Albany Road Mural

28 January 2015

Sponsorship Update Ionawr

Prosiect Dylunio F1
Mae disgyblion Blwyddyn 12 o Ysgol Plasmawr yng Nghaerdydd yn cymryd rhan mewn her i ddylunio car F1 ar raddfa fechan, yn rhan o gystadleuaeth peirianneg genedlaethol. Bydd y nawdd yn helpu gyda chynhyrchu’r model a’r cyflwyniadau y mae’n rhaid i’r disgyblion eu gwneud yn rhan o’r prosiect.

Golff Cymunedol
Cydnabuwyd clybiau golff Penrhyn Gŵyr a Phwllheli am eu hymdrechion rhagorol i ymgysylltu â golffwyr ifanc a’r gymuned ehangach yng Ngwobrau Golff Cymru a gynhaliwyd yn ddiweddar. Mae’r ddau glwb wedi derbyn nawdd i gefnogi eu hadrannau golff iau, ac adeiladu ar y cynnydd a wnaed.

Cadw’n ffit trwy focsio
Mae gwirfoddolwyr Clwb Bocsio Pont-y-pŵl wedi derbyn calennig gennym, drwy nawdd tuag at brynu offer newydd. Bydd hyn o gymorth i ddarparu dosbarthiadau ar gyfer menywod a phlant,  gan fod maint y dosbarthiadau wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Tennis y Pasg
Bydd chwaraewyr tennis iau yn cael cyfle i gystadlu mewn cystadleuaeth Pasg arbennig yng Nghlwb Tennis y Bont-faen - sy’n argoeli i fod yn llawer o hwyl ac a fydd yn cyflwyno cystadleuaeth tennis rhwng timau. 

Gymnasteg Awyr Agored
Coleg ar gyfer rhai ag anableddau dysgu yw Coleg Cambian Pengwern yn y gogledd ac mae’n cefnogi dros 50 o fyfyrwyr. Mae'r coleg wedi derbyn cefnogaeth ar gyfer datblygu campfa awyr agored. 

Ar wahân i chwaraeon
Darparwyd cymorth i wirfoddolwyr sy’n sefydlu grŵp rhieni a phlant bach newydd yng Nghanolfan Gymunedol y Fenni, ynghyd ag ysgol lwyfan SA15 yn Llanelli sy’n cynnal ei chynhyrchiad nesaf,  ‘Seussical’ yn Theatr  Y Ffwrnes. Yn rhan o’n hymgyrch ‘Rhoi’n ôl’ ar gyfer Nadolig 2014, cawsom lawer o geisiadau am gymorth ac rydym wedi cefnogi 10 o grwpiau cymunedol ychwanegol gyda £1000 o fuddsoddiad, gan gynnwys Artisans Collective a Sgowtiaid Môr y Barri. Rydym hefyd newydd gytuno i fod yn sefydliad Big List gyda Big Issue Cymru.


Os oes gennych chi brosiect cymunedol yr hoffech i ni ymwneud ag ef, rhowch wybod i ni trwy’r ffurflen ar-lein. Byddem wrth ein boddau yn helpu os gallwn ni.

Published: 28/01/2015