen Aloud a sefydlwyd i ddiogelu dyfodol canu corawl i bobl ifanc yng Nghymru yn y tymor hir. Mae gan Only Boys Aloud 10 o grwpiau rhanbarthol, yn Aberdâr, Abertawe, Caerdydd, Caerffili, Castell-nedd, Cross Hands, Cwmbrân, Pen-y-bont ar Ogwr, Tredegar a Threorci. Bydd yr Elusen yn parhau i ddatblygu cyfleoedd i Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud mewn partneriaeth â Chanolfan y Mileniwm, gan annog pobl ifanc yng Nghymru i ddarganfod pleser a manteision canu corawl. Sefydlwyd Bwrdd Ymddiriedolwyr i oruchwylio’r elusen a diogelu ei dyfodol, dan gadeiryddiaeth y ffigwr dylanwadol, yr Arglwydd Rowe-Beddoe. 

Published: 13/01/2015